970/1988

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering

Trafikministeriet har

ändrat 1 § 2 mom., rubriken för 2 kap., 3 §, 4 § och 14 § 1 mom. e-punkten i trafikministeriets beslut av den 21 juni 1982 om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering (458/82) samt

fogat till 1 § 1 mom. en ny j-punkt, varvid de nuvarande j- och k-punkterna blir k- och l-punkter, till beslutet en ny 7 a § och till 12 § ett nytt 1 mom. i stället för det 1 mom. som utelämnats genom beslut av den 10 april 1987 (401/87) som följer:

1 §
Uppgifter i fordonsregistret

1. Om fordon skall i registret antecknas:


j) för fordon som med stöd av importbesiktning införs i registret, importörens namn;


2. Då fordon registreras utan att registreringsbesiktning krävs, skall i registret istället för registreringsbesiktningens datum, som datum för den första besiktningen, antecknas importbesiktningens datum eller, om importbesiktning inte förrättats för fordonet, registreringsdagen.


2 kap.

Typbesiktning och importbesiktning

3 §

1. Skyldighet att förete fordon för typbesiktning åligger fordonets tillverkare eller dennes representant.

2. Skyldighet att förete fordon för importbesiktning åligger sådan importör av fordon, som inte i Finland är representant för fordonets tillverkare.

3. För importbesiktning behöver inte företes:

a) som flyttgods förtullad person- eller paketbil, motorcykel eller moped, vilken medförs för eget bruk av person som flyttar från utlandet till Finland,

b) från utlandet som arv eller genom testamente erhållet motordrivet fordon,

c) fordon som förvärvats från tullauktion eller annan av staten anordnad auktion,

d) fordon som innehas av främmande makts representation eller medlem av diplomatkåren, inte heller

e) museifordon.

4. Fordon som i enlighet med föreskrifterna i 3 mom. inte behöver företes för importbesiktning skall dock företes för registreringsbesiktning.

4 §

1. På ansökan kan bilregistercentralen tillåta, att i Finland tillverkat annat än serietillverkat fordon inte behöver företes för typbesiktning.

2. Till ansökan skall bifogas detaljerad teknisk specifikation av fordonet och en måttsatt ritning samt andra utredningar, som bilregistercentralen möjligen kräver.

7 a §

1. Vid importbesiktning skall skriftligen meddelas fordons märke, typ, tillverkningsnummer, tekniska data och huvudmått samt andra uppgifter som bilregistercentralen bestämmer och som är nödvändiga för ovan i 1 och 2 §§ avsedda registeranteckningar. Till meddelandet skall bifogas:

a) för fordon som varit registrerat i utlandet, registerutdraget;

b) en utredning om korrosionsskyddsbehandling av personbils karosseri; samt

c) sådana utredningar om att fordonets konstruktioner och utrustning är föreskriftsenliga, till vilka den sökande önskar hänvisa.

2. Då det på grund av utredningar som företetts vid importbesiktning och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att förutsätta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfällig eller strider mot de föreskrifter som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas för registrering. Om besiktningsstället i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskriftsenligt, kan besiktningsstället förutsätta att det på initiativ av den sökande skaffas ett intyg över test som för godkännande av fordonet och dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland be om en utredning om föreskriftsenligheten till sagda delar. Besiktningsstället kan godkänna även annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.

12 §
Registreringsbesiktning

1. Då det på grund av utredningar som företetts vid registreringsbesiktning av ett från typbesiktning och importbesiktning befriat fordon och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att förutsätta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfällig eller strider mot de föreskrifter som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas för registrering. Om besiktningsstället i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskriftsenligt, kan besiktningsstället förutsätta att det på initiativ av den sökande skaffas ett intyg över test som för godkännande av fordonet och dess utrustning utförs vid en neutral forskninganstalt, eller av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland be om en utredning om föreskriftsenligheten till sagda delar. Besiktningsstället kan godkänna även annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.


14 §
Ändringbesiktning

1. Såsom ändring, vilken kan inverka på fordonets trafiksäkerhet skall anses:


e) ändring av bils hjuldimension jämfört med den vid typbesiktning konstaterade så, att fälgens nominella diameter med minst 26 mm avviker från den ursprungliga och däckets bredd med minst 30 mm; ochDetta beslut träder i kraft den 1 december 1988.

Helsingfors den 18 november 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.