969/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om ändring av förordningen om fordons besiktning och registrering

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 26 mars 1982 om fordons besiktning och registrering (234/82)> 3 § 1 och 2 mom., 5 §, 7 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § a-punkten, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 2 mom. a-punkten, 15 § 1 mom., 16 § 1 och 4 mom., 18 § samt 27 § 3 mom.,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 april 1987 (397/87) samt 16 § 1 mom. och 18 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 a mom., till förordningen en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom nämnda förordning av den 10 april 1987, vilken samtidigt överförs till 3 kap., en ny mellanrubrik före 9 §, till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 10 april 1987, ett nytt 1 a mom., och till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

1. Besiktningar i enlighet med denna förordning är

a) typbesiktning,

b) importbesiktning,

c) konstruktionsbesiktning,

d) registreringsbesiktning,

e) kopplingsbesiktning,

f) ändringsbesiktning och

g) årsbesiktning.

2. Typbesiktning utförs för klassificering av en ny fordonstyp samt för konstaterande av om fordonstypen till sin konstruktion, sin utrustning, sina mått och sina övriga egenskaper överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser.

2 a. Importbesiktning utförs för klassificering av ett enskilt fordon. Härvid konstateras de uppgifter som behövs för registrering samt kontrolleras att fordonet till sitt skick är säkert och till sin konstruktion och utrustning överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser.


2 kap.

Typbesiktning

5 §

1. Skyldigheten att typbesikta fordon gäller

a) varje typ av motordrivet fordon som skall registreras och som har tillverkats i Finland eller importerats av tillverkarens representant i Finland och

b) varje typ av moped eller motorsläde som har tillverkats i Finland eller importerats av tillverkarens representant i Finland.

2. Typbesiktning får utföras även för en släpvagnstyp samt för en fordonstyp som har ändrats eller kompletterats i Finland.

3. Typbesiktningen utförs av bilregistercentralen.

4. Ett till landet infört fordons konstruktion eller utrustning får inte utan bilregistercentralens tillstånd ändras eller kompletteras före typbesiktningen.

7 §

1. När ett fordon överlåts är tillverkaren eller tillverkarens representant i Finland skyldig att se till att fordonet till sin konstruktion, utrustning och typ samt till sitt skick fullständigt motsvarar det typbesiktade fordonet samt att eventuella bristfälligheter är avhjälpta på ett sätt som godkänts vid typbesiktningen.

2. Tillverkaren eller tillverkarens representant i Finland skall med varje levererat fordon överlämna en kopia av typbesiktningsintyget. Med ett fordon som får antecknas i registret utan registreringsbesiktning skall dock i stället för typbesiktningsintyg ges en kopia av intyget för registrering.


3 kap.

Besiktning av enskilt fordon

Importbesiktning
9 §

1. Mopeder, motorslädar eller för registrering avsedda motordrivna fordon som importerats av någon annan än tillverkarens representant i Finland skall genomgå importbesiktning. Ministeriet bestämmer när ett fordon inte behöver importbesiktas.

2. Importbesiktningen utförs av besiktningskontoret eller av något annat besiktningsställe som utsetts av bilregistercentralen.

3. Vid importbesiktningen iakttas i tillämpliga delar 6 § 1 mom. och 13 §. Vid importbesiktningen fastställs axeltryck och totalvikt för lastbilar och bussar samt vid behov belastningspunktens plats och karosseriöverhäng. I stället för den totalvikt och de axeltryck som tillverkaren garanterar får vikten och trycket för ett fordon som varit registrerat utomlands bestämmas högst enligt den vikt och de tryck som antecknats i registret.

4. Över godkänd importbesiktning utfärdas ett besiktningsinstrument.

Registreringsbesiktning
11 §

1. Innan ett fordon tas i normalt bruk och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en import- eller registreringsbesiktning som har utförts högst sex månader tidigare.

1 a. Om importbesiktningen har gällt fordonets chassi eller fordonet efter importbesiktningen har ändrats eller om det har gått över sex månader sedan importbesiktningen, skall fordonet genomgå registreringsbesiktning innan det antecknas i registret.


12 §

Vid registreringsbesiktning skall företes:

a) fordonets typbesiktningsintyg i original eller kopia eller, likaså i original eller kopia, ett besiktningsinstrument som utfärdats vid importbesiktning och för personbilar ett intyg för besiktning;


13 §

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras, utöver vad som föreskrivs i 3 § 4 mom., att fordonets mått och vikter motsvarar gällande stadganden och bestämmelser, samt fastställs en släpvagns största tillåtna axeltryck och totalvikt. Fordonets egenvikt skall fastställas genom vägning, om typbesiktningen eller importbesiktningen har gällt fordonets chassi eller om det finns något annat skäl.


Kopplingsbesiktning
14 §

1. En bil och en släpvagn som skall kopplas till varandra skall innan kombinationen tas i bruk godkännas vid en separatkopplingsbesiktning, om inte bilen och släpvagnen har godkänts särskilt vid en korskopplingsbesiktning. En personbil och en paketbil samt en specialbil vars totalvikt är högst 3 500 kg liksom också en släpvagn som är avsedd att kopplas till dem kan vid typbesiktning godkännas för korskoppling, varvid det vid överlåtelse av bilen skall antecknas i en kopia av typbesiktningsintyget huruvida bilen är utrustad med draganordningar och utrustning som behövs vid koppling.

2. Vid kopplingsbesiktning skall företes:

a) registerutdrag eller interimsintyg för det fordon som skall kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, besiktningsinstrumet som utfärdats vid registrerings- eller importbesiktning eller en kopia av typbesiktningsintyget;


Ändringsbesiktning
15 §

1. Om ett fordons konstruktion eller utrustning har ändrats så, att uppgifterna i registret förändras eller att ändringen kan inverka på fordonets trafiksäkerhet, skall fordonet godkännas vid ändringsbesiktning innan det tas i normalt bruk. Om bilens konstruktion eller utrustning motsvarar gällande bestämmelser krävs ändringsbesiktning dock inte, då

a) en bil som har använts i yrkestrafik eller som skolbil tas i privat bruk, eller

b) väggarna i en paket- eller lastbils lastutrymme förses med sådan skyddsfodring eller värmeisolering som behövs för varutransport eller med öppna hyllor för varutransport.


Årsbeskitning
16 §

1. En bil som antecknats i registret skall årligen föras till årsbesiktning. En bil behöver dock inte föras till årsbesiktning under det första registreringsåret, inte heller en ny, för privatbruk registrerad person- eller paketbil under det första eller det andra året som följer på ibruktagningsåret.


4. En buss skall första gången föras till årsbesiktning före utgången av juni månad och andra gången före utgången av december månad. Om det före utgången av ifrågavarande år har gått högst fem år sedan bussen tagits i bruk, behöver inte den första årsbesiktningen utföras. Ovan nämnda besiktningar får dock utföras tidigast fyra månader efter föregående årsbesiktning.


6. En museibil skall föras till besiktning vartannat år. Den egentliga besiktningsmånaden för en sådan bil är juli månad.

18 §

1. Andra släpvagnar som kopplas till en bil än sådana som avses i 2 mom. skall besiktas årligen före utgången av december månad. Besiktning behöver inte utföras under det år då släpvagnen första gången har tagits i bruk.

2. En lätt släpvagn behöver inte föras till årsbesiktning. Andra släpvagnar som kopplas till en person- eller paketbil eller en specialbil vars totalvikt är högst 3 500 kg skall besiktas vartannat år. Besiktning utförs inte under det år då släpvagnen första gången har tagits i bruk och inte heller under det år som följer på ibruktagningsåret.

4 kap.

Registrering

Registreringsskyldighet och -åtgärder
27 §

3. Motorcyklar, personbil som skall registreras för privat bruk samt släpvagnar som kan kopplas till en personbil eller paketbil eller till en specialbil vars totalvikt är högst 3 500 kg får, då de som nya registreras första gången, utan registeringsbesiktning antecknas i registret med stöd av ett intyg för registrering som utfärdas vid typbesiktningen eller en kopia därav. Detsamma gäller paket- och personbilar, om inga större ändringar än de som avses i 15 § 1 mom. b-punkten har gjorts i bilens konstruktion efter typbesiktningen.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

Förordningens 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1, 4 och 6 mom., 18 § och 27 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.