964/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) 2 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2 punkten samt 5 § 2 och 3 mom. samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid de ändrade 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §

Till anställningsvillkoren hänförs inte grunderna för församlingarnas ämbetsverks och inrättningars organisation eller annan reglering inom tjänsteapparaten, ej heller inrättande eller indragning av tjänster, myndigheters åligganden eller inre arbetsfördelning, arbetsledningen, arbetsmetoderna och uppkomsten eller upphörandet av tjänsteförhållanden eller därmed jämförbara anställningsförhållanden, med undantag av uppsägningstiden.

Avtal får ej ingås om:

1) behörighetsvillkoren för tjänster, befordringsgrunder eller tjänsteinnehavarnas skyldigheter eller om disciplin,

2) pensioner, familjepensioner eller med dem jämförliga andra förmåner, hyran för tjänstebostäder eller användning av annan egendom som tillhör församlingen, med undantag av arbetsrum och arbetsredskap för dem som sköter uppgifter som gäller samarbete mellan arbetsgivare och tjänsteinnehavare, inte heller om


5 §

Kyrkans avtalsdelegation kan bestämma om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavare som företräder församlingen såsom arbetsgivare, om kretsen av de avtalsbundna är begränsad i tjänstekollektivavtalet.

I andra fall än de som nämns i 2 mom. får det inte inom ett tjänstekollektivavtals tillämpningsområde bestämmas eller avtalas om sådana anställningsvillkor för en tjänsteinnehavare vilken står utanför tjänstekollektivavtalet, men utför i avtalet nämnt arbete, att villkoren står i strid med kollektivavtalet.

Vad som stadgas i 1 och 3 mom. skall iakttas endast om kyrkans avtalsdelegation, församlingen, tjänsteinnehavarföreningen eller tjänsteinnehavaren inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den krets som tjänstekollektivavtalet binder inte är begränsad i avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 82/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 101/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.