963/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 a § 1 mom. och 3 b § 1 mom. lagen den 9 mars 1979 om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 1 mom. i lag av den 13 februari 1987 (116/87) och 3 b § 1 mom. i lag av den 10 februari 1984 (151/84), som följer:

3 a §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer till bolaget avge förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan å ena sidan räntekostnaderna för de inhemska och utländska lån som bolaget upptar 1989-1993 och å andra sidan minst den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsbudgeten. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten om maximibeloppet för de lån som förbindelse kan avges för.


3 b §

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet och i övrigt på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för betalningen av de inhemska och utländska lån som bolaget upptagit och för uppfyllandet av övriga avtalade villkor. Här nämnda lån får samtidigt vara utestående till sammanlagt högst 150 000 000 mark. Borgen kan ställas till utgången av 1993.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 122/88
Statsutsk. bet. 45/88
Stora utsk. bet. 120/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.