962/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen av den 20 februari 1987 om handels- och industriministeriet (191/87) 3 § 13 punkten, 7 § 2 punkten och 19-24 §§,

ändras 2 § 5 punkten, 7 § 5 punkten, 11 § 8 och 9 punkten, 18 §, 26 § 2 punkten, 28 §, 38 § 6 mom., 42-44 §§, 45 § 1 mom., 46 §, 49 § 1 mom., 51 § 4 punkten, 54 § 3 mom., 59 §, 60 § 2 punkten och 62 §,

av dessa lagrum 38 § 6 mom. och 51 § 4 punkten sådana de lyder i förordning av den 31 december 1987 (1244/87), samt

fogas till 11 § en ny 8 a och 8 b punkt, till 17 § en ny 10 a och 10 b punkt, till 45 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda förordning av den 31 december 1987, ett nytt 2 mom. samt till 53 § en ny 4 a punkt och ett nytt 2 mom.,

av dessa lagrum 53 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 december 1987, som följer:

2 §

Ministeriet underställda är:


5) konkurrensverket,


7 §

Näringsbyrån handlägger ärenden som angår:


5) konkurrensverket,


11 §

Handelsavdelningen handlägger ärenden som angår:


8) bränsleimport,

8 a) statens säkerhetsupplagring, dock inte frågor i anslutning till byggande av säkerhetsupplag för bränslen eller förvaltning av byggnader, skyddsupplagring, obligatorisk upplagring och annan utveckling, styrning och övervakning av den materiella försörjningsberedskapen,

8 b) folkförsörjning,

9) försvarsekonomiska planeringskommissionen,


17 §

Industriavdelningen handlägger ärenden som angår:


10 a) industrirättsliga frågor i samarbete med allmänna avdelningen,

10 b) företag som ägs och besitts av utlänningar, i samarbete med allmänna avdelningen,


18 §

Industriavdelningen är indelad i grupper på det sätt som fastställs i avdelningens arbetsfördelning.

Vid industriavdelningen finns

1) en företagsekonomisk byrå,

2) en industribyrå,

3) en statsbolagsbyrå,

4) en teknologibyrå,

5) en byrå för teknisk kontroll samt

6) en byrå för internationella ärenden.

Gruppernas och byråernas uppgifter fastställs i avdelningens arbetsfördelning.

26 §

Vid energiavdelningen finns:


2) en kärnenergibyrå,


28 §

Kärnenergibyrån handlägger ärenden som angår:

1) fredlig användning av kärnenergi samt kärnbränslen,

2) de tillstånd som avses i stadgandena om kärnenergi,

3) strål- och kärnreaktorsäkerhet,

4) internationella avtal på området och kontroll som avses i dem samt

5) forskning, utvecklingsarbete och utbildning i anslutning till användningen av kärnenergi.

38 §

Ministeriet förordnar av allmänna avdelningens regeringsråd som byråchefer, äldre regeringssekreterare som byråchefer samt byråchefer en till chef för administrativa byrån, en till chef för sjöfartsbyrån, en till chef för näringsbyrån, en till chef för byrån för livsmedelsärenden, en till chef för ekonomiplaneringsbyrån och en till chef för ekonomibyrån, av handelsavdelningens handelsråd som byråchefer samt byråchefer en till chef för planeringsbyrån, en till chef för byrån för multilateral handel, en till chef för allmänna byrån och en till chef för byrån för exportfrämjandet, av industriavdelningens byråchefer en till chef för företagsekonomiska byrån, en till chef för industribyrån, en till chef för statsbolagsbyrån, en till chef för teknologibyrån, en till chef för byrån för teknisk kontroll och en till chef för byrån för internationella ärenden, av energiavdelningens byråchefer en till chef för elbyrån, en till chef för kärnenergibyrån, en till chef för bränslebyrån, en till chef för planeringsbyrån och en till chef för energiforskningsbyrån samt av byråcheferna vid avdelningen för företagsutveckling den ena till chef för utvecklingsbyrån och den andra till chef för företagsfinansieringsbyrån.

42 §

En konsultativ tjänsteman och biträdande avdelningschef skall:

1) som avdelningschefens medhjälpare leda avdelningens verksamhet och se till, att de ärenden som avdelningschefen har gett honom i uppdrag att sköta handläggs omsorgsfullt och effektivt samt

2) handlägga de ärenden som hör till avdelningen och som ålagts honom i arbetsfördelningen eller som avdelningschefen har bestämt att han skall handlägga.

43 §

Av industriavdelningens konsultativa tjänstemän bistår en avdelningschefen i uppgifter som hänför sig till företagsekonomi, en i uppgifter som hänför sig till teknologipolitik och utbildning och en i uppgifter som hänför sig till internationella ärenden och industrirättsliga frågor. Dessutom utför de konsultativa tjänstemännen vid behov de uppgifter i anslutning till sina verksamhetsområden som ministern, kanslichefen eller avdelningschefen särskilt har ålagt dem samt biträder vid behov ministeriets övriga avdelningar vid beredningen av ärenden som hör till deras verksamhetsområden.

Av industriavdelningens biträdande avdelningschefer bistår en avdelningschefen i uppgifter som hänför sig till industripolitik, en i uppgifter som hänför sig till innovationspolitik och en i uppgifter som hänför sig till statsbolagen.

De konsultativa tjänstemännens och biträdande avdelningschefernas uppgifter bestäms närmare i avdelningens arbetsfördelning.

44 §

Vad som sägs i 41 § gäller i tillämpliga delar även de konsultativa tjänstemännen samt de biträdande avdelningscheferna och byråcheferna.

45 §

Om fördelningen av uppgifterna mellan avdelningarna bestäms närmare i arbetsordningen för ministeriet, som ministeriet fastställer.

Om tjänstemännens uppgifter och arbetsfördelningen inom avdelningarna bestäms närmare i den arbetsfördelning som avdelningschefen fastställer för avdelningen.


46 §

Om det är oklart vem som skall avgöra ett ärende, avgörs frågan av avdelningschefen, den konsultativa tjänstemannen, biträdande avdelningschefen eller byråchefen samt mellan avdelningarna av kanslichefen, om inte ministern bestämmer därom.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller avdelningschefen, den konsultativa tjänstemannen, biträdande avdelningschefen eller byråchefen bestämmer.

49 §

Avdelningschefen avgör ärenden som angår:

1) avgivande av utlåtanden till annan myndighet, dock inte om förslag till stiftande, ändring eller upphävande av lag eller förordning eller utlåtanden till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern vid statsrådet eller riksdagens justitieombudsman, utom då det är fråga om utlåtanden i ett ärende som avdelningschefen själv avgjort,

2) användningen av medel som ställts till avdelningens förfogande, om inte avgörandet av sådana ärenden i avdelningens arbetsfördelning anförtrotts någon annan tjänsteman vid avdelningen,

3) användningen av medel för kommittéer som huvudsakligen hör till avdelningens verksamhetsområde till den del det ankommer på ministeriet att avgöra detta samt ärenden som gäller storleken på tryckta eller duplicerade kommittébetänkandens upplagor och distributionen av dem.


51 §

Avdelningschefen för industriavdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:


4) utgifter till ett belopp av högst 400 000 mk i samband med internationell teknisk forskning, export av sakkunskap i offentlig service och utbildning i internationalisering för industrin.

53 §

Avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:


4 a) sysselsättningsfrämjande statsunderstöd om högst 400 000 mk som anvisats handels- och industriministeriet,


Beslut om förvägrande av statsunderstöd som nämns i 3-4 a punkten fattas av avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling, om det statsunderstöd som ansökan gäller är högst 1 000 000 mk.

54 §

En konsultativ tjänsteman och biträdande avdelningschef får medan en underlydande tjänsteman är på semester eller förhindrad att sköta sin tjänst avgöra de ärenden som tjänstemannen enligt denna förordning eller ett särskilt förordnande har rätt att avgöra.

59 §

Den som förordnats till byråchef för industriavdelningens byrå för teknisk kontroll avgör de ärenden angående teknisk kontroll som ankommer på handels- och industriministeriet.

60 §

Den som förordnats till byråchef för industriavdelningens byrå för internationella ärenden avgör:


2) i enlighet med beslut av ministeriet frågor som gäller utbetalningsbeslut samt godkännande av räkningar i anslutning till enskilda beslut och avtal om internationell teknisk forskningsverksamhet, export av sakkunskap i offentlig service och utbildning i internationalisering för industrin.

62 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens kärnenergibyrå avgör ärenden som angår:

1) de ansökningar om tillstånd till utförsel och införsel samt transport som enligt 50 och 56 §§ kärnenergiförordningen (161/88) skall avgöras av handels- och industriministeriet, samt

2) godkännande av räkningar samt utbetalningsbeslut i anslutning till enskilda finansieringsbeslut som gäller forskning, planering och tillsyn samt teknologisk utvecklingsverksamhet inom kärnenergiområdet.


Denna förordning träder i kraft den 23 november 1988.

Helsingfors den 18 november 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.