951/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 §, 4 § 4 mom. samt 6 och 11 §§ lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/58),

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 29 december 1973 och den 28 mars 1980 (1003/73 och 218/80) samt 4 § 4 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

2 §

Vid försäkringsdomstolen finns en försäkringsöverdomare samt äldre och yngre försäkringsdomare. Vid försäkringsdomstolen finns dessutom läkarledamöter och, enligt vad som stadgas särskilt, andra lekmannaledamöter samt ett behövligt antal suppleanter för lekmannaledamöterna.

Vid försäkringsdomstolen kan för viss tid utnämnas extraordinarie äldre och yngre försäkringsdomare. En extraordinarie försäkringsdomare har rätt till avlöning på samma grunder som en försäkringsdomare. Om en extraordinarie försäkringsdomare redan innehar en statstjänst, är han tjänstledig under den tid för vilken han har utnämnts till extraordinarie försäkringsdomare.

Vid förhinder för försäkringsöverdomaren sköts hans åligganden av den i tjänsten äldste försäkringsdomaren. Ställföreträdare för en äldre försäkringsdomare är en försäkringsdomare, och ställföreträdare för en yngre försäkringsdomare är en försäkringsdomare eller en av försäkringsdomstolen förordnad försäkringssekreterare.

4 §

Andra ordinarie tjänstemän än de som anges i 1-3 mom. utnämns av försäkringsdomstolen.


6 §

Vid försäkringsdomstolen föredras målen av försäkringssekreterarna, även då dessa tjänstgör som ledamöter, samt av andra tjänstemän som domstolen förordnar.

11 §

Försäkringsöverdomaren och ledamöterna i försäkringsdomstolen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 68/88
Lagasiainutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 98/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.