939/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 4 kap. utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 kap. 7 b § utsökningslagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 maj 1973 (394/73),

ändras 4 kap. 6 § 1 och 2 mom. samt 7 och 7 a §§, sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 4 kap. 6 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 18 maj 1973 och lag av den 5 september 1975 (709/75), ett nytt 5 mom. som följer:

4 kap.

Om utmätning

6 §

Av en gäldenärs lön eller, om han redan har lyft lönen, av pengar som han innehar eller som för att sändas till honom eller för hans räkning har inbetalts på posten eller insatts i penninginrättning, skall från utmätning undantas två tredjedelar av vad som av lönen hänför sig till tiden mellan utmätningen och följande löneutbetalningsdag. Hos gäldenären får likväl inte utmätas mera än tre fjärdedelar av den del av lönen som överstiger det i 3 mom. angivna penningbeloppet. Verkställs utmätning av lön vars utbetalningstider inte är bestämda på förhand, skall från utmätning undantas två tredjedelar av varje lönepost.

Verkställs utmätning av lön för indrivning av ett mot en löneutbetalningsperiod svarande underhållsbidrag som betalas till gäldenärens make eller barn eller i skadestånd till barn, eller utmäts samtidigt av lön ett sådant underhållsbidrag och en annan fordran, får den från utmätning undantagna delen av lönen också bestämmas till mindre än den del som avses i 1 mom. Verkställs utmätning för indrivning av underhållsbidrag, som avses i detta moment, av lön vars utbetalningstider inte är bestämda på förhand, skall minst en tredjedel av varje lönepost undantas från utmätning.


Om gäldenären får lön av olika löneutbetalare, skall sammanlagt det belopp som avses i denna paragraf undantas från utmätning. Av en enskild lön får härvid också mätas ut en större del än vad som avses i denna paragraf.

7 §

Vad detta kapitel stadgar om lön skall också tillämpas på pension, livränta, sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle samt andra utkomstförmåner, om inte utmätning av dem har förbjudits i lag.

Får gäldenären utöver lön eller utmätningsbar pension eller utkomstförmån sådan pension eller utkomstförmån som inte får mätas ut, skall för gäldenärens behov av det sammanlagda beloppet av hans lön och samtliga pensioner samt utkomstförmåner alltid lämnas kvar den del som framgår av 6 § 1-3 mom. Av lön samt av utmätningsbar pension och utkomstförmån får härvid också mätas ut en större del än vad som annars gäller.

Understöd eller kostnadsersättning som med stöd av pensions- eller sociallagstiftningen betalas för ett visst ändamål får inte mätas ut. Från utmätning skall även undantas ersättning för sveda och värk, lyte eller annat bestående men eller för sjukvårdskostnader, begravningskostnader eller andra kostnader som beror på personskada.

7 a §

Då en fordran, som beräknas för viss tid eller som skall betalas periodiskt, enligt lag inte får mätas ut, skall från utmätning undantas även de belopp därav som gäldenären har lyft och som han innehar eller som för hans räkning har inbetalts till en penninginrättning, till den del beloppen motsvarar återstoden av ovan angiven tid eller tiden mellan utmätningsdagen och följande dag för utbetalning av den periodiska prestationen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

De beslut om förbud mot att mäta ut pensioner, livräntor och livförsäkringsbelopp som statsrådet utfärdat med stöd av tidigare lag upphör samtidigt att gälla.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.