935/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § 1-3 mom. och 5 § 4 mom. förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72),

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 1-3 mom. i förordningen av den 18 december 1987 (1044/87) och 5 § 4 mom. i förordningen av den 8 november 1985 (847/85), som följer:

4 §

Hos en patient som sköts på en vårdplats vid en hälsovårdscentral uppbärs i ersättning för uppehälle 65 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient, som i hälsovårdscentralen införts i bäddavdelningens böcker, endast antingen om dagen (dagsjukvård) eller om natten (nattsjukvård) sköts på en vårdplats vid hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för upphälle 30 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient, som i hälsovårdscentralen införts i den övervakade hemsjukvårdens böcker, om dagen vårdas på hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 30 mark per dygn.


5 §

I denna paragraf avsedda avgifter uppbärs inte av patienter under 17 år. I 1 mom. och 2 mom. 1 punkten avsedda avgifter uppbärs ej heller av patienter som är födda år 1958 eller därefter, om de avser undersökning av tandvården och profylaktisk vård. Av ovan i 2 mom. 2-4 punkterna avsedda avgifter uppbärs hos år 1958 och därefter födda patienter 60 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Dock träder 5 § 4 punkten i kraft först den 1 juli 1989.

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.