929/1988

Utfärdat i Tammerfors den 22 september 1988

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om varningspåskrifter för material, föremål och produkter som innehåller asbest

Arbetarskyddsstyrelsen har med stöd av 3 § statsrådets beslut den 26 november 1987 om asbestarbete (886/87), efter att ha behandlat ärendet i sin session, beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms om varningspåskrifter för asbesthaltiga produkter.

Med asbesthaltig produkt avses i detta beslut asbesthaltigt material samt föremål, varor och andra produkter som innehåller asbest eller asbesthaltigt material.

I statsrådets beslut om asbestarbete bestäms om märkning av asbestavfall och arbetsställe där asbestdamm kan medföra fara (886/87).

2 §

De som tillverkar, importerar eller annars överlåter asbesthaltiga produkter är var och en för sin del ansvariga för att asbesthaltiga produkter, då de överlåts, är försedda med märkningar i enlighet med detta beslut.

Arbetsgivare är för sin del skyldig att försäkra sig om att asbesthaltiga produkter är försedda med de märkningar som förutsätts i detta beslut.

3 §

På asbesthaltiga produkter eller deras förpackningar skall fästas en varningsetikett, vars modell och innehåll presenteras i bilaga 1 till detta beslut.

Om produkten innehåller krokidolit, skall texten "innehåller asbest" på varningsetiketten ersättas med texten "innehåller krokidolit/blå asbest".

4 §

Varningsetiketten skall fästas på varje minsta asbesthaltiga enhet som överlåts.

Om produktens delar innehåller asbest, är det tillräckligt att märkning görs på ifrågavarande del.

5 §

Varningsetiketten skall vara klart synlig och varaktigt fäst. Varningsetiketten kan även tryckas direkt på den asbesthaltiga produkten eller dess förpackning.

Om varningspåskriften trycks direkt på produkten, räcker det med en färg som tillräckligt skiljer sig från bakgrundsfärgen.

6 §

Om det på grund av den asbesthaltiga produktens för ringa storlek, produktens form eller annan orsak är omöjligt att göra märkningar på förpackningen, kan uppgifter motsvarande varningsetikettens innehåll märkas på en skild lapp som är fäst vid produkten eller tillställas mottagaren i ett särskilt meddelande eller på annat skriftligt sätt.

7 §

Utöver varningsetikett kan en asbesthaltig produkt förses med andra uppgifter som är nödvändiga för en säker användning av produkten. Dessa uppgifter får dock inte försämra varningsetikettens uppgiftsinnehåll.

8 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan medge undantag från tillämpningen av detta beslut förutsatt att det inte medför risk för arbetstagarens säkerhet.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989.

Tammerfors den 22 september 1988

Generaldirektör
Jaakko Riikonen

Föredragande
Anna-Liisa Sundquist

Varningsetikett

1) är till storleken minst 5 cm (höjd, H) × 2,5 cm (bredd).

2) är delad i två sektioner så att

- överdelen (h1 = 40 % H) består av en vit bokstav 'a' på svart bakgrund;

- underdelen (h2 = 60 % H) består av en tydligt läsbar, vit eller svart standardtext 'VARNING INNEHÅLLER ASBEST Inandning av damm innehållande asbest kan ge kancer Följ skyddsanvisningar'. Texten skall stå på röd bakgrund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.