902/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om köttprodukter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 11 §§ livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41):

1 kap.

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
1 §

Denna förordning gäller malet kött, malda organ och övriga köttprodukter som är avsedda att säljas till konsumenter eller till storhushåll som avses i 5 § livsmedelsförordningen.

Definitioner
2 §

I denna förordning avses

1) med kött sådana delar hos däggdjur och fåglar som hör till skelettmuskulaturen;

2) med organ hjärta, lever, njure och lungor samt tunga, hjärna och bräss;

3) med kött jämförbara delar svål, kött från huvud, halskött, kött från mellangärde, kött från ben, späck och övrig fettvävnad, dock inte tarmfett; varvid avses

a) med svål svinskinn, varifrån håret har avlägsnats;

b) med kött från huvud kött, som avskilts från nötkreaturs eller en hästs huvud;

c) med halskött halsmusklerna på djurets buksida längs hela halsen, de stora blodkärlen medräknade, dock inte halskött från svin;

d) med kött från mellangärde den del av mellangärdet som består av muskler;

e) med kött från ben kött som erhålls genom att det kött som blivit kvar sedan muskulaturen skurits bort avskiljs mekaniskt; och

f) med späck sådan fettvävnad under svinets skinn som har avskilts från köttet och varifrån skinnet har avlägsnats;

4) med köttprodukt livsmedel, av vilket kött, organ eller med kött jämförbara delar utgör en väsentlig beståndsdel, dock inte kötträtter som bereds och serveras i ett storhushåll som avses i 5 § livsmedelsförordningen; varvid avses

a) med malet kött malet eller på annat sätt finfördelat kött;

b) med malet organ malet eller på annat sätt finfördelat organ;

c) med korv en köttprodukt som inneslutits i en tarm eller i ett annat hölje eller en annan form, om vars kötthalt i de olika korvkategorierna och klasserna stadgas i 24 §; och

5) med kötthalt köttets, organens och de med kött jämförbara delarnas sammanlagda mängd, uttryckt i viktprocent av det färdiga livsmedlet.

Tillverkning och försäljning av köttprodukter
3 §

Kött som används för tillverkning av köttprodukter skall ha besiktats på det sätt som förutsätts i lagen om köttbesiktning (160/60) och med stöd därav utfärdade stadganden och bestämmelser samt ha godkänts som människoföda.

Vad som i 1 mom. stadgas om kött gäller också organ, med kött jämförbara delar och blod.

4 §

Vid användningen av tillsatsämnen skall iakttas vad som stadgas i förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (973/85) eller bestäms med stöd därav.

5 §

Köttprodukter skall lagras, transporteras och på försäljningsplatsen förvaras så, att deras temperatur är högst + 6°C.

Under transport som varar kortare tid än tre timmar får köttproduktens temperatur tillfälligt vara högst + 7°C.

När köttprodukter hålls till salu får deras temperatur vara högst + 7°C.

Stadgandena i denna paragraf gäller inte sådana köttprodukter som inte kräver nedkylningstemperaturer för att hålla sig.

6 §

När köttprodukter som avses i denna förordning saluförs, får konsumenten inte vilseledas genom att köttprodukternas färg ändras med belysning eller färgat skyddsglas eller med försäljningshöljen eller på något annat motsvarande sätt.

Anteckningar på försäljningshöljen för köttprodukter
7 §

På färdigpackade köttprodukter skall göras de anteckningar varom stadgas i denna förordning och i livsmedelsförordningen, på det sätt varom närmare stadgas nedan i denna förordning och i livsmedelsförordningen.

8 §

Kött och med kött jämförbara delar som använts för tillverkning av köttprodukter får på försäljningshöljet anges som kött, varvid djurarten skall uppges. Svål och späck samt organ och övriga tillverkningsämnen skall likväl anges med benämningar enligt handelssed.

9 §

Skinka, stek, filé och saltkött får användas som benämningar enligt handelssed, endast i fråga om köttprodukter som är tillverkade av omalet eller icke finfördelat kött.

2 kap.

Malet kött och malda organ

Tillverkning och försäljning
10 §

Malet kött får beredas i slakterier, köttförädlingsfabriker, köttproduktanläggningar och anläggningar för kötthanteringar, vilka har godkänts i enlighet med lagen om köttbesiktning samt, på villkor som hälsovårdsnämnden uppställt, på en partiförsäljningsplats för livsmedel.

Malet kött får dessutom beredas på en minutförsäljningsplats för att försäljas där. Malet kött som beretts på en minutförsäljningsplats får på villkor som hälsovårdsnämnden uppställt även säljas på andra verksamhetsställen som tillhör samma näringsidkare.

Vad som i 1 och 2 mom. stadgas om malet kött gäller även malen lever.

11 §

Malet kött skall beredas av färskt eller tidigare djupfryst kött av god kvalitet, dock inte av kött av fjäderfä. I malet kött får inte i samband med beredningen tillsättas organ, med kött jämförbara delar eller andra tillverkningsämnen. Kött som varit djupfryst skall malas omedelbart efter upptining.

12 §

Av organ får endast nötlever och svinlever saluföras färdigt malda, och dessa får inte blandas sinsemellan. Malen lever skall beredas av färsk eller tidigare djupfryst lever av god kvalitet, vari inte i samband med beredningen får tillsättas andra tillverkningsämnen. Lever som varit djupfryst skall malas omedelbart efter upptining.

13 §

Malet kött och malen lever skall efter beredningen utan dröjsmål nedkylas och förpackas i ett försäljningshölje, i vilket varan säljs till konsumenten. Detta gäller dock inte malet kött och malen lever som beretts och saluförs på en minutförsäljningsplats.

Malet kött och malen lever, som säljs till storhushåll och som inte är färdigpackade, skall vara vederbörligen skyddade mot förorening.

14 §

Färdigmalet kött och färdigmalen lever får inte malas på nytt. Partier som beretts vid olika tidpunkter, får inte blandas sinsemellan.

Försäljningstider
15 §

Malet kött och malen lever, som beretts i ett slakteri, en köttförädlingsfabrik, köttproduktanläggning eller anläggning för kötthantering, får säljas på beredningsdagen och under två dagar därefter.

Malet kött och malen lever, som beretts på en minutförsäljningsplats eller på en partiförsäljningsplats för livsmedel, får säljas endast på beredningsdagen. Små osålda mängder av dylika produkter får dock säljas ännu dagen efter beredningsdagen, om varan har förvarats så att dess temperatur har varit högst + 6°C.

Anteckningar på försäljningshöljen samt anslag
16 §

På försäljningshöljet för färdigpackat malet kött och färdigpackad malen lever skall alltid antecknas tillverkarens namn och tillverkningskommunen.

17 §

På försäljningshöljet för färdigpackat malet kött och färdigpackad malen lever skall anges av vilken djurarts kött eller lever produkten är tillverkad.

För malet kött som beretts av köttet från två eller flera djurarter skall på försäljningshöljet dessutom anges viktförhållandet mellan köttsorterna.

18 §

Vid saluföring av malet kött eller malen lever, som beretts av kött respektive lever som har varit djupfryst, skall djupfrysningen anges på försäljningshöljet.

19 §

När malet kött eller malen lever säljs i oförpackat skick, skall de i 17 och 18 §§ nämnda uppgifterna anges på ett anslag i produktens omedelbara närhet.

20 §

Om fetthalten i malet kött understiger 10 viktprocent, får till benämningen enligt handelssed fogas orden "låg fetthalt".

Livsmedelshygienisk behandling av malet kött. Köttets kvalitet
21 §

I fråga om livsmedelshygieniska behandlingen av malet kött och malda organ i samband med förvaring, lagring, transport och saluföring samt om de mikrobiologiska kvalitetskraven på dessa produkter, de största tillåtna mängderna främmande ämnen och de undersökningsmetoder som skall tillämpas vid tillsyn gäller vad som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om köttbesiktning.

3 kap.

Korv

Kategorier
22 §

Korv indelas enligt tillverkningsmetoden och det sätt på vilket den är avsedd att konsumeras i följande kategorier:

1) hållbar korv är korv, som tillverkats vid en temperatur av högst +30°C och gjorts mycket hållbar genom lufttorkning, kallrökning eller förvaring i saltlake,

2) uppskärningskorv är korv, som vid en temperatur av minst +65°C mognats genom baddning, kokning eller på annat sätt och som närmast är avsedd att användas som kallskuren,

3) matkorv är korv som vid en temperatur av minst +65°C mognats genom baddning, kokning eller på annat sätt och som närmast är avsedd att användas vid matlagning, och

4) råkorv är omognad korv, som är avsedd att mognas när den bereds till mat.

Indelning i klasser
23 §

Korv indelas, med hänsyn till kvaliteten och mängden av det kött som använts som tillverkningsämne samt med hänsyn till övriga tillverkningsämnen, i klasserna A och B.

24 §

I korv av klass A eller B skall kötthalterna vara minst:

klass A klass B
1) hållbar korv 95 % 95 %
- hållbar korv i klass B med ost 85 %
2) uppskärningskorv 65 % 50 %
3) matkorv 60 % 50 %
4) råkorv 60 % 50 %
Tillverkningsämnen för korv
25 §

Från kött som används till korv i klass A skall tjocka senor och hinnor avlägsnas.

26 §

I hållbar korv av klass A får utom kött användas späck.

Till hållbar korv i klass B får utom kött användas späck, fettvävnad och kött från huvud samt av organ hjärta och tunga.

Om övriga i hållbar korv tillåtna tillverkningsämnen stadgas i 28 §.

27 §

I uppskärningskorv av klass A får utom kött användas svål till en mängd av högst fyra viktprocent av det färdiga livsmedlet samt späck. Av organ får användas lever, njure och tunga.

I uppskärningskorv av klass B får utom kött användas samtliga organ och med kött jämförbara delar.

Om övriga i uppskärningskorv tillåtna tillverkningsämnen stadgas i 28 §.

28 §

I hållbar korv och uppskärningskorv får utom kött, organ och med kött jämförbara delar användas andra tillverkningsämnen, räknat i viktprocent av det färdiga livsmedlet som följer:

+ Får användas fritt.
- Får inte användas.
*) Minst 85 % i hållbar korv som innehåller ost.
**) I hållbar korv endast lök, tomat och paprika, samt i hållbar korv av klass B ost.
***) Som krydda samt för korvens utseende, men inte som bindemedel så att det påverkar korvmassans struktur.
29 §

I matkorv av klass A får utom kött användas svål till en mängd av högst fyra viktprocent av det färdiga livsmedlet samt späck. Av organ får användas lever, njure och tunga.

I matkorv av klass B får utom kött användas samtliga organ och med kött jämförbara delar.

Om övriga i matkorv tillåtna tillverkningsämnen stadgas i 31 §.

30 §

I råkorv av klass A får utom kött användas svål till en mängd av högst fyra viktprocent av det färdiga livsmedlet samt späck. Av organ får användas lever, njure och tunga.

I råkorv av klass B får utom kött användas svål, späck och fettvävnad. Av organ får användas lever, njure, tunga och hjärta.

Om övriga i råkorv tillåtna tillverkningsämnen stadgas i 31 §.

31 §

I matkorv och råkorv får utom kött, organ och med kött jämförbara delar användas andra tillverkningsämnen, räknat i viktprocent av det färdiga livsmedlet som följer:

+ Får användas fritt.
- Får inte användas.
***) Som krydda samt för korvens utseende, men inte som bindemedel så att det påverkar korvmassans struktur.
32 §

I fråga om den mikrobiologiska kvaliteten hos korv gäller vad som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om köttbesiktning.

33 §

Korvskinn som är avsett att ätas skall vara lämpat för sitt ändamål samt dugligt som människoföda.

Andra korvhöljen skall till sin kvalitet uppfylla de med stöd av livsmedelslagen stadgade och föreskrivna kraven på försäljningshöljen.

Anteckningar på försäljningshöljen
34 §

På försäljningshöljet för färdigpackad uppskärningskorv, matkorv och råkorv skall anges den genomsnittliga fetthalten i viktprocent vid tillverkningstidpunkten.

35 §

Som benämning på korv enligt handelssed skall användas en i 22 § nämnd kategori och en benämning som anger en i 23 § nämnd klass.

36 §

Under följande handelsnamn får säljas endast korv av anförd kategori av klass A:

handelsnamn korvkategori
lybsk hållbar korv hållbar korv
salamikorv "
balkankorv uppskärningskorv
diplomatkorv "
tungkorv "
skinkkorv "
jaktkorv "
baconkorv "
servelad "
bratwurst matkorv
knackkorv "
bratwurst råkorv
siskonkorv "

Korv som säljs under handelsnamn som nämnts i 1 mom. skall, utom handelsnamnet, alltid ha en benämning som överensstämmer med handelssed.

37 §

Endast korv av klass A får säljas under handelsnamn, vari ingår ordet "fest", "delikatess" eller "special".

38 §

För livsmedel som liknar korv, men som inte till sin kötthalt eller sina övriga egenskaper motsvarar stadgandena i denna förodning, får inte användas handelsnamn eller benämning enligt handelssed, som innehåller ordet "korv".

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. får dock om följande matprodukter användas benämning enligt handelssed, vari ingår ordet "korv": lakkorv, potatiskorv, grynkorv och blodkorv.

39 §

De anteckningar som enligt gällande stadganden skall göras på försäljningshöljet för färdigpackad korv kan alternativt göras på icke ätbart korvskinn. Anteckningarna på skinnet till hållbar korv och uppskärningskorv skall vara sammanhängande och kontinuerliga.

4 kap.

Konserver

40 §

På försäljningshöljet till en konserv som innehåller kött eller köttprodukt skall finnas en kodbeteckning för konservens tillverkningsparti samt, om konservens hållbarhet väsentligt beror på förvaringstemperaturen, en uppgift om dess sista försäljningsdag och en anvisning om dess förvaring.

41 §

I fråga om behandlingen av och den mikrobiologiska kvaliteten hos konserver som innehåller kött eller köttprodukt gäller vad som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om köttbesiktning.

5 kap.

Särskilda stadganden

42 §

Utöver vad som stadgas i denna förordning skall stadgandena i livsmedelsförordningen iakttas.

Om påföljderna för överträdelse av denna förordning eller av de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i livsmedelslagen.

43 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet, som också av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan kan bevilja undantag från stadgandena i förordningen.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

44 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 11 oktober 1957 om kött och köttprodukter (341/57) jämte senare ändringar,

2) handels- och industriministeriets beslut av den 14 maj 1958 om kvalitetsklasser för korv (203/58),

3) handels- och industriministeriets beslut av den 14 maj 1958 om undantag från förordningen om kött och köttprodukter (204/58),

4) handels- och industriministeriets beslut av den 23 december 1959 om tillstånd till användning av färgat korvskinn (513/59),

5) handels- och industriministeriets beslut av den 8 oktober 1980 om allmänt undantag från förordningen om kött och köttprodukter (688/80), samt

6) handels- och industriministeriets beslut av den 17 december 1981 angående allmänt undantag från förordningen om kött och köttprodukter (965/81).

Övriga beslut och bestämmelser, som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft, fortsätter att gälla tills annorlunda bestäms om dem i den ordning som stadgas i denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

45 §

Tillverkare, de för vars räkning tillverkningen skett, förpackare och importörer får överlåta till saluföring eller till storhushåll i denna förordning nämnd korv fram till utgången av augusti 1990, även om korv inte i fråga om sammansättning eller anteckningarna på försäljningshöljet uppfyller kraven i denna förordning. Härvid skall dock följas de stadganden och bestämmelser som gäller då denna förordning träder i kraft. Annan än ovannämnd näringsidkare får sälja korv, som har levererats till honom före utgången av augusti år 1990, även om den inte i fråga om sammansättning eller anteckningarna på försäljningshöljet uppfyller kraven i denna förordning, ifall korv uppfyller de stadganden och bestämmelser som gäller då förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.