873/1988

Given i Helsingfors den 21 oktober 1988

Förordning angående ändring av förordningen om myntverket i Finland

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 19 december 1980 om myntverket i Finland (878/80) 6 och 9 §§, 10 § 2 mom. samt 11 § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1076/87), som följer:

6 §

Vid myntverket finns en direktörstjänst, en förvaltningschefstjänst och en produktionschefstjänst.

9 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid myntverket är att personen i fråga genom tidigare verksamhet har ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter. Ytterligare krävs

1) av direktören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter och kännedom om branschen,

2) av förvaltningschefen för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med material- och annan förvaltning och automatisk databehandling,

3) av produktionschef diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen, kännedom om metallindustrin samt förtrogenhet med produktionsverksamhet.

10 §

Förvaltningschefen och produktionschefen utnämns av direktionen.

11 §

Direktören beviljas tjänstledighet av finansministeriet, förvaltningschefen och produktionschefen av direktionen.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 21 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.