870/1988

i Helsingfors den 21 oktober 1988

Lag om ändring av 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare 6 a § 1 mom. 5 punkten och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 31 december 1985 (1126/85), som följer:

6 a §

Om lantbruksföretagare till nedan i 6 b § avsedd förvärvare överlåter sin brukningsenhet, vilken helt eller delvis, likväl minst till en fjärdedel, är i hans ägo samt vilken bör anses fortbeståndsduglig och inte är väsentligt större än sådan familjebrukningsenhet som avses i lagen om gårdsbruksenheter (188/77), och om han varaktigt upphör med bedrivande av lantbruk, har han rätt att erhålla generationsväxlingspension under förutsättning:


5) att han överlåtit brukningsenheten efter 1973, men före 1991.


Utan hinder av vad 1 mom. 2 punkten stadgar om den nedre åldersgränsen för generationsväxlingspension har även en lantbruksföretagare, som är född 1934 eller tidigare och som på det sätt som avses i nämnda moment varaktigt upphör att bedriva lantbruk, rätt att få generationsväxlingspension. Motsvarande rätt har även en lantbruksföretagare som är född under något av åren 1935-1938, om maken är född 1934 eller tidigare och har rätt till generationsväxlingspension, eller om maken, efter att ha blivit berättigad till generationsväxlingspension och efter utgången av det kalenderår då pensionssökanden fyllde 50 år, har avlidit eller börjat få i 1 mom. 3 punkten angiven pension. Till en lantbruksföretagare som är född under något av åren 1935-1938 betalas dock inte pension för tiden innan han fyllt 55 år. När en överlåtelse sker 1990 tillämpas i stället för årtalet 1934 årtalet 1935 samt i stället för årtalen 1935-1938 årtalen 1936-1939.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas om överlåtelsen av en brukningsenhet sker sedan lagen trätt i kraft. Då pension söks villkorligt på det sätt som avses i 6 g § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare skall denna lag tillämpas, om ett beslut enligt lagrummet meddelas efter ikraftträdandet samt pension har sökts och en i lagrummet nämnd handling har undertecknats före 1991.

Regeringens proposition 74/88
Social- och terveysutsk. bet. 13/88
Stora utsk. bet. 95/88

i Helsingfors den 21 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.