869/1988

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1988

Statsrådets beslut om allmänna grunder för ersättningar som uppbärs hos statens affärsverk för hälsovårdstjänster producerade av statens regionala företagshälsovårdscentraler

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 25 § lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/87) beslutat:

1 §

De statliga affärsverk, på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas skall betala en fast årlig grundavgift för hälsovårdstjänster som de erhåller vid statens regionala företagshälsovårdscentraler samt avgifter för olika prestationer i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

2 §

En fast årlig grundavgift uppbärs för följande lagstadgade och därmed jämförbara företagshälsovårdstjänster:

1) arbetsplatsutredningar som utförs av yrkesutbildad personal inom hälsovården samt planering av företagshälsovårdens innehåll,

2) arbetshygieniska mätningar, ergonomiska utredningar och bedömningar av psykiska faktorer, vilka yrkeskunniga personer inom hälsovården anser vara nödvändiga,

3) ovan nämnd yrkeskunnig personals deltagande i uppgörandet av förslag till förbättringar av arbetsmiljön samt i observation och övervakning av arbetsmiljön,

4) hälsofostran, information om arbetsmiljön till arbetstagarna samt handledning i arbetsmetoder och arbetssätt,

5) hälsoundersökningar vid placering i arbete eller när arbetet förändras,

6) hälsoundersökningar av arbetstagare i arbete som föranleder en speciell risk för insjuknande,

7) övriga lagstadgade hälsoundersökningar,

8) insamling och registrering av utredningar som gäller arbetsförhållanden och av uppgifter om hälsoundersökningar,

9) uppföljning av hur handikappade arbetstagare klarar sig i sitt arbete samt hänvisning till vård och rehabilitering,

10) deltagande i planeringen av förstahjälpsberedskap, upprätthållande av den och givande av förstahjälp på arbetsplatsen, samt

11) andra åtgärder som gäller hälsorisker som föranleds av arbetet, behandling av problemen i arbetssamfundet och främjande av hälsa i arbetet då de ansetts vara nödvändiga och om dessa avtalats samt åtgärder som hänför sig till rehabilitering i ett tidigt skede.

3 §

För följande övriga hälsovårdstjänster uppbärs avgifter för varje prestation:

1) av allmänläkare given vård på mottagning,

2) besök på företagshälsovårdarens mottagning på grund av sjukdom,

3) av specialist given vård på mottagning,

4) laboratorieundersökningar,

5) röntgenundersökningar,

6) fysikalisk behandling,

7) företagshälsovårdarens arbetsplatsbesök på grund av sjukdom,

8) allmänläkares arbetsplatsbesök på grund av sjukdom,

9) andra än lagstadgade hälsoundersökningar,

10) omfattande specialundersökningar eller vårdåtgärder som inte hör till sedvanlig företagshälsovård eller sjukvård,

11) tjänster som tillhandahållits av utomstående,

12) förnödenheter och anordningar för sjukvård, om de har en avsevärd ekonomisk betydelse, samt

13) andra hälsovårdstjänster.

4 §

Grundavgiften och avgifterna för varje prestation bestäms så, att de motsvarar de totala kostnader som produktionen av tjänster åsamkar statens regionala företagshälsovårdscentraler, dvs. självkostnadsvärdet. Till självkostnadsvärdet räknas personallönerna vid statens regionala företagshälsovårdscentraler samt andra personalkostnader som hör till avlöningen, kostnader för maskiner och anläggningar, kostnader för arbetsutrymmen samt företagshälsovårdscentralens övriga kostnader till fullt belopp.

Vid beräkningen av kostnaderna tillämpas principerna för kostnadsberäkning i anvisningarna (13.11.1974 TM 3568, ändr. 26.1.1977 och 15.5.1980) för tillämpningen av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

5 §

De avgifter som baserar sig på detta beslut uppbärs hos affärsverket av statskontoret eller av ett annat ämbetsverk som ansvarar för verksamheten vid en statlig regional företagshälsovårdscentral och med vilket affärsverket har avtalat om anordnandet av företagshälsovård för sin personal, grundavgiftens storlek och prestationsenliga avgifter vilka uppbärs för andra tjänster än sådana som ingår i grundavgiften.

Avgifterna uppbärs hos affärsverket kvartalsvis i efterskott.

Betalningen skall erläggas inom 14 dagar från den dag då räkningen har tillställts affärsverket. En räkning som sänts per post anses vara affärsverket till handa sju dagar efter det att räkningen har postats.

Om betalning inte erläggs inom utsatt tid, uppbärs hos affärsverket en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 13 oktober 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Understatssekreterare
Eino Keinänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.