836/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70) 59 a §, 62 § 3 mom. och 69 § 2 mom.,

av dessa 59 a § och 69 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 27 november 1987 (894/87),

ändras rubriken för 5 kap., 52-55 §§, 57 § 1 mom., 58 § 1 mom., 62 § 2 och 4 mom., 64 § 2 mom., 65 § 2 mom., 66 § 2 mom., 67 § 1 mom. och 70 § 2 mom.,

av dessa rubriken för 5 kap., 52, 53 och 55 §§, 57 § 1 mom., 64 § 2 mom., 65 § 2 mom. och 67 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 27 november 1987 och 54 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 23 december 1970, den 23 december 1976, den 19 december 1980 och 8 juli 1983 (833/70, 1079/76, 999/80 och 628/83) och nämnda förordning av den 27 november 1987, samt

fogas till förordningen en ny 54 a §, till 63 § ett nytt 2 mom., till 64 § ett nytt 3 mom., till 67 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till förordningen en ny 69 a §,

av dessa lagrum 64 och 67 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 27 november 1987, som följer:

5 kap.

Prästerskapets och kantorernas avlöning samt anställningsvillkor

52 §

Anställningsvillkoren för den som har utnämnts till en tjänst som präst eller kantor i en församling eller för en ordinarie tjänsteinnehavare som har anställts på prövotid i en sådan tjänst och för den som har anställts i en extraordinarie befattning som präst eller kantor samt för en sådan innehavare av tjänst eller befattning som har förordnats att interimistiskt eller som vikarie sköta tjänsten eller befattningen bestäms så som i detta kapitel stadgas.

53 §

Prästernas och kantorernas penninglön består av grundlön eller motsvarande lön jämte ålders- och dyrortstillägg samt semesterpenning.

54 §

Grundlönen enligt lönetabellerna eller motsvarande lön för präster och kantorer betalas enligt de löneklasser som har fastställts för statstjänstemän enligt följande: till kyrkoherde enligt löneklass S 21, till annan präst enligt löneklass S 19 samt till diakon och kantor enligt löneklass A 18. En kyrkoherdes avlöning bestäms dock enligt löneklass S 22, om det finns flera ordinarie prästtjänster i församlingen. Kyrkostyrelsen kan på församlingsfullmäktiges framställning bevilja ovan nämnda innehavare av tjänst eller befattning förhöjning med en löneklass för en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen.

Till en sådan innehavare av en extraordinarie befattning som inte har den behörighet som fordras för motsvarande ordinarie tjänst eller vars uppgifter väsentligen består av undervisnings- och upplysningsarbete betalas den i 1 mom. nämnda avlöningen sänkt med 2-5 löneklasser i enlighet med vad kyrkostyrelsen bestämmer på församlingsfullmäktiges framställning.

Ställer församlingen en bostad till förfogande för en totalavlönad medlem av prästerskapet eller en kantor, bestäms och justeras den hyra för bostaden som uppbärs till församlingen i enlighet med samma grunder som bestäms i de statsrådsbeslut som utfärdats om grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personalbostäder och om de hyresnivåer enligt vilka hyrorna bestäms. Grunderna för beräkning av hyran utgörs av de grunder, vilka bestäms i sagda beslut och gäller sådana personalbostäder, som inte har bestämts till tjänstebostäder. Bostadens egenskaper samt de eventuella grunderna för höjning eller sänkning av hyran konstateras av den synenämnd som avses i 82 § vid en ekonomisk besiktning, och hyran bestäms av församlingsfullmäktige.

54 a §

Har en präst eller kantor i den ordning som stadgas i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet bibehållit sin tidigare lagenliga avlöningsrätt som inbegriper rätt till naturaförmåner, bestäms hans grundlön enligt följande: till kyrkoherde och annan präst enligt löneklass A 14, till diakon enligt löneklass A 11 och till kantor enligt löneklass A 10. Kyrkostyrelsen kan bestämma att en kyrkoherdes löneklass höjs med högst två löneklasser, om det finns flera ordinarie prästtjänster i församlingen.

Församlingsfullmäktige kan av särskilda skäl bevilja en tjänsteinnehavare som avses i 1 mom. en förhöjning med högst en löneklass såsom personligt lönetillägg. Kyrkostyrelsen kan dessutom på församlingsfullmäktiges framställning bevilja en tjänsteinnehavare som avses i 1 mom. en förhöjning med en löneklass för kunskaper i ett främmande språk som behövs i församlingsarbetet eller för en vid universitet eller högskola avlagd slutexamen som främjar tjänsteutövningen.

55 §

Präster, diakoner och kantorer i församlingstjänst får ålderstillägg enligt samma principer som statens tjänstemän. Ålderstillägg enligt prövning i enlighet med dessa principer beviljas av kyrkostyrelsen på föredragning av församlingsfullmäktige. Kyrkostyrelsen har rätt att vid beviljande av ålderstillägg till församlingarnas präster, diakoner och kantorer på ansökan beakta sådan tjänstgöring som inte berättigar till statligt ålderstillägg.

57 §

En kyrkoherde som avses i 54 a § har rätt att få en tjänstebostad med fyra boningsrum och kök med en sammanlagd yta om minst 85 kvadratmeter, samt andra präster, diakoner och kantorer en bostad med tre rum och kök med en sammanlagd yta om minst 65 kvadratmeter. Dessutom skall för en kyrkoherdes bruk reserveras arbets- och mottagningsrum som inte räknas såsom naturaförmån.


58 §

En tjänsteinnehavare som avses i 54 a § har rätt att få av församlingen en på basis av tekniska kalkyler uträknad, för normal förbrukning tillräcklig mängd bränsle eller elektrisk ström för uppvärmning av tjänstebostaden och för hushållsändamål, ved som är färdigt klabbad och behörigen upplagrad i ett vedlider eller, då annat bränsle än ved används, detta behörigen upplagrat, samt vatten.


62 §

Sjuk-, faderskaps- och föräldraledighet för en medlem av prästerskapet samt sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet för en kantor bestäms, liksom avlöningen under dessa ledigheter, enligt de grunder som gäller för motsvarande förmåner för statstjänstemän. Rätten till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för en medlem av prästerskapet samt en kantors rätt till dag- och moderskapspenning övergår för den tid sjuk- eller moderskapsledigheten varar på församlingen till den del som beloppet av dag- eller moderskapspenningen inte överstiger avlöningen under samma tid.


Om det belopp som med stöd av 2 mom. har innehållits av lönen, den dag- eller moderskapspenning som betalas till församlingen samt det understöd som församlingen eventuellt erhåller inte räcker till för att avlöna en vikarie, skall församlingen betala den del som saknas.

63 §

Avlöningen till den som har förordnats att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst eller befattning betalas dock månatligen i efterskott på månadens sista vardag eller då arbetsperioden eller anställningsförhållandet avslutas. Om månadens sista vardag är en lördag, betalas lönen föregående vardag.

64 §

Förordnas en präst, diakon eller kantor som inte har en egen tjänst inom kyrkosamfundet att sköta en vakant tjänst eller ett vikariat, har han rätt till alla de löne- och andra förmåner som hör till denna tjänst, om inte kyrkostyrelsen bestämmer något annat. Har han inte den fulla behörighet som fordras för tjänsten eller utför han inte alla de uppgifter som hör till tjänsten, skall hans avlöning bestämmas så att den är minst två löneklasser lägre än den avlöning som hör till tjänsten.

Om arvodet till den som har förordnats att interimistiskt eller som vikarie sköta en extraordinarie prästbefattning bestämmer församlingsrådet i enlighet med de grunder som stadgas i 1 och 2 mom.

65 §

Om inte oundgängliga och brådskande tjänsteåligganden ställer hinder i vägen, har prästerna, diakonerna och kantorerna rätt till en avlönad fridag i veckan, dock inte lördag, söndag eller kyrklig högtidsdag.

66 §

Har en präst, diakon eller kantor beviljats tjänstledighet för studier som är ägnade att främja utförandet av församlingens uppgifter, kan till honom enligt kyrkostyrelsens prövning betalas avlöning för den tid studierna pågår, antingen helt eller delvis. Kyrkostyrelsen kan också förordna att till en präst, diakon eller kantor som har beviljats tjänstledighet för att sköta någon annan tjänst eller befattning betalas högst den del av lönen som överstiger den fasta avlöning som betalas för den andra tjänsten eller befattningen. Till innehavare av en tjänst eller befattning som har beviljats tjänstledighet på sin 50- eller 60-årsdag, sin vigseldag, en nära anhörigs begravningsdag, på grund av en familjemedlems dödsfall för högst en dag, en annan familjemedlems än ett yngre än 10-årigt barns eller handikappat barns sjukdomsfall för den dag då insjuknandet skedde och, då ett yngre än 10-årigt eller ett handikappat barn plötsligt insjuknar, för att ordna vården av barnet eller sköta barnet för högst fyra dagar, betalas lön enligt de grunder som gäller statstjänstemän. I övrigt betalas inte lön för tjänstledighetstid, om ej annat följer av 62 § 2 mom.


67 §

En präst, diakon och kantor i församlingstjänst har rätt att på grundval av tjänst>göring under kvalifikationsåret erhålla semester vid en tid som godkänts av kyrkostyrelsen enligt samma grunder som gäller i fråga om semester för statstjänstemän. Rätt till två och en halv vardags semester för en full kvalifikationsmånad har likväl endast sådana medlemmar av prästerskapet och sådana kantorer, som omedelbart före utgången av mars under semesteråret har varit anställda hos församlingen i minst ett år eller som för det utgående semesterkvalifikationsåret har tolv hela kvalifikationsmånader. Kyrkostyrelsen kan av särskilda skäl berättiga en medlem av prästerskapet och en kantor att för semester räkna sig till godo också annan anställningstid än sådan som berättigar till semester för statstjänstemän, dock högst åtta månader.

Semesterpenning och semesterersättning betalas enligt samma grunder som de som gäller för statstjänstemän.


69 a §

För prästerskapets och kantorernas tjänsteresor betalas resekostnadsersättningar av församlingens medel enligt samma grunder som de som gäller för statstjänstemän.

Har telefon anskaffats åt en medlem av prästerskapet eller en kantor med församlingens medel eller har han anskaffat telefon med egna medel, kan de godtagbara avgifterna för en sådan telefon och dess användning för tjänstebruk betalas av församlingens medel.

Allmänna föreskrifter om reseförordnanden samt om anskaffning och användning av de telefoner som avses i 2 mom. meddelas av kyrkostyrelsen.

70 §

Lösen för ämbetsbetyg och övriga kansliinkomster tillfaller församlingen. En tjänsteinnehavare som enligt den tidigare förordningen hade rätt till kansliinkomster eller till ett särskilt arvode för skötseln av kansliet erhåller alltjämt dessa inkomster och arvoden så länge han kvarstår i en anställning med naturaförmånsavlöning och utför uppgifter som hör till skötseln av kansliet. Arvodet till en sådan tjänsteinnehavare för skötseln av kansliet beviljar och dess belopp fastställer kyrkostyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Om en sådan medlem av prästerskapet eller kantor, som innan denna förordning träder i kraft har flyttat till egen bostad med stöd av 59 a § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet, enligt tidigare gällande stadganden har rätt till större lön än vad i denna förordning stadgas, betalas till honom skillnaden som ett separat personligt lönetillägg i mark så länge han innehar samma tjänst eller befattning som då förordningen träder i kraft. Lönetilläggets storlek minskas av de ålderstillägg som beviljas honom sedan förordningen trätt i kraft samt av eventuella justeringar av tjänstens eller befattningens inplacering i löneklass. Ett sådant lönetillägg beviljar och fastställer kyrkostyrelsen.

Helsingfors den 30 september 1988

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.