818/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1988

Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 och 20 §§ lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53), 11 § 3 mom. samt 24 § 2 och 3 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) samt 3 mom. ikraftträdelsestadgandet för lagen den 25 januari 1982 angående ändring av lagen om bostadsproduktion (81/82) samt 9 § 3 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79),

av dessa lagrum 9 § lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion sådan den lyder i lag av den 17 april 1959 (176/59) samt 24 § 2 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion sådant det lyder i lag av den 19 januari 1968 (33/68) och paragrafens 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 juni 1980 (504/80), beslutat:

1 §

På lån som beviljats för byggande, utvidgning eller grundreparation av bostadsaktiebolagshus eller egnahemshus eller för förvärv av aktier som berättigar till besittning av bostadslägenhet uppbärs från den 1 oktober 1988 tills vidare en årlig ränta som följer:

1) 9,0 procent, om lånet beviljats under åren 1949-1978;

2) 8,5 procent, om lånet beviljats åren 1979-1980, och

3) 6,5 procent, om lånet beviljats år 1981 eller under tiden 1.1-28.2.1982.

2 §

På lån som beviljats för byggande, utvidgning eller grundreparation av hyres- eller bostadsandelslagshus uppbärs från den 1 april 1989 tills vidare en årlig ränta som följer:

1) 9,0 procent, om lånet beviljats under åren 1949-1973;

2) 7,0 procent, om lånet beviljats år 1974;

3) 4,0 procent, om lånet beviljats år 1975;

4) 3,0 procent, om lånet beviljats år 1976;

5) 4,75 procent, om lånet beviljats år 1977;

6) 3,25 procent, om lånet beviljats år 1978, och

7) 4,0 procent, om lånet beviljats år 1979.

3 §

Räntan på kortfristiga grundförbättringslån, som har beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), är för de två första åren tre procent och för de därpå följande åren 7,25 procent per år.

4 §

Då den ränta som låntagaren i skuldebrev har förbundit sig att högst erlägga understiger ovan bestämd ränta, är räntan på bostadslånet från den i 1 och 2 §§ nämnda tidpunkten tills vidare lika stor som den i skuldebrev angivna högsta räntan.

5 §

Detta beslut tillämpas även på räntorna på lån, som har beviljats med bostadslånevillkor för tryggande av sysselsättningen samt av bil- och motorcykelskattens avkastning för främjande av bostadsproduktionen och av konjunkturskattemedel för ökning av hyresbostadsproduktionen.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988 och genom detsamma upphävs statsrådets beslut den 24 september 1987 om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån (758/87).

Helsingfors den 22 september 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Pekka Myllymäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.