810/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om finansministeriet (1141/87) 49 § 2 mom.,

ändras 33 och 39 §§, 41 § 2 punkten och 46 § samt

fogas till förordningen nya 37 a och 37 b §§ som följer:

33 §

Statssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande som avses i 47 § 3 mom. reglementet för statsrådet;

2) avgivande av utlåtande i andra ärenden, om ärendet hör till flera än en avdelnings verksamhetsområde och om det inte enligt 34 § skall avgöras av understatssekreteraren; samt

3) i 36 § förordningen om statsbudgeten (424/88) nämnd deponering eller annan placering av medel som influtit på statens checkräkning eller på statens allmänna postgirokonto samt placering av valutatillgångar som erhållits genom utländskt lån.

37 a §

Chefen för budgetavdelningens allmänna byrå avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd för räkenskapsverken att av anslag för innevarande år betala utgifter som hänför sig till tidigare år;

2) fastställande av räkenskapsverkens redovisningsreglementen;

3) beviljande av tillstånd som avses i 58 § 2 mom. förordningen om statsbudgeten; samt

4) kvarhållande i räkenskaperna av utgiftsresten för finansministeriets förvaltningsområde.

37 b §

Chefen för budgetavdelningens finanspolitiska byrå avgör ärenden som gäller beviljande av tillstånd som avses i 30 § 1 och 2 mom., 32 § 1 mom., 35 §, beträffande betalningsrörelsesystemet i 42 § 2 mom. samt i 49 § 2 mom. förordningen om statsbudgeten.

39 §

Chefen för löneavdelningen avgör, utöver vad som stadgas i 35 §, ärenden som gäller

1) rätt för personalen i statens tjänst att för pension räkna sig till godo tjänstetid i sådan tjänst som omfattas av det statliga pensionssystemet i ett annat nordiskt land;

2) sådant tillgodoräknande av tid som avses i 5 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, beviljande av tillstånd för betalning av förmån eller ersättning samt beviljande av sådana ålderstillägg enligt prövning vilka grundar sig på avtalet om ålderstillägg för statstjänstemän;

3) fastställande av grunderna för arvoden åt tillfälliga tjänstemän hos staten;

4) ärenden som enligt 3 och 8 §§ samt 9 § 1 mom. förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) skall avgöras av statens förhandlingsmyndighet;

5) fastställande av löne- och arbetsvillkor i enskilda arbetsavtal samt avgivande av utlåtande om löne- och arbetsvillkoren i arbetsavtalen i fråga om avlöningen för funktionärer i ledande ställning;

6) förande av sådana underhandlingar om tjänstekollektivavtal som avses i 11 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen;

7) anhängiggörande av talan, avgivande av bemötande eller företrädande av finansministeriet i ärenden, i vilka ministeriet är part vid arbetsdomstolen;

8) sådant förordnande av förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet, som avses i 13 § 6 mom. lagen om arbetsdomstolen, till part vid arbetsdomstolen; samt

9) sådant tillstånd att stå utanför det enhetliga systemet för löneuträkning som avses i 42 § 2 mom. förordningen om statsbudgeten.

41 §

Chefen för löneavdelningens tjänstemannalönebyrå avgör ärenden som gäller


2) avgivande av utlåtande om arvoden och ersättningar som med avvikelse från de allmänna grunderna betalas för kommittéarbete samt fastställande av arvoden och ersättningar som med avvikelse från de allmänna grunderna betalas för kommittéarbete, till den del det är fråga om kommittéer som tillsatts vid föredragning från finansministeriet och om kommissioner som tillsatts av finansministeriet.


46 §

Chefen för förvaltningsbyrån avgör, utöver vad som stadgas i 35 § 1 mom., ärenden som hör till ministeriets inre förvaltning och som gäller

1) ålderstillägg;

2) utfärdande av intyg om att en tjänsteman sagt upp sig och om tjänsteförhållandets upphörande;

3) betalning av för sent företedda reseräkningar;

4) tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor;

5) avskrivningar av inventarier och därmed jämförbar egendom; samt

6) kontoavskrivningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.