782/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 3 § semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. 4 punkten semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) och

fogas till 3 § 2 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

3 §

Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete:


3 a) på grund av medicinsk rehabilitering, när sådan ges på ordination av läkare vid en av myndighet godkänd rehabiliteringsanstalt eller i en annan fysikalisk undersöknings- eller behandlingsenhet på grund av yrkessjukdom eller olycksfall, i avsikt att återställa eller upprätthålla arbetsförmågan, dock inte mera än 75 vardagar under två på varandra följande kvalifikationsperioder, räknat från början av arbetsförhållandet; om hindret fortgår utan avbrott efter den tidsperiod som de ovan nämnda två kvalifikationsperioderna bildar, betraktas sammanlagt högst 75 vardagar såsom likställda med arbetade dagar för denna rehabiliteringstids vidkommande;

4) på grund av läkarundersökning som avses i lagen om företagshälsovård (743/78) eller förordningen om läkarundersökning av sjömän (476/80) eller som har föreskrivits av arbetsgivaren eller beror på sjukdom eller olycksfall;Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition28/88
Socialutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 66/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.