773/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 4 kap. 18 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 4 kap. 18 § utsökningslagen av den 3 december 1895, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1985 (1016/85), ett nytt 4 mom. som följer:

4 kap.

18 §

En standardiserad option eller termin mäts ut genom skriftligt meddelande om utmätningen till den förmedlare som sköter det options- eller terminskonto på vilket avtalet är bokfört eller, om kontot inte sköts av en förmedlare, till respektive optionsföretag. En förmedlare eller ett optionsföretag som har fått meddelande om utmätning skall omedelbart förvandla de utmätta optionerna och terminerna i pengar genom vederbörliga options- eller terminstransaktioner och redovisa de erhållna medlen för utmätningsmannen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1988.

Regeringens proposition 53/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 88/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.