772/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Om handel med standardiserade optioner och terminer gäller denna lag, utöver vad som annars stadgas om saken.

Andra optioner och terminer än sådana standardiserade optioner och terminer som avses i denna lag får som investeringsobjekt bjudas ut endast till näringsidkare.

2 §
Options- och terminsavtal

I denna lag avses med

1) option ett avtal, enligt vilket den ena parten (optionsinnehavaren) av den andra parten (optionsutfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att till ett avtalat inlösningspris i framtiden köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss mängd värdepapper, nyttigheter eller andra tillgångar (underliggande egendom) eller rätt att få betalning som räknas ut på grundval av ändringar i ett index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen (indexoption),

2) termin ett köpeavtal om underliggande egendom, i vilket parterna kommer överens om priset samt den dag då betalningen eller en ersättande gottgörelse för betalningen senast skall krävas eller då betalningen eller gottgörelsen skall fullgöras utan särskild anfordran, eller ett motsvarande avtal som ömsesidigt berättigar till betalning som räknas ut på grundval av prisutvecklingen för den underliggande egendomen (indextermin),

3) standardisering av options- och terminsavtal att avtalsvillkoren, med undantag av premierna för optioner och priset på den underliggande egendomen (terminspriset) eller motsvarande index för terminer, har bestämts i optionsföretagets reglemente, samt med

4) optionshandel sammanförande av anbud som gäller premien och terminspriset eller motsvarande index så att parterna enligt optionsföretagets reglemente måste ingå ömsesidiga avtal med optionsföretaget om premien, priset eller indexet enligt anbuden (clearing vid optionshandeln).

3 §
Optionsföretag

Med optionsföretag avser denna lag en sammanslutning som idkar optionsbörsverksamhet eller clearing vid optionshandeln eller vardera.

Med optionsbörsverksamhet avses i denna lag att kurser på optioner och terminer fortlöpande upptas till fastställelse vid auktion eller med stöd av sälj- och köpeanbud som givits i ett därmed jämförbart förfarande samt att en marknadsplats eller ett marknadssystem upprätthålls för optionshandel.

Ett optionsföretag som idkar optionsbörsverksamhet kan själv cleara optionshandeln. Det kan också ge något annat optionsföretag uppdraget, om bestämmelserna om optioner och terminer i företagets reglemente även binder det företag som sköter clearingen.

4 §
Marknadsparterna

Med förmedlare avses i denna lag en värdepappersförmedlare som har fått rätt att för sin egen eller en kunds räkning idka handel hos optionsföretaget eller lämna optionsköpen till optionsföretaget för clearing.

Med marknadsgarant avses i denna lag den som genom ett avtal med optionsföretaget har förbundit sig att på begäran meddela till vilken premie för optioner och till vilket terminspris eller motsvarande index för terminer han förbinder sig att sluta optionsköp under de förutsättningar som närmare anges i avtalet.

Med mäklare avses i denna lag en fysisk person som har fått rätt att företräda en förmedlare eller en marknadsgarant i optionsföretaget.

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 §
Koncessionstvång och tillsyn

Optionsföretagsverksamhet får inte idkas utan koncession av finansministeriet.

Tillsynen över den verksamhet som optionsföretagen och förmedlarna, marknadsgaranterna och mäklarna bedriver i anslutning till options- och terminsmarknaden utövas av bankinspektionen.

2 §
Koncession

Koncession för optionsföretag skall, om verksamheten inte står i strid med allmän fördel, beviljas ett finskt aktiebolag eller andelslag vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på ett tillförlitligt optionsföretag samt vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer ett reglemente som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet. Koncession kan även sökas för ett optionsföretag som kommer att bildas. Koncession kan inte beviljas företag som avses i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier.

Koncession skall sökas särskilt för optionsbörsverksamhet och särskilt för clearing vid optionshandeln. Koncession för clearing vid optionshandeln kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktie- eller andelskapital uppgår till minst tio miljoner mark.

3 §
Återkallelse av koncession

Finansministeriet kan återkalla ett optionsföretags koncession, om företaget i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar och förordningar, föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller optionsföretagets reglemente, eller om optionsföretaget inte längre motsvarar de stadgade förutsättningarna för koncessionen. Om ett optionsföretag har beviljats koncession både för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln kan koncessionen också återkallas separat för någondera verksamheten.

Finansministeriet kan för viss tid begränsa ett optionsföretags verksamhet enligt koncessionen, om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i företagets verksamhet och det är uppenbart att detta kan skada placerarnas intressen.

Bankinspektionen kan bestämma att handeln vid ett optionsföretag skall avbrytas för en viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i omsättningen av de optioner eller terminer som saluförs i företaget eller den underliggande egendomen att fortsatt handel kan skada placerarnas intressen.

4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla sådana data-, informations- och databehandlingstjänster som hänför sig till utvecklandet av options- eller terminsmarknaden eller kredit- och värdepappersmarknaden samt, inom de gränser som finansministeriet fastställer, clearing vid värdepappershandel och låneavtal. Om optionsföretagets rätt att idka börsverksamhet med värdepapper stadgas särskilt.

Ett optionsföretag får inte äga aktier eller andelar i en sammanslutning som är verksam som förmedlare eller marknadsgarant i optionsföretaget, ej heller underliggande egendom för optioner eller terminer som säljs i optionsföretaget. Med bankinspektionens tillstånd får optionsföretaget dock placera medel i masskuldebrevslån eller kapitalförbindelser som utgör underliggande egendom.

Ett optionsföretag får inte ta upp obligations- eller debenturlån eller något annat masskuldebrevslån eller emittera innehavarskuldebrev för allmän omsättning. Ett optionsföretag får inte vara part i en option eller en termin, om inte annat följer av 3 kap 5 §.

Ett optionsföretag får inte idka någon annan verksamhet än sådan som nämns i denna paragraf.

5 §
Optionsföretagets soliditet

Optionsföretagets eget kapital skall utgöra minst en hundradedel av det sammanlagda beloppet av de utestånde avtalen i optionsföretaget.

När det i 1 mom. nämnda förhållandet beräknas, skall till optionsföretagets eget kapital hänföras aktie- eller andelskapital, reservfond och uppskrivningsfond, vinstandel minskad med förlust samt motsvarande poster. Från optionsföretagets eget kapital avdras vid beräkningen av det i 1 mom. nämnda förhållandet aktier och andelar i sådana optionsföretag av vilkas aktier och andelar optionsföretaget äger mer än en femtedel samt sådana fordringar hos dessa företag som har sämre förmånsrätt än övriga förbindelser. Till ett optionsföretag räknas vid beräkning av den ägoandel som avses i detta moment ett bolag som hör till samma koncern som optionsföretaget samt en pensionsfond och pensionskassa för optionsföretaget eller för ett bolag som hör till samma koncern som företaget.

Har ett optionsföretag mindre eget kapital än som stadgas i denna paragraf, får företaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte bankinspektionen av särskilda skäl medger undantag för viss tid.

Optionsföretagets tillgångar skall placeras på ett säkert sätt och så att det tryggar optionsföretagets likviditet.

6 §
Optionsföretagets reglemente

Ett optionsföretag skall ha ett reglemente med bestämmelser som kompletterar denna lag och som gäller optionsbörsverksamhet och clearing vid optionshandeln.

Optionsföretagets reglemente fastställs av finansministeriet. Fastställandet av optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får inte inledas förrän de bestämmelser och bilagor i reglementet som gäller optioner och terminer har fastställts.

Finansministeriet kan på framställning av bankinspektionen förordna att bestämmelserna om clearing vid optionshandeln skall ändras eller kompletteras.

7 §
Begränsning av inflytande

Vid ett optionsföretags stämma får ingen rösta med mer än en tjugondedel av det röstetal som är företrätt vid stämman. Bolag som hör till samma koncern samt deras pensionsfonder och pensionskassor betraktas som en helhet när röstningsbegränsningen tillämpas.

Då det för att ett beslut vid en stämma skall vara giltigt krävs att en kvalificerad majoritet av rösterna har avgivits för beslutet, uträknas majoriteten på grundval av de röster som räknats enligt 1 mom.

8 §
Optionsföretagets styrelse

Optionsföretagets styrelse skall, utöver vad som annars stadgas och föreskrivs om dess uppgifter,

1) besluta om upptagande av kurser på optioner och terminer till fastställelse samt om inledande och avslutande av handeln med dessa,

2) bevilja och återkalla förmedlares rättigheter,

3) bevilja och återkalla mäklares rättigheter,

4) godkänna avtal om marknadsgaranters verksamhet och återkalla marknadsgaranters rättigheter,

5) övervaka att stadgandena och bestämmelserna om optionsföretagsverksamheten samt företagets reglemente iakttas inom företaget,

6) sköta om offentliggörande av de uppgifter som optionsföretaget enligt denna lag, de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller enligt företagets reglemente skall offentliggöra,

7) underrätta bankinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot stadgandena och bestämmelserna om optionsföretagens verksamhet samt

8) göra anmälan till bankinspektionen om beslut som avses i 1-4 punkten.

9 §
Optionsföretagets revisorer

Minst en av optionsföretagets revisorer skall vara en revisor eller en revisionssammanslutning som har godkänts av Centralhandelskammaren.

10 §
Förmedlare

Som förmedlare får av ett optionsföretag godkännas ett finskt aktiebolag eller andelslag eller en finsk sparbank som förmedlar värdepapper och som motsvarar bestämmelserna om yrkeskunskap och soliditet i optionsföretagets reglemente och som inte står i koncernförhållande eller i ett annat sådant ekonomiskt beroendeförhållande till någon annan förmedlare, som kan äventyra förtroendet för den handel som idkas av optionsföretaget. Med finansministeriets tillstånd kan även en utländsk värdepappersförmedlare godkännas som förmedlare vid ett optionsföretag.

Förmedlarens rättigheter skall återkallas, om förmedlaren inte längre uppfyller behörighetskraven i 1 mom. eller då bankinspektionen av särskilda skäl beslutar det.

11 §
Marknadsgarant

Marknadsgarantsrättigheter kan beviljas en sådan myndig finsk medborgare eller myndig medborgare i något annat nordiskt land som är bosatt i Finland och som inte har meddelats näringsförbud eller är försatt i konkurs, eller ett finskt öppet bolag eller kommanditbolag, om medborgaren eller bolaget lämnar optionsföretaget en i dess reglemente fastställd bankgaranti om minst 500 000 mark såsom för egen skuld eller annan betryggande garanti till säkerhet för det ansvar som följer av marknadsgarantens verksamhet, samt en annan sammanslutning eller sparbank vars bundna egna kapital är minst 500 000 mark. En annan sökande än en finsk depositionsbank får inte beviljas marknadsgarantsrättigheter, utom på de villkor som fastställs av bankinspektionen. Finansministeriet kan medge undantag från kravet på marknadsgarantens nationalitet.

En marknadsgarants rättigheter skall återkallas, om garanten inte längre uppfyller behörighetskraven i 1 mom. eller då bankinspektionen av särskilda skäl beslutar det.

12 §
Mäklare

Mäklarrättigheter kan beviljas en myndig finsk medborgare eller en myndig medborgare i något annat nordiskt land som är bosatt i Finland och som motsvarar bestämmelserna i optionsföretagets reglemente om yrkeskunskap och erfarenhet och som inte har meddelats näringsförbud eller är försatt i konkurs. Finansministeriet kan medge undantag från kravet på mäklarens nationalitet.

En mäklares rättigheter skall återkallas, om mäklaren inte längre uppfyller behörighetskraven i 1 mom. eller då bankinspektionen av särskilda skäl beslutar det.

Förmedlare samt andra marknadsgaranter än fysiska personer skall anlita en mäklare som sin företrädare hos optionsföretaget. Om en förmedlare eller marknadsgarant likväl tillfälligt är förhindrad att anlita en mäklare som företrädare hos optionsföretaget, kan företaget godkänna någon annan tillförlitlig person som företrädare för förmedlaren eller marknadsgaranten tills hindret har upphört.

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

1 §
Options- och terminsavtal som är föremål för handel

I ett optionsföretag får idkas handel endast med sådana optioner och terminer som har definierats i företagets reglemente. Uppgifterna om underliggande egendom och index kan ges även i en bilaga till reglementet.

Finansministeriet skall fastställa de bestämmelser och bilagor i företagets reglemente som gäller optioner och terminer, om de motsvarar denna lag och det inte finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel med dem bedrivs i optionsföretaget.

2 §
Underliggande egendom och index

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller en aktie och handel får idkas med dem, om aktien har tagits upp på listan i en finsk fondbörs och om antalet aktieägare, fördelningen av ägandet och en tillräckligt omfattande handel med aktier möjliggör tillförlitliga kurser för avtalet. Finansministeriet skall inhämta utlåtande också hos aktiebolaget innan det beslut om aktien som avses i 1 § 2 mom. fattas.

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett masskuldebrevslån eller någon annan kapitalförbindelse som avkastar ränta, och handel får idkas med dem, om omfattningen av handeln med lånet eller förbindelsen och det förfarande som iakttas vid fastställelse eller offentlig notering av gängse pris i handeln möjliggör en tillförlitlig kurs för avtalet. Finansministeriet skall inhämta utlåtande hos Finlands Bank innan det beslut om masskuldebrevslånet eller förbindelsen som avses i 1 § 2 mom. fattas. Om Finlands Banks utlåtande är negativt, får bestämmelserna i reglementet eller bilagorna inte fastställas till denna del.

Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i prisutvecklingen för värdepapper som har tagits upp på listan i en finsk fondbörs. Metoden för uträknande av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente.

3 §
Avbrytande av handeln

Fastställandet av kurser på optioner och terminer samt handeln med dem skall avbrytas när fastställandet av det offentliga marknadspriset för den underliggande egendomen avbryts. Fastställandet av kurserna på indexoptioner och indexterminer samt handeln med dem skall avbrytas när uträknandet av index har avbrutits.

Optionsföretagets styrelse får dessutom av särskilda skäl avbryta fastställandet av kursen på en option och en termin samt handeln med dem. Avbrottet får inte fortgå onödigt länge. Beslut att avbryta och återuppta handeln eller fastställandet av kursen skall offentliggöras omedelbart.

Optionsföretagets styrelse kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall omedelbart delges bankinspektionen.

4 §
Ansvarsförhållanden

En part i ett optionsköp och en förmedlare som företräder honom blir inte förpliktade i förhållande till den andra parten eller hans företrädare på annat sätt än vad gäller skyldigheten att lämna köpet för clearing på det sätt som bestäms i optionsföretagets reglemente. När köpet har clearats och den option eller termin som köpet avser har bokförts på options- eller terminskontot är optionsföretaget ansvarigt gentemot kontoinnehavaren för de rättigheter som grundar sig på optionen eller terminen.

Förmedlaren är för egen och för kundens del ansvarig gentemot optionsföretaget för att den förpliktelse uppfylls som grundar sig på en option eller termin som har bokförts på kundens options- eller terminskonto. Kontoinnehavaren svarar gentemot optionsföretaget för att den förpliktelse uppfylls som grundar sig på en option eller termin som har bokförts på kontot.

I optionsföretagets reglemente kan bestämmas i vilken ordning uppfyllelse av den förpliktelse som baserar sig på en option eller termin skall avkrävas den som är ansvarig enligt 1 och 2 mom.

5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får inte godkänna sådana optioner och terminer för clearing som inte har lämnats till clearing av en förmedlare och som inte grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i ett annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar.

Ett optionsföretag får endast vara sådan part i en option eller termin att detta inte medför utestående avtal för företaget och endast såsom motpart i optioner och terminer som grundar sig på optionsköp som clearas. Om ett clearat optionsköp på grund av fel eller misstag eller av någon liknande orsak medför utestående avtal för företaget, skall detta omedelbart vidta åtgärder för att komma ifrån sitt ansvar.

6 §
Säkerheter

Ett optionsföretags reglemente skall innehålla bestämmelser om den säkerhet som en förmedlare, en kund som förmedlaren företräder och en marknadsgarant skall ställa samt om det förfarande som skall iakttas när säkerheterna ställs.

Värdet av den säkerhet som skall ställas beräknas dagligen enligt förmedlarens och kundens samt marknadsgarantens öppna kontoposition så att options- eller terminskontot under följande köpdag kan slutas med säkerheterna i alla sannolika prisutvecklingsalternativ för den underliggande egendomen.

7 §
Täckning av optionsutfärdarens prestationsskyldighet

Av den som utfärdar en köpoption för en aktie skall krävas att han täcker sin prestationsskyldighet på grund av optionen genom pantsättning av de aktier som ligger till grund för optionen eller med en option eller termin som berättigar till aktierna.

Bankinspektionen kan bestämma att 1 mom. skall tillämpas även på den som utfärdar köpoptioner som avser andra värdepapper än aktier.

I fråga om en termin som gäller värdepapper skall säljarens prestationsskyldighet täckas på det sätt som 1 och 2 mom. stadgar.

8 §
Begränsning av kontopositionerna

Ett optionsföretags reglemente skall innehålla bestämmelser om begränsning av storleken av options- och terminskontopositionerna och kundens öppna ansvar i förhållande till den underliggande egendomens storlek samt om möjligheterna att sluta ett options- och terminskonto då de förluster som riskerna i anslutning till kontopositionen kan medföra utgör ett hot mot förtroendet för optionsmarknaden.

9 §
Options- och terminskonton

Options- och terminskonton förs i optionsföretaget för förmedlarnas och deras kunders samt marknadsgaranternas räkning. Förmedlarna sköter sina kunders options- och terminskonton.

Options- och terminskontona skall indelas i kundernas konton, förmedlarnas egna konton och marknadsgaranternas konton. Optionsföretaget kan för förmedlarnas räkning ha samlingskonton på vilka sådana optioner och terminer bokförs som har uppstått under ett dygn. Avtal som skrivs på samlingskonton skall fördelas på kundernas och förmedlarnas egna konton före ingången av nästa dag då handel idkas.

I ett optionsföretags reglemente skall bestämmas hur rättigheter som grundar sig på optioner och terminer, som har bokförts på kundernas konton vilka sköts av förmedlarna, kan bibehållas om förmedlarens rättigheter återkallas eller om det annars föreligger risk för att kontot sluts utan att detta beror på kundens förfarande.

10 §
Tilläggssäkerheter

Bankinspektionen kan utan hinder av ett optionsföretags reglemente av särskilda skäl meddela bestämmelser om de säkerheter som skall ställas och om begränsning av kontopositionerna. Bestämmelserna skall iakttas omedelbart och tills bankinspektionen har upphävt dem.

11 §
Anmälningsskyldighet

En förmedlare och mäklare skall till optionsföretaget anmäla de aktier som de äger och som utgör underliggande egendom för en option eller termin som saluförs i optionsföretaget, och de förändringar som sker i ägoförhållandet. En marknadsgarant skall på motsvarande sätt anmäla de aktier som han äger och som utgör föremål för en option eller termin vars marknadsgarant han är.

De i 1 mom. nämnda anmälningarna skall göras varje vecka under den vecka som följer på ändringen i ägoförhållandet. Då förändringen beror på ett köp skall förmedlaren också meddela priset och de köpta posterna samt om köpet har skett på eller utanför fondbörsen. Förmedlaren och marknadsgaranten skall dessutom lämna optionsföretaget motsvarande uppgifter om köp av ovan i 1 mom. nämnda aktier som har slutits utanför fondbörsen för någon annans räkning.

Ett optionsföretag skall enligt bankinspektionens anvisningar offentliggöra sådana omständigheter som anmälts enligt denna paragraf.

12 §
Förmedlarens skyldigheter

En förmedlare får inte ge en annan förmedlare uppdrag som gäller optioner eller terminer eller ingå avtal eller annars i samråd med en annan förmedlare eller marknadsgarant besluta om något förfarande som syftar till att påverka kursen på en option eller termin.

Förmedlaren skall omsorgsfullt och utan obefogat dröjsmål sköta uppdragen med hänsyn till kundens intresse.

Förmedlaren skall bemöta kunderna jämlikt. Han får inte låta någon annan kunds eller en utomståendes intresse inverka på de anvisningar eller råd som ges kunden eller på utförandet av uppdraget. Uppdrag som gäller samma option eller termin skall utföras i den ordning som de kommer in, om detta är möjligt med hänsyn till den kvantitet som uppdraget avser, de prisgränser som kunden har fastställt och andra villkor för uppdraget.

13 §
Begränsningar i handeln

En anställd vid ett optionsföretag, en medlem eller suppleant i dess styrelse, verkställande direktören eller vice verkställande direktören eller en revisor eller revisorssuppleant eller en anställd vid en revisionssammanslutning som är revisor får inte vara part i ett köp som gäller en option eller termin som saluförs i optionsföretaget eller clearas i det.

I ett köp av en option eller termin som avser en aktie får inte en medlem eller suppleant i aktiebolagets styrelse, verkställande direktören eller vice verkställande direktören eller en revisor eller revisorssuppleant eller en anställd vid en revisionssammanslutning som är revisor vara part.

En mäklare, som är i tjänst hos en förmedlare eller står i ett sådant förhållande till förmedlaren som avses i 2 mom., eller en sådan anställd hos förmedlaren, vars uppgifter består i att handlägga uppdrag som gäller optioner och terminer eller den underliggande egendomen, får inte för egen räkning vara part i köp av optioner.

Vad 1-3 mom. stadgar tillämpas också på en sammanslutning där bestämmanderätten innehas av någon som avses i nämnda moment ensam eller tillsammans med en familjemedlem eller med någon annan som avses i momenten eller en medlem av dennes familj.

De som avses i denna paragraf har dock rätt att vara part i ett optionsköp genom vilket säljs en option eller termin, som har förvärvats genom ett familje- eller arvsrättsligt fång eller på något liknande sätt.

14 §
Anmälningsskyldighet

Ett optionsföretag skall dagligen anmäla förändringar som gäller förmedlarnas egna options- eller terminskontopositioner, i den ansvarighet som positionerna medför och i den säkerhet som de förutsätter. Anmälan skall göras till en av förmedlaren särskilt utsedd medlem av förmedlarens styrelse eller till någon annan som hör till förmedlarens ledning.

Bankinspektionen kan förplikta förmedlaren att anmäla förändringar i en kunds options- eller terminskontopositioner, om kunden står under bankinspektionens soliditetstillsyn, samt i den ansvarighet som positionerna medför och i den säkerhet som de förutsätter. Anmälan skall göras till en styrelsemedlem som kunden särskilt utser eller till någon annan som hör till kundens ledning.

15 §
Kontroll av säkerheterna

Optionsföretaget och förmedlaren skall i enlighet med bankinspektionens anvisningar se till att behövliga säkerheter har ställts.

4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Bankinspektionen skall övervaka att lagar och förordningar samt med stöd av dem utfärdade myndighetsföreskrifter och optionsföretagets reglemente iakttas i företagets verksamhet. Bankinspektionen skall följa utvecklingen och verksamheten på options- och terminsmarknaden samt med råd och anvisningar försöka förebygga att missförhållanden uppstår.

Bankinspektionen skall se till att förmedlarna, marknadsgaranterna och mäklarna i den verksamhet som hänför sig till options- och terminsmarknaden iakttar denna lag och de stadganden som utfärdas med stöd av den samt respektive optionsföretags reglemente.

På bankinspektionens verksamhet enligt 1 och 2 mom. tillämpas lagen om tillsyn över bank (548/69).

2 §
Tillsynsdatasystem

Optionsföretagen, förmedlarna och marknadsgaranterna skall ordna sina automatiska databehandlingssystem för options- och terminsmarknaden så att bankinspektionen kan få de upplysningar som behövs för tillsynen såsom direkt dataöverföring på maskinspråk.

Förmedlarnas kundregister skall ordnas så att bankinspektionen med automatisk databehandling kan samföra uppgifter om de options- och terminskonton som samma kund har hos flera olika förmedlare.

3 §
Rätt till information

Bankinspektionen har rätt att av personer och sammanslutningar som nämns i 3 kap. 13 § få de uppgifter som behövs för tillsynen samt kopior av de handlingar som bankinspektionen anser vara nödvändiga för tillsynen. Bankinspektionen har rätt att hos sammanslutningar som avses i 3 kap. 13 § 4 mom. förrätta inspektioner som behövs för tillsynen.

Bankinspektionen kan förstärka skyldigheten att lämna upplysningar och skyldigheten att förete handlingar enligt denna paragraf genom att förelägga vite. Om betalning av vitet förordnar länsstyrelsen i det län där den som saken gäller har sin hemort.

5 kap.

Särskilda stadganden

1 §
Överlåtelse av options- och terminsavtal

Optioner eller terminer som har bokförts på ett options- eller terminskonto kan inte överlåtas. Äganderätten till optioner eller terminer som har bokförts på ett sådant konto kan dock mätas ut.

2 §
Sekretess

Den som vid utförande av uppgifter som avses i denna lag eller såsom anställd hos ett optionsföretag eller en förmedlare har fått kännedom om opublicerade uppgifter om en options- eller terminsparts eller någon annans ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller på något annat sätt avslöja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har stadgats eller behörigen bestämts att de får yppas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten har stadgats ger sitt samtycke.

Bankinspektionen har rätt att ge utländska myndigheter som övervakar optionsmarknaden uppgifter som annars är sekretessbelagda om ett optionsföretags, en förmedlares eller en marknadsgarants ekonomiska ställning, om myndigheterna har tystnadsplikt och kan lämna bankinspektionen motsvarande uppgifter.

3 §
Optionsmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

1) i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. eller 3 § 2-3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet,

2) i strid med 1 kap. 1 § 2 mom. bjuder ut optioner eller terminer som investeringsobjekt,

3) bryter mot 3 kap. 12 § 1 mom., eller

4) i strid med förbudet i 3 kap. 13 § är part i en option eller termin

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

4 §
Optionsmarknadsförseelse

Den som underlåter att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter eller skyldigheten till offentliggörande enligt 3 kap. 11 § eller anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 14 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.

5 §
Brott mot optionsmarknadssekretessen

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 2 § skall för brott mot optionsmarknadssekretessen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som nämns i 1 mom. då gärningen endast har kränkt ett enskilt intresse, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har stadgats har anmält brottet för åtal.

6 §
Förverkandepåföljd

Om förverkande till staten av nyttan av ett brott som nämns i detta kapitel gäller 2 kap. 16 § strafflagen.

7 §
Ogiltighet

Har en förmedlare i optionshandeln eller i ett uppdrag som avser denna väsentligen brutit mot denna lag eller optionsföretagets reglemente, binder optionsköpet inte kunden i förhållande till förmedlaren.

Ett optionsköp som avses i 1 mom. binder inte förmedlarens kund i förhållande till optionsföretaget, om kunden, innan den option eller termin som köpet avser har bokförts på hans options- eller terminskonto, meddelar företaget eller förmedlaren att han gör gällande att förfarandet strider mot lagen eller optionsföretagets reglemente, eller om optionsföretaget kände till eller borde ha känt till den omständighet som avses i 1 mom.

8 §
Ändringssökande

Ändring i andra beslut som finansministeriet har meddelat med stöd av denna lag än de som nämns i 2 kap. 3 § 1 och 2 mom. får inte sökas genom besvär.

På sökande av ändring i beslut som bankinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas 16 § lagen om tillsyn över bank. Ändring i bankinspektionens beslut som avses i 2 kap. 3 § 3 mom. och 3 kap. 10 § får inte sökas genom besvär.

Ett optionsföretag kan hos finansministeriet söka ändring i bankinspektionens beslut i ett ärende som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. eller 11 § och 12 § 2 mom.

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1988. Lagen tillämpas inte på optionsköp som har ingåtts eller på optioner eller terminer som har utfärdats före ikraftträdandet.

Innan lagen träder i kraft kan ansökan om koncession för ett optionsföretag och fastställande av ett optionsföretags reglemente tas till behandling, koncession beviljas och reglementet fastställas samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas.

Den som idkar optionsföretagsverksamhet när denna lag träder i kraft skall inom tre månader ansöka om koncession och fastställelse av reglementet eller inom ett år upphöra med verksamheten i optionsföretaget, om inte finansministeriet av särskilda skäl beviljar längre tid för avslutande av verksamheten.

Regeringens proposition53/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 88/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.