756/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors exekutionsverk

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 3 mom. samt 2 och 3 §§ förordningen den 8 februari 1985 om Helsingfors exekutionsverk (159/85) samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Vid exekutionsverket finns en administrativ avdelning och åtta verkställighetsavdelningar. Chef för administrativa avdelningen är en ledande stadsfogde och för de övriga avdelningarna en stadsfogde.

2 §

På administrativa avdelningen ankommer

1) att tilldela stadsfogdarna vid verkställighetsavdelningarna de utsökningsärenden och verkställighetsärenden angående utslag i brottmål som kommit in till exekutionsverket,

2) att ombesörja bokföringen av influtna medel,

3) att föra verkets matrikel samt

4) att bereda ärenden som angår verkets ekonomi- och personalförvaltning.

3 §

På den ledande stadsfogden ankommer

1) att leda, styra och övervaka verksamheten vid exekutionsverket,

2) att se till att verkets utsökningspraxis är enhetlig,

3) att handlägga och avgöra ärenden som angår verkets ekonomi- och personalförvaltning,

4) att i oklara fall förordna till vilken avdelning ett utsökningsärende eller verkställigheten av ett utslag i brottmål skall höra eller vilken tjänsteman som skall sköta uppgiften samt

5) att minst en gång om året granska de säkerheter som parterna i ett utsökningsärende har lämnat in till verket.

Den ledande stadsfogden kan, om han anser att ärendet kräver det, överta uppgiften att som utmätningsman utföra ett verkställighetsuppdrag som ankommer på en stadsfogde som lyder under honom.

Vid förhinder för den ledande stadsfogden träder en av magistraten förordnad stadsfogde i hans ställe.

4 §

En stadsfogde är dessutom skyldig att utföra de administrativa uppdrag som den ledande stadsfogden har tilldelat honom.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.