738/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Lag om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 kap. 11 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 20 juni 1963, den 23 maj 1975 och den 9 juli 1976 (320/63, 350/75 och 602/76), ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

11 §

Den som på kallelse av en finsk myndighet eller med uttryckligt tillstånd av en finsk myndighet har kommit från en annan stat för att här vittna eller vara sakkunnig i ett tvistemål eller ansökningsärende, får inte i Finland åtalas eller häktas och hans personliga frihet får inte heller på annat sätt begränsas på grund av ett brott som han begått eller en dom som givits innan han anlände hit. Den immunitet som här avses inträder sju dagar före den dag då vittnes- eller sakkunnigförhöret skall hållas, och upphör efter det personen i fråga i femton dagar i följd har haft möjlighet att avlägsna sig från landet, räknat från den dag då han underrättades om att hans närvaro inte längre är nödvändig. Har vittnet eller den sakkunnige kallats med stöd av den lag som nämns i 2 mom., skall stadgandena i den lagen tillämpas.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 106/87
Lagutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 6/88

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.