736/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) som följer:

5 §

Ansökan om fri rättegång kan göras skriftligen eller vid muntlig behandling av ärendet även muntligen. I samband med ansökningen skall sökanden lämna in en skriftlig försäkran om sina förmögenhetsförhållanden och sin underhållsskyldighet samt annan tillgänglig utredning som behövs. Försäkran skall vara bestyrkt av den myndighet i sökandens hemortskommun på vilken det ankommer att utfärda intyg över att i kommunen bosatta personer är medellösa eller mindre bemedlade. Bestyrkande fordras inte, om sökandens hemort inte utan svårighet kan utredas eller om de uppgifter som givits i försäkran konstateras vara riktiga. Om utredning som skall företes när sökanden har hemvist någon annanstans än i Finland stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 106/87
Lagutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 6/88

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.