724/1988

Given i Helsingfors den 29 juli 1988

Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78) 6 § 7 punkten och 11 § 2 mom. 2 punkten,

ändras 6 § 2 punkten, 8 § 1 mom. och 14 § 1 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 6 § en ny 3 a-, 3 b- och 3 c-punkt, till lagen nya 6 a, 6 b, 7 a och 7 b §§, till 8 § nya 2-5 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 6 mom., och till lagen nya 8 a, 11 a och 15 a §§ som följer:

3 §
Samarbetsparter

I ärenden som gäller verkningar av överlåtelse eller fusionering av en rörelse kan också mottagaren eller det mottagande företaget vara samarbetspart.

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är:


2) väsentliga anskaffningar av maskiner och anläggningar till den del de inverkar på personalen samt väsentliga arrangemang som påverkar personalens ställning och som gäller arbetslokaliteter samt ändringar i produkturval och serviceverksamhet;


3 a) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som eventuellt följer av överlåtelse eller fusionering av en rörelse samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed;

3 b) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som verkställs av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed;

3 c) personal- och utbildningsplaner samt ändringar som görs i dem under planeringsperioden;


6 a §
Konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse eller fusionering av rörelse

Efter överlåtelse eller fusionering av en rörelse skall genom samarbetsförfarande utrönas om överlåtelsen eller fusioneringen har verkningar som förhandlingsskyldigheten gäller.

6 b §
Personal- och utbildningsplaner

Ett företag skall årligen fastställa en personalplan och en utbildningsplan före räkenskapsperiodens början.

I personalplanen skall tas in sådana i 6 § nämnda frågor som uppenbart har betydelse för personalens struktur, storlek eller art, liksom även de förändringar som kan väntas i personalens storlek och art.

I utbildningsplanen skall behandlas de allmänna utbildningsbehov som följer av personalplanen samt en årlig realiseringsplan för utbildningen av personalgrupperna.

7 a §
Förhandlingsframställning

En förhandlingsframställning skall, om inte något annat avtalas, i ärenden som nämns i 6 § 1-5 punkten göras skriftligen minst tre dagar innan förhandlingarna inleds. I framställningen skall ingå uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna.

Då en företrädare för personalen begär att samarbetsförfarande skall inledas i ett ärende som nämns i 6 § 1-5 punkten, skall arbetsgivaren göra en förhandlingsframställning enligt 1 mom. eller lämna ett skriftligt meddelande om varför samarbetsförfarande inte anses nödvändigt.

I ärenden som avses i 6 a § skall förhandlingsframställning göras inom en vecka efter överlåtelsen eller fusionen, om inte förhandlingar har inletts före det. Om förhandlingsframställning och inledande av förhandlingar gäller i övrigt vad som stadgas i 1 mom.

7 b §
Meddelande till arbetskraftsmyndigheterna

I det fall att en förhandlingsframställning som nämns i 7 a § inbegriper åtgärder som gäller minskning av arbetskraften, skall framställningen eller de omständigheter som framgår därav meddelas arbetskraftsmyndigheterna för kännedom då förhandlingarna inleds, om inte motsvarande upplysningar har lämnats tidigare i något annat sammanhang.

8 §
Fullgörande av förhandlingsskyldighet

Har inte arbetsgivaren och företrädarna för personalen överenskommit om ett annat förfaringssätt och följer inte något annat av 2 och 3 mom., anses arbetsgivaren ha fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 7 § när ärendet har behandlats på det sätt som stadgas i 7 § 2 eller 3 mom. eller i den delegation som avses i 4 §.

Om en åtgärd som omfattas av förhandlingsskyldighet enligt 6 § 1-5 punkten uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare eller funktionärer överförs till anställning på deltid, permitteras eller sägs upp, anses arbetsgivaren dock inte ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet förrän överenskommelse i saken har träffats i ett samarbetsförfarande enligt denna lag eller minst sju dagar har förflutit sedan förhandlingarna inleddes. Om åtgärden uppenbart medför att mer än tio arbetstagare och funktionärer överförs till anställning på deltid eller uppsägs eller permitteras för mer än 90 dagar och överenskommelse inte nås på ovan nämnt sätt, anses inte arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet förrän tre månader har förflutit sedan förhandlingsframställning gjordes till företrädarna för personalen.

Gäller förhandlingarna likväl permitteringar, överföringar till anställning på deltid eller uppsägningar som verkställs på grund av överlåtelse av en rörelse, anses inte arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet förrän överenskommelse i saken har träffats eller två månader har förflutit sedan förhandlingsframställning gjordes till företrädarna för personalen.

Har samarbetsförfarande inletts före överlåtelse eller fusionering av en rörelse, skall i fråga om mottagaren eller det mottagande företaget som förhandlingstid räknas också den tid under vilken mottagaren eller företaget har varit parter i förhandlingarna.

Vad som stadgas i 2 och 3 mom. tillämpas inte då företaget är i likvidation eller i konkurs.


8 a §
Anteckning av förhandlingsresultat

Arbetsgivaren skall på begäran se till att resultatet av förhandlingar som avses i 6 § 1-5 punkten eller parternas ståndpunkter genom arbetsgivarens försorg antecknas i protokollet, som förhandlingsparterna skall underteckna som bevis på att de har godkänt det.

11 a §
Behandling av utbildnings- och omplaceringsmöjligheter

Om det vid förhandlingar som avses i 8 § 2 och 3 mom. blir nödvändigt att överväga åtgärder för att minska arbetskraften och om dessa åtgärder inte har beaktats i personal- och utbildningsplanen, skall vid förhandlingarna behandlas de möjligheter som finns att utbilda arbetskraften och att omplacera arbetskraften, med beaktande även av utbildningstjänster som kan fås utanför företaget samt arrangemangens verkningar på sysselsättningen, produktionen och lönsamheten.

14 §
Rätt att ingå avtal

Arbetsgivares, arbetstagares och funktionärers föreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal avvika från vad 2 § 1 mom. stadgar om lagens tillämpningsområde, 3 och 4 §§ om samarbetsparter, 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet, 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse eller fusionering av en rörelse, 6 b § om personal- och utbildningsplaner, 7 § om samarbetsförfarandet, 7 a § om förhandlingsframställning, 8 § om fullgörande av förhandlingsskyldigheten, 8 a § om anteckning av förhandlingsresultat, 11 § om arbetsgivares informationsskyldighet, 11 a § om behandling av utbildnings- och omplaceringsmöjligheter samt 13 § om befrielse av företrädare för personalen från arbete samt om de ersättningar som skall betalas för detta.


15 a §
Gottgörelse

Har en fråga som avses i 6 § 1-5 punkten uppsåtligen eller genom uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att 7, 7 a eller 8 § har iakttagits, och har en arbetstagare eller funktionär av orsaker som sammanhänger med avgörandet överförts till anställning på deltid, permitterats eller sagts upp, har arbetstagaren eller funktionären rätt att få högst 20 månaders lön som gottgörelse av arbetsgivaren.

När gottgörelsens storlek bestäms skall beaktas graden av försummelse i fråga om samarbetsskyldigheten, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet samt annan ersättningsskyldighet på grund av samma åtgärder. Om försummelsen med beaktande av förhållandena skall anses vara ringa, behöver gottgörelse inte dömas ut.

En arbetstagares eller funktionärs rätt till gottgörelse har förfallit om talan inte har väckts inom ett år från det rätten uppkom.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

De i 6 b § nämnda personal- och utbildningsplanerna kan dock första gången fastställas under den räkenskapsperiod som börjar efter den dag då lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 19/88
Socialutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 65/88

Helsingfors den 29 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.