711/1988

Given i Helsingfors den 29 juli 1988

Lag om konkurrensverket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Under handels- och industriministeriet lyder ett konkurrensverk som skall trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

2 §

Konkurrensverket skall undersöka konkurrensförhållandena, klarlägga konkurrensbegränsningar och vidta åtgärder för undanröjande av deras skadliga verkningar, ta konkurrensfrämjande initiativ samt sköta andra uppgifter som enligt särskilda stadganden eller bestämmelser ankommer på verket.

3 §

Näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare är skyldiga att lämna konkurrensverket de upplysningar som verket behöver för undersökningar enligt 2 § av konkurrensförhållandena. Upplysningarna skall ges under en av myndigheten bestämd tillräckligt lång tid och på begäran skriftligen.

Konkurrensverket kan i den omfattning som det själv bestämmer offentliggöra resultaten av sina undersökningar då det anses behövligt att publicera dem.

När undersökningsresultat offentliggörs får uppgifter som kan anses vara affärs- eller yrkeshemligheter inte röjas, om inte den som uppgiften gäller har gett sitt samtycke.

4 §

Närmare stadganden om konkurrensverkets uppgifter, organisation, förvaltning och tjänster utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Genom denna lag upphävs lagen den 25 maj 1973 om konkurrensombudsman (424/73) jämte ändringar.

Innan lagen träder i kraft kan åtgärder vidtas för att besätta tjänsterna vid konkurrensverket och andra åtgärder för att konkurrensverkets skall kunna inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 150/87
Ekonomiutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 53/88

Helsingfors den 29 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.