689/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av 215 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 215 § 1 mom. sjölagen av den 9 juni 1939, sådant det lyder i lag av den 7 augusti 1975 (646/75), som följer:

215 §

Den som har någon annans fartyg eller fartyg under byggnad i sin besittning med reparations- eller byggnadsuppdrag har rätt att kvarhålla fartyget eller bygget till säkerhet för fordran på grund av uppdraget. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/88).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Har ett avtal om reparation eller byggnad av fartyg ingåtts innan denna lag trätt i kraft, skall de stadganden tillämpas som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 1/88
Lagutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 70/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.