687/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av 10 kap. handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 kap. 2 och 7 §§ handelsbalken som följer:

10 kap.

Om pant och borgen

2 §

En panthavare får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpesumman, om

1) fordran har förfallit till betalning,

2) pantägaren, sedan fordran förfallit, har underrättats om att saken säljs såvida inte fordran betalas inom en viss tid, minst en månad efter underrättelsen, och

3) den tid som har angivits i underrättelsen har löpt ut utan att fordran har betalts.

Stadgandena i 1 mom. hindrar dock inte att panten säljs, om väsentlig skada uppenbarligen skulle uppstå till följd av att panten minskar i värde ifall stadgandena iakttas.

Om panten består av aktier som berättigar till besittning av en lägenhet som enbart eller huvudsakligen används som bostad för pantägaren, skall denne beredas en tid om minst två månader för betalning av fordran, räknat från den underrättelse som nämns i 1 mom. 2 punkten. Ett avtal genom vilket denna tid förkortas eller avvikelse från 1 mom. görs till skada för ägaren till de pantsatta aktierna är utan verkan.

Vid försäljning av en pant skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 4 och 8-10 §§ lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/88). Därvid tillämpas på panthavaren vad nämnda lag stadgar om näringsidkare och på pantägaren vad den stadgar om beställare. Har pantägaren försatts i konkurs, skall 76 § konkursstadgan tillämpas.

7 §

Om panthavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta vad 2 § stadgar om försäljning av pant, är han skyldig att ersätta den skada som underlåtelsen har orsakat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Grundar sig panträtten på ett avtal som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft, skall dock de stadganden tillämpas som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 1/88
Lagutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 70/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.