668/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) 14 § 1 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1986 (978/86), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 april 1987 (489/87), ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 17 b § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På de läroanstalter som landskapet Åland upprätthåller och som ger grundläggande yrkesutbildning tillämpas även vad denna lag stadgar om ersättning från elevens hemkommun, på det sätt som anges nedan.

14 §
Skyldighet att delta i yrkesläroanstalternas kostnader

Elevens hemkommun är skyldig att till en läroanstalt som upprätthålls av en kommun eller ett kommunalförbund utge betalningsandel eller till ett privat samfund eller till staten ersättning för en elev som studerar i en av någon annan kommun eller ett kommunalförbund eller av ett privat samfund eller staten upprätthållen läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning. Hemkommunen för en elev, som deltar i temporär yrkesutbildning som anordnas av en kommunal, privat eller statlig yrkesläroanstalt, är skyldig att betala ersättning till staten. Likaså är elevens hemkommun skyldig att utge ersättning till landskapet Åland för en elev vilken studerar i en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning och som landskapet upprätthåller.


17 b §
Ersättning till landskapet Åland

En elevs hemkommun skall till landskapet Åland betala ersättning per elev på samma grunder som de som 17 § stadgar för den ersättning som elevens hemkommun skall betala till staten.

19 §
Vederbörande statsmyndighet

I statsandelslagen angiven vederbörande statsmyndighet är yrkesutbildningsstyrelsen. När statsandel eller statsunderstöd beviljas för temporär yrkesutbildning är länsstyrelsen dock vederbörande statsmyndighet, med undantag för tekniska läroanstalter, sjöfartsläroanstalter och särskilda yrkesläroanstalter.

Med avvikelse från vad 1 mom. stadgar är den i 9, 10 och 28 §§ statsandelslagen nämnda myndigheten undervisningsministeriet och den i 15 § 2 mom. statsandelslagen angivna myndigheten finansministeriet. Det anskaffningsprogram för fasta anläggningar och lösöre som enligt 10 § 2 mom. statsandelslagen skall ges in separat godkänns likväl av yrkesutbildningsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Före ikraftträdandet kan länsstyrelserna vidta åtgärder för att fullgöra de uppgifter som genom denna lag överförs på den från yrkesutbildningsstyrelsen samt andra åtgärder som behövs för att länsstyrelserna skall kunna vara verksamma som vederbörande statsmyndighet från början av 1989. Länsstyrelserna kan innan lagen träder i kraft behandla kostnadskalkylerna för den temporära yrkesutbildning som anordnas 1989.

Med avvikelse från 19 § 1 mom. är yrkesutbildningsstyrelsen i alla avseenden vederbörande statsmyndighet för temporär yrkesutbildning som avser 1988 och tidigare år.

Regeringens proposition 33/88
Kulturutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 76/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.