650/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Lag om ändring av 3 a § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 a § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 juli 1977 (579/77), som följer:

3 a §

Utbetalar kommunala pensionsanstalten till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har rätt till dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller fortlöpande ersättning för egen skada med stöd av trafikförsäkringslagen (279/59), till fullt belopp pension i enlighet med sin pensionsstadga till dess dagpenningens, olycksfallspensionens, livräntans eller ersättningens belopp blivit slutligt fastställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens rätt till nämnda dagpenning, olycksfallspension, livränta eller ersättning på kommunala pensionsanstalten till den del som motsvarar det belopp som på grund av dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan eller ersättningen skall avdras från pensionen.

Vad 1 mom. stadgar om att en tjänsteinnehavares eller arbetstagares rätt övergår på kommunala pensionsanstalten tillämpas på motsvarande sätt på familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, på försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, om en sådan pension eller ersättning utges till en förmånstagare efter en tjänsteinnehavare eller arbetstagare och kommunala pensionsanstalten har utbetalt familjepension i enlighet med sin pensionsstadga till fullt belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Vad denna lag stadgar om olycksfallspension gäller på motsvarande sätt livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Regeringens proposition 21/88
Social- och terveysutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 77/88

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.