648/1988

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Idensalmi stad, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi och Vieremä kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Kiuruvesi och Pielavesi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Sulkavanjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Kiuruvesi och Pielavesi kommuner så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 28 januari 1981 godkända förrättningen nr 203781 så, att den börjar vid vattenomkretsråröset nr IX mellan Sänkisaari och Selkäsaari och löper över Myllyselkä till hörnpunkten A och vidare via hörnpunkten B till det på stranden av Herrasensaari belägna röset nr 32, som motsvarar vattenomkretsråröset nr XXXVI. Vid röset nr 32 förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Sonkajärvi och Vieremä kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I sjön Pyöree börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Sonkajärvi och Vieremä kommuner vid röset nr 30 på rån mellan lägenheten Kierinniemi 4:76 i Kauppilanmäki by i Sonkajärvi kommun och lägenheten Jokiniemi 1:39 i Pyöriä by i Vieremä kommun och fortsätter mot sydost via röset 26 till hörnpunkten A. Röset 26 och hörnpunkten A har bestämts vid den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 6 februari 1981 godkända förrättningen nr 203786. Från punkten A fortsätter gränsen mot söder via hörnpunkterna nr 63, 62 och 61 för den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrån mellan skifteslagen Huttula och Kauppilanmäki till röset nr 60, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Keski-Pajunen börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Sonkajärvi och Vieremä kommuner vid röset nr 1 på rån mellan lägenheten Konttiniemi 11:28 i Kilpisaari by i Sonkajärvi kommun och lägenheten Pajusen niitty 5:60 i Kauppilanmäki by i Vieremä kommun och fortsätter mot västnordväst över Huttula skifteslags vattenområde till hörnpunkten 58a för den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrån mellan skifteslagen Huttula och Pappila och går därifrån vidare längs vattenomkretsrån mellan ovannämnda skifteslag först mot sydväst till hörnpunkten 58b och därifrån mot söder till röset 58c, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Ala-Pajunen börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Sonkajärvi och Vieremä kommuner vid röset nr 35 på rån mellan lägenheten Suoniemi 11:11 i Kilpisaari by i Sonkajärvi kommun och lägenheten Ollila 5:18 i Kauppilanmäki by i Vieremä kommun och fortsätter mot nordväst över Huttula skifteslags vattenområde till hörnpunkten 210b för den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrån mellan skifteslagen Huttula och Pappila och går därifrån vidare längs vattenomkretsrån mellan ovannämnda skifteslag mot västsydväst till röset nr 210a vid mynningen av Kauppilanjoki, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Idensalmi stad och Vieremä kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Riikinlampi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Vieremä kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 29 januari 1981 godkända förrättningen nr 203783 så, att gränsen börjar på östra stranden av Riikinlampi vid röset nr 24 på rån mellan lägenheten Kuivaniemi 13:38 i Vieremä by i Idensalmi stad och lägenheten Ahoniemi 13:67 i Vieremä by i Vieremä kommun och fortsätter till det på träskets västra strand mellan ovannämnda lägenheter belägna röset nr 90, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Iso-Iijärvi börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Vieremä kommun vid röset nr 6 på rån mellan lägenheten Kuismaranta 13:35 i Vieremä by i Idensalmi stad och lägenheten Ahoniemi 13:67 i Vieremä by i Vieremä kommun och fortsätter i samma riktning som ovannämnda gräns över Valkiamäki skifteslags vattenområde till hörnpunkten A i skärningspunkten mellan denna rå samt vattenomkretsrån mellan skifteslagen Valkiamäki och Pappila. Hörnpunkten A har bestämts vid den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 29 januari 1981 godkända förrättningen nr 203783. Från punkten A fortsätter gränsen via hörnpunkterna nr 225, 226, 227, 228 och 229 för den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrån mellan skifteslaget Valkiamäki samt skifteslagen Pappila och Partala till röset nr 230 vid mynningen av Tikkalanpuro, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Sopenjärvi börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Vieremä kommun vid röset nr 1 på rån mellan lägenheten Järvenpää 12:18 i Iisalmi by i Idensalmi stad och lägenheten Jaakkola 16:4 i Haajaiskylä by i Vieremä kommun och fortsätter över skifteslaget Koljolan Kaarakkalas vattenområde till hörnpunkten nr 160 för den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrån mellan skifteslagen Koljolan Kaarakkala och Partala. Härifrån fortsätter gränsen vidare längs vattenomkretsrån mellan ovannämnda skifteslag via hörnpunkterna nr 161 och 162 till röset nr 1328, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

4 §

Sträckningen av gränsen mellan Idensalmi stad och Sonkajärvi kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Iso-Lapinjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Sonkajärvi kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 17 februari 1981 godkända förrättningen nr 203785 så, att den börjar vid röset nr 36 på rån mellan lägenheten Kotilahti 6:58 i Viitaa by i Idensalmi stad och lägenheten Savonvirran metsä 8:26 i Viitaa by i Sonkajärvi kommun och fortsätter mot sydsydost till hörnpunkten C. Hörnpunkten C är belägen på 22 meters avstånd från röset nr 1 mellan lägenheterna Piilokorpi 2:59 och Kankaala 2:57 i Jokela by i Idensalmi stad samt lägenheten Lapinjärvi 5:25 i Vänninmäki by i Sonkajärvi kommun, på fortsättningen av den rå som bestäms av rösena nr 21 och 1. Vid punkten C förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I sjön Pieni Lappi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Sonkajärvi kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 17 februari 1981 godkända förrättningen nr 203785 så, att den börjar på nordvästra stranden av Pieni Lappi vid det i samband med ifrågavarande förrättning byggda röset nr 31 på rån mellan lägenheten Ahoniemi 2:44 i Jokela by i Idensalmi stad och lägenheten Lapinniitty 5:24 i Vänninmäki by i Sonkajärvi kommun och fortsätter mot sydost till punkten A, och därifrån mot söder till den av rösena nr 42 och 89 bestämda råpunkten vid mynningen av Everpuro som från Pieni Lappi utmynnar i Matkusjoki, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I sjön Etelälahti bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Sonkajärvi kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 17 februari 1981 godkända förrättningen nr 203785 så, att den börjar på rån mellan lägenheten Aapelinmäki 66 i Hernejärvi by i Idensalmi stad och lägenheten Einola 37 i Hernejärvi by i Sonkajärvi kommun vid den av rösena nr 61 och 92 bestämda råpunkten och fortsätter mot sydost till punkten B och löper därifrån mot sydväst till röset nr 4 på rån mellan lägenheten Aapelinmäki 66 i Hernejärvi by i Idensalmi stad och det samfällda båtplatsskiftet i Hernejärvi by i Sonkajärvi kommun, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Lauttalampi börjar den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Sonkajärvi kommun vid röset nr 18 på rån mellan lägenheten Karhuaho 10:39 i Hernejärvi by i Idensalmi stad och lägenheten Löttömäki 14:19 i Hernejärvi by i Sonkajärvi kommun och fortsätter längs östra rån för lägenheten Winkua 9:4 till den vattenområdeshörnpunkt nr 22 som bestämts i samband med skifte av vattenområden vid den i jordregistret den 31 juli 1919 införda förrättningen nr 3674. Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst till hörnpunkten nr 249 för vattenomkretsrån mellan Ulmala och Hernejärvi skifteslag, som bestämts vid den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9118. Från röset nr 249 löper gränsen mot nordväst till röset nr 16 på rån mellan lägenheten Viinamäki 10:48 i Hernejärvi by i Idensalmi stad och lägenheten Uudissuo 13:46 i Hernejärvi by i Sonkajärvi kommun, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

5 §

Sträckningen av gränsen mellan Idensalmi stad och Pielavesi kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Lampaanjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Pielavesi kommun så att den följer den gräns som bestämts vid den av häradsrätten den 24 september 1912 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9118 och som löper längs rån mellan å ena sidan skifteslaget Saikkolanniemi och å andra sidan skifteslagen Laakkola och Lappetelä samt börjar vid röset 292 och fortsätter via hörnpunkterna nr 291, 290, 289, 288, 287, 286 och 285 till hörnpunkten nr 284. Härifrån fortsätter gränsen mot ostsydost över Lappetelä skifteslags vattenområde till råröset nr 438, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

6 §

Sträckningen av gränsen mellan Idensalmi stad och Lapinlahti kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Tielampi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Lapinlahti kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 6 februari 1981 godkända förrättningen nr 203784 så, att den börjar vid röset nr 12 på rån mellan lägenheten Välimaa 3:56 i Nerkoo by i Idensalmi stad och lägenheten Keskilä 58 i Nerkoo by i Lapinlahti kommun och fortsätter mot nordost till röset nr 3 på rån mellan lägenheten Tielampi I 3:58 i Nerkoo by i Idensalmi stad och lägenheten Keskilä 58 i Nerkoo by i Lapinlahti kommun, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I träsket Kortteinen bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Idensalmi stad och Lapinlahti kommun så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 6 februari 1981 godkända förrättningen nr 203784 så, att den börjar vid röset nr 17 på rån mellan lägenheten Heinäoja 1:23 i Varpaiskylä by i Idensalmi stad och lägenheten Leppikoski 5:16 i Varpaiskylä by i Lapinlahti kommun och fortsätter mot sydsydväst till punkten A och går därifrån vidare mot sydost till röset nr 27 på rån mellan lägenheten Koulumetsä 1:33 i Varpaiskylä by i Idensalmi stad och lägenheten Leppikoski 5:16 i Varpaiskylä by i Lapinlahti kommun, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

7 §

Sträckningen av gränsen mellan Lapinlahti och Maaninka kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Onkivesi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Lapinlahti och Maaninka kommuner så att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 21 augusti 1981 godkända förrättningen nr 203780 så, att den börjar vid hörnpunkten nr 62 för den av häradsrätten den 7 april 1915 fastställda vattenomkretsrån mellan Halola och Tölvänniemi samfällighet samt Tölvänniemi samfällighet och fortsätter mot sydsydväst över Halola och Tölvänniemi samfällighets vattenområde till råröset nr 71, och går därifrån vidare mot sydost över samma samfällighets vattenområde till hörnpunkten nr 72 för Ruuskalansaari samfällighets vattenområde. Härifrån fortsätter gränsen mot söder längs den av häradsrätten den 7 april 1915 fastställda vattenomkretsrån för sistnämnda samfällighet till hörnpunkten nr 73 och går därifrån vidare i samma riktning till punkten A, där ovannämnda linje skär Käärmetsaari samfällighets vattenomkretsrå, som bestämts vid den av häradsrätten den 7 april 1915 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 7746. Från punkten A fortsätter gränsen mot ostnordost längs sistnämnda samfällighets vattenomkretsrå till hörnpunkten nr 68. Härifrån fortsätter gränsen mot ostsydost längs den vid förrättningen nr 7746 fastställda vattenomkretsrån mellan Käärmetsaari samfällighet och Tölvänniemi samfällighet till röset nr 26, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

8 §

Sträckningen av gränsen mellan Lapinlahti, Siilinjärvi och Varpaisjärvi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Ukonjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Lapinlahti och Varpaisjärvi kommuner så att den löper från mynningen av Torkonjoki mot sydsydväst längs mittlinjen i det utfallsdike som bildar fortsättningen på nämnda å till den punkt där detta dike och de utfallsdiken som bildar fortsättningen på Rakkinejoki och Päähisjoki flyter samman.

I Ukonjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Siilinjärvi och Varpaisjärvi kommuner så att den löper från mynningen av Rakkinejoki mot nordväst längs mittlinjen i det utfallsdike som bildar fortsättningen på nämnda å till den punkt där detta dike och det utfallsdike som bildar fortsättningen på Torkonjoki flyter samman.

I Ukonjärvi bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Siilinjärvi och Lapinlahti kommuner så att den löper från den punkt där de utfallsdiken som bildar fortsättningen på Torkonjoki och Rakkinejoki flyter samman och längs mittlinjen i det utfallsdike som bildar fortsättningen på Päähisjoki till mynningen av Päähisjoki, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

9 §

Sträckningen av gränsen mellan Varpaisjärvi och Nilsiä kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Ruokosjoki, Ruokosjärvi, Rahasjoki, Rahanen och Reittiönjoki bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Varpaisjärvi och Nilsiä kommuner så att den löper längs mittlinjen i Ruokosjoki med början från norra kanten av tillandningen i Ruokosjärvi till det mellan Lappala och Ruokoinen skifteslag belägna vattenomkretsråröset nr 20, som bestämts vid den av häradsrätten den 19 oktober 1909 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 94421. Härifrån fortsätter gränsen vidare längs rån mellan ovannämnda skifteslag via hörnpunkterna nr 15 och 16 till hörnpunkten nr 17 i södra delen av Ruokosjärvi. Härifrån fortsätter gränsen mot söder över tillandningen i Ruokosjärvi och löper längs mittlinjen i Rahasjoki ända till det mellan ovannämnda skifteslag belägna vattenomkretsråröset nr 23 på norra stranden av Rahanen. Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst längs rån mellan ovannämnda skifteslag via hörnpunkten nr 19 till hörnpunkten nr 20, där gränsen vänder mot nordväst och löper till vattenomkretsråröset nr 25 på västra stranden av Rahanen. Härifrån fortsätter gränsen längs mittlinjen i Reittiönjoki över tillandningen i Rahanen till den ovannämnda tillandningens nordvästra kant, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

10 §

Sträckningen av gränsen mellan Sonkajärvi och Varpaisjärvi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Vaajalahti bestäms den tidigare icke fastställda gränsen mellan Sonkajärvi och Varpaisjärvi kommuner så att den löper från den 24 september 1912 fastställda hörnpunkten nr 183 för vattenomkretsrån mellan skifteslagen Paloinen och Sälevä mot sydost till röset nr 158, som bestämts vid Sälevä tillandningsskifte, TNr 21462. Vid röset nr 158 förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

11 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.