633/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 10 § 1 mom. 4 punkten, 11 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 16 § och 35 § 2 mom. samt

ändras 2 §, 3 § 1 mom., 6 § 4 och 5 punkten, 8 §, i 11 § 1 mom. den inledande satsen och 3 punkten, 12 §, 13 § 1 mom. och 29 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § och 3 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1095/87), som följer:

2 §

Vad som stadgas i 1-3 och 7-12 §§, 14 § 1 och 2 mom., 17-31, 33-35, 37-39 och 41-45 §§, 46 § 4 mom., 47-49, 53-70, 72, 74-80, 85, 89 a, 89 b och 91-102 §§, 103 § 3 mom., 104-107 §§, 115 § 1, 2 och 4 mom., 116, 126 a, 128, 129 och 133-135 §§, 136 § 3 mom., 145-149, 153 och 157-159 §§ grundskoleförordningen, gäller på motsvarande sätt skola som ersätter grundskolan samt dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.

Vad som stadgas i 5 § 1 och 2 mom., 14 § 3 mom., 15, 16, 89, 108 och 109 §§, 115 § 3 mom., 117, 121-123, 123 a, 124, 124 a, 124 b och 151 §§ grundskoleförordningen, gäller i tillämpliga delar skola som ersätter grundskolan. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för den skola som ersätter grundskolan.

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 och 3 mom., 7-26, 29, 30, 32-64, 68, 68 a, 68 b, 70, 70 a och 71-83 §§, 89 § 1-4 mom., 90, 94-96, 96 a, 97, 97 a, 97 b, 98 a, 100, 101 och 105-107 §§, 108 § 3 mom., 118 och 119 §§, 120 § 1, 2 och 4 mom., 121, 122, 124, 125 och 127-129 §§ gymnasieförordningen, gäller på motsvarande sätt för privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för det privata gymnasiet, med undantag för ärenden som nämns i 47 § 3 mom. gymnasieförordningen och avgörande av besvär över direktionens beslut.


6 §

På privat gymnasiums direktion ankommer, utöver vad som annorstädes är stadgat


4) att godkänna läroplan och dess ändringar samt ofördröjligen tillställa dem länsstyrelsen för kännedom och därvid i tillämpliga delar iaktta stadgandena i 27 och 28 §§ gymnasieförordningen;

5) besluta om avgift som skall uppbäras för examina där gymnasiets lärokurs tenteras;


8 §

Upprätthållaren av en privat skola kan förbehålla sig rätten att uppgöra och godkänna reglementet och upprätthållaren av ett privat gymnasium kan dessutom förbehålla sig rätten att ansöka om statsunderstöd samt att besluta om storleken av den avgift som skall betalas för särskild examen.

11 §

Ett privat gymnasium har ett reglemente, i vilket skall ingå bestämmelser om


3) anställning av rektor, lärare och övrig personal samt om deras rättigheter och skyldigheter; samt


12 §

En privat skolas reglemente skall underställas länsstyrelsen.

Anser länsstyrelsen att den inte kan fastställa reglementet, skall den återsända reglementet jämte nödvändiga direktiv för ny behandling. Fastställer länsstyrelsen inte heller det nya reglementet, skall den underställa ärendet skolstyrelsens avgörande.

Anser skolstyrelsen att reglementet bör ändras, är den privata skolans direktion skyldig att inom fyra månader sedan direktionen fick del av skolstyrelsens beslut underställa ett nytt reglemente länsstyrelsens fastställelse.

13 §

Vid en privat skola kan finnas en rektorsbefattning och lärarbefattningar och vid ett privat gymnasium dessutom en rektorsbefattning och lärarbefattningar vid en kvällslinje.


29 §

I beslut av en privat skolas direktion eller upprätthållare i ärenden som gäller fastställande av storleken på avgift för särskild examen eller i ärenden som nämns i 6 § 7, 8 och 12 punkten får ändring inte sökas genom besvär.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.