631/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 32, 110-114 och 127 §§, 135 § 3 mom., 136 § 2 mom., 137 § 5 punkten och 143 §,

av dessa lagrum 110 § sådan den lyder i förordning av den 6 mars 1987 (242/87),

ändras 3 § 1 mom. 5 punkten, 29 och 31 §§, 35 § 4 mom., 45 § 1 och 2 mom., 85 § 1 mom. 1 punkten, 97 § 1 mom., 98 § 4 mom., 134 §, 135 § 2 mom., 137 § 1 punkten, 138 §, 139 § 2 och 3 mom., 141 § 1 mom. 1 punkten och 147 § 1 mom.,

av dessa lagrum 139 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1987 (1093/87) och 139 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 7 augusti 1987 (702/87), samt

fogas till 102 § ett nytt 5 mom. och till 109 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Direktion skall


5) efter att ha hört lärarna i respektive ämne besluta om ibruktagande av godkända läroböcker och underställa besluten skolnämnden samt besluta om skolans arbetsordning och om de uppgifter som enligt 116 § ankommer på lärare;


29 §

Förslag till ändring av läroplanen, med undantag för den därtill hörande arbetsplanen, utarbetas av en av skolnämnden tillsatt kommission. Till kommissionen skall som medlemmar höra åtminstone en lärare eller föreståndare från varje skolstadium och specialundervisningssektor som berörs av läroplanen. Ändringen av läroplanen godkänns av skolnämnden sedan skolornas föreståndare vid ett möte, som nämnden sammankallat, har avgett utlåtande om den. Skolnämnden skall sända den godkända ändringen av läroplanen till länsstyrelsen för kännedom.

31 §

Förslag till arbetsplan uppgörs av skolans föreståndare i samråd med lärarna. Arbetsplanen godkänns av direktionen.

En godkänd arbetsplan skall ofördröjligen tillställas skolnämnden för kännedom. Skolnämnden sänder arbetsplanen vidare till länsstyrelsen för kännedom.

35 §

På grundskolans högstadium är de främmande språk som erbjuds som tillvalsämne franska, tyska och ryska. Då ett annat främmande språk än engelska ingår som gemensamt ämne i läroplanen för högstadiet, skall till läroplanen dessutom höra engelska såsom tillvalsämne.


45 §

Av det timantal på lågstadiet som avses i 31 § 1 mom. grundskolelagen får för undervisning i de läroämnen som fastställts i läroplanen och för elevhandledning i klass per rektors- och klasslärartjänst inom grundskoledistriktet användas 23 timmar i veckan. Då det på grundskolans lågstadium inom distriktet finns minst sju ovan avsedda tjänster, får timantalet för varje tjänst ökas med två timmar i veckan. För varje rektors- och klasslärartjänst skall reserveras två timmar per vecka för stödundervisning. Skolnämnden beslutar om hur det timantal om högst 3,5 timmar som kan användas per ovan nämnd tjänst i veckan skall fördelas på lågstadie- och högstadieskolorna och specialundervisningen. Då skolnämnden fattar sitt beslut, skall den särskilt beakta ordnandet av språkundervisningen och eventuell särskild inriktning av läroplanen i olika skolor.

Det timantal på grundskolans högstadium som avses i 31 § 2 mom. grundskolelagen, minskat med två timmar per basgrupp och vecka, skall användas för undervisning i de läroämnen som fastställts i läroplanen, för elevhandledning i klass och för stödundervisning. Minst 0,5 timmar per basgrupp skall reserveras för stödundervisning. Skolnämnden beslutar om hur två timmar per vecka och basgrupp skall användas i kommunens högstadie- och lågstadieskolor och specialundervisning. Då skolnämnden fattar sitt beslut, skall den särskilt beakta ordnandet av språkundervisningen och eventuell särskild inriktning av läroplanen i olika skolor.


85 §

Vid elevhem skall finnas elevhemsföreståndares tjänst. I elevhem kan finnas

1) två elevhemsföreståndartjänster, om antalet i elevhemmet placerade elever är minst 40;


97 §

Behörig för klasslärartjänst är den som har avlagt

1) pedagogie kandidatexamen enligt utbildningsprogrammet för klasslärare,

2) högskoleexamen samt fullgjort av lärarutbildningsenhet anordnade studier som motsvarar studierna enligt utbildningsprogrammet för klasslärare,

3) examen för klasslärare vid grundskolan eller folkskollärarexamen eller

4) studier som krävts för behörighet som lärare vid lägre folkskola.


98 §

Behörig för ämneslärartjänst i handelsämnen är även den som har avlagt en ekonomexamen omfattande minst 160 studieveckor samt slutfört pedagogiska studier för ämneslärare. Behörig för tjänst som lärare i lant- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel är även den som har avlagt agronomie- och forstkandidatexamen enligt utbildningsprogrammet för lantbruk samt slutfört pedagogiska studier för ämneslärare. Behörig för ämneslärartjänst i musik är även den som vid Jyväskylä universitet har slutfört studier som motsvarar musiklärarexamen samt i samband med studierna eller fristående slutförd pedagogiska studier för ämneslärare.


102 §

Behörig för lektorstjänst i musik är även den som vid Jyväskylä universitet har slutfört studier som motsvarar musiklärarexamen samt i samband med studierna eller fristående slutfört minst 15 studieveckors studier i musikvetenskap och pedagogiska studier för ämneslärare.

109 §

Om anställning av tjänsteinnehavare gäller i övrigt vad som bestäms i kommunens tjänstestadga.

134 §

I beslut av en tjänsteinnehavare och timlärare vid en grundskola får ändring inte sökas genom besvär, utom i det fall att det är fråga om beslut av en föreståndare i ett ärende som avses i 14 § 1 mom. 10 punkten eller i 38 §.

I beslut av andra förvaltningsorgan vid en skola än direktionen får ändring inte sökas genom besvär.

135 §

I direktionens beslut som gäller godkännande av arbetsordning, ibruktagande av ny lärobok eller skriftlig varning som tilldelas elev får ändring inte sökas genom besvär.

137 §

Ändring i skolnämnds beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) avgörande av besvär över beslut av föreståndaren eller direktionen vid en grundskola, utom i det fall att det är fråga om beslut av direktionen om att befria en elev från språkstudier;


138 §

Ändring i länsstyrelsens beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller förordnande av någon att sköta en vakant tjänst, elevbedömning, uppflyttning från årskurs eller rätt till särskild examen.

139 §

I beslut av skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen, som gäller förflyttning av tjänsteinnehavare, får ändring inte sökas genom besvär. I skolstyrelsens och yrkesutbildningsstyrelsens beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare vid grundskolan till en tjänst vid en grundskola eller beslut om utnämnande av en sådan i 58 b § grundskolelagen nämnd person som har varit ordinarie innehavare av en tjänst, till innehavare av en tjänst vid en läroanstalt som lyder under ett centralt ämbetsverk, får ändring dock sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

I beslut av skolstyrelsen, genom vilket avgörande har träffats angående besvär över beslut som har fattats av länsstyrelsen, får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller avstängning av en elev från skolan för viss tid eller intagning eller överföring av elev till specialundervisning enligt 55 §.


141 §

I beslut av skolnämnd söks ändring hos kommunstyrelsen genom kommunala besvär, om beslutet gäller

1) en elevs skolgång i en annan skola än det egna distriktets eller, om det i elevens skoldistrikt finns två eller flera skolor, i en skola som skolnämnden har bestämt;


147 §

Ungdomsarbete som avses i 85 § grundskolelagen kan anordnas, om till verksamheten anmäler sig minst åtta ungdomar som har avslutat sin skolgång i grundskola eller minst fem ungdomar som har gått i specialklass och avslutat sin skolgång i grundskola. En arbetsordning, i vilken för verksamheten förordnas en eller flera handledare och, om så behövs, en gemensam ledare, uppgörs enligt 30 och 31 §§. Inledd verksamhet får fortsättas så länge minst fyra ungdomar som har avslutat sin skolgång i grundskola regelbundet deltar i den.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Trots 29 § skall de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft tillämpas när kommunens läroplan godkänns första gången.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.