620/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1988

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt § 4 och 5 och moment 3 av § 8 a i kapitel 7 samt moment 2 av § 3 i kapitel 11 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 4 och moment 3 av § 8 a i kapitel 7, sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1987 (513/87), § 5 i kapitel 7, sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 15 december 1987 (4/88), och moment 2 av § 3 i kapitel 11, sådant det lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86),

ändrat § 9 i kapitel 3, punkt a) av § 1 i kapitel 5, § 1 i kapitel 6 a, rubriken för kapitel 7, § 3 och 7, momenten 1 och 2 av § 8 a och § 9 i kapitel 7 samt § 1 och 2 i kapitel 8, av dessa § 9 i kapitel 3, punkt a) av § 1 i kapitel 5, § 1 i kapitel 6 a, § 3, momenten 1 och 2 av § 8 a och § 9 i kapitel 7 samt § 1 i kapitel 8, sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1987 (513/87), samt rubriken för kapitel 7, sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86), samt

fogat en ny § 5 b till kapitel 6, ett nytt moment 2 till § 9 i kapitel 7, en ny § 10 och en ny § 11 till kapitel 7, ett nytt moment 3 till § 1 och ett nytt moment 2 till § 2 i kapitel 8, som följer:

Kapitel 3

Hemtagning av valuta

9 §

Hemtagningsskyldigheten gäller inte avkastningen eller försäljningsinkomsten av sådana utländska investeringar som nämns i moment 2 av § 3, moment 2 av § 8 a och moment 2 av § 9 i kapitel 7 eller banktillgodohavanden avsedda i § 1 och 2 av kapitel 8, ej heller betalningsmedel motsvarande sammanlagt högst 10 000 finska mark som en valutainlänning har i Finland.

Kapitel 5

Löpande valutatransaktioner

1 §

Följande valutatransaktioner kräver Finlands Banks specialtillstånd för att betalningsgrunden skall kunna fastställas:

a) betalning av varor som införs till Finland med valuta som för ändamålet anskaffats och förts med från Finland, om värdet av ett enskilt varuköp överstiger 100 000 finska mark, eller med resevaluta, om värdet av ett enskilt varuköp överstiger 10 000 finska mark, ifall varan inte anskaffas för sådan tillfällig vistelse utomlands som Finlands Bank särskilt definierat;Kapitel 6

Krediter och säkerheter

5 b §

En valutainlänning som från en valutautlänning köper en bostadslägenhet, en andel som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året, en bostadsfastighet eller en annan fastighet i utlandet får från den utomlands bosatta säljaren uppta en leverantörskredit, om kredittiden är högst 12 månader.

Kapitel 6 a

Direktinvesteringar

1 §

Direktinvesteringar i utlandet är tillåtna enligt Finlands Banks separata bestämmelser. Om investeraren är en i Finland bosatt fysisk person eller ett sådant bolag som enligt Finlands Banks definition räknas till finansieringssektorn, eller om investeringen görs i ett land som Finland har betalningsavtal med eller i ett företag inom finansieringssektorn i utlandet, kräver investeringen dock Finlands Banks specialtillstånd.

Kapitel 7

Investeringar i värdepapper, bostadslägenheter, fastigheter och varor

3 §

I utlandet officiellt noterade utländska värdepapper får köpas från en valutautlänning, en valutabank eller en annan fondkommissionär enligt Finlands Banks separata bestämmelser, om summan av de medel som för värdepappersförvärvet och för sådana utländska varuinvesteringar som nämns i moment 1 av § 9 överförs från Finland och de medel som tidigare överförts för förvärv av utländska värdepapper och varuinvesteringar i utlandet antingen direkt eller till ett sådant konto i utlandet som avses i moment 1 av § 1 i kapitel 8 är högst 300 000 finska mark per person. I detta maximibelopp inkluderas också de medel som före den 1 augusti 1988 investerats i utomlands officiellt noterade utländska värdepapper. Dessutom får från Finland för förvärv av värdepapper och sådana varuinvesteringar som nämns i moment 1 av § 9 överföras ett lika stort belopp som hemtagits från utlandet i form av avkastning eller försäljningsinkomst av utländska värdepapper eller som erhållits i Finland från försäljning av utländska värdepapper till en valutabank eller en annan fondkommissionär.

Avkastning och försäljningsinkomst av utländska värdepapper får utan att hemtas användas till förvärv av utländska värdepapper i utlandet samt till sådana investeringar i bostadslägenheter och fastigheter som nämns i moment 1 av § 8 a och sådana varuinvesteringar som nämns i moment 1 av § 9.

En valutainlänning får därtill från en valutautlänning förvärva utländska värdepapper som Finlands Bank separat beviljat anskaffningstillstånd för utan den i moment 1 nämnda begränsningen på 300 000 finska mark. Vidare får en valutainlänning förvärva utländska värdepapper på Helsingfors Fondbörs eller på den OTC-marknad som godkänts av Finlands Bank, om Finlands Bank separat har godkänt att värdepapperen får säljas till valutainlänningar. Avkastningen och försäljningsinkomsten av sådana värdepapper som nämns i detta moment får inte användas till förvärv av utländska värdepapper i utlandet eller till investeringar i bostadslägenheter, fastigheter eller varor i utlandet.

7 §

Att förvärva fast egendom i Finland från en valutautlänning är tillåtet i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

8 a §

En valutainlänning får från en valutautlänning förvärva bostadslägenheter, andelar som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året, bostadsfastigheter eller andra fastigheter i utlandet, om den totala köpeskillingen för förvärven sammanlagt är högst 1 000 000 finska mark och förvärven sker i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser. I detta maximibelopp inkluderas också de medel som före den 1 augusti 1988 investerats i bostadslägenheter och fastigheter i utlandet. Dessutom får från Finland för investeringar i bostadslägenheter och fastigheter överföras ett lika stort belopp som hemtagits från utlandet i form av avkastning och försäljningsinkomst av utländska bostadslägenhets- och fastighetsinvesteringar.

Avkastning och försäljningsinkomst av utländska bostadslägenhets- och fastighetsinvesteringar får utan att hemtas användas till investeringar i bostadslägenheter och fastigheter i utlandet.

9 §

En valutainlänning får göra investeringar i varor som blir kvar i utlandet enligt Finlands Banks separata bestämmelser, om summan av de medel som för varuinvesteringarna i utlandet och för förvärv av sådana utländska värdepapper som nämns i moment 1 av § 3 överförs från Finland och de medel som tidigare överförts för varuinvesteringar eller förvärv av utländska värdepapper i utlandet antingen direkt eller till ett sådant konto i utlandet som avses i moment 1 av § 1 i kapitel 8 är högst 300 000 finska mark per person. Dessutom får från Finland för varuinvesteringar och för sådana värdepappersinvesteringar som nämns i moment 1 av § 3 överföras ett lika stort belopp som hemtagits från utlandet i form av avkastning och försäljningsinkomst av utländska varuinvesteringar.

Avkastning och försäljningsinkomst av utländska varuinvesteringar får utan att hemtas användas till varuinvesteringar i utlandet samt till investeringar i sådana utländska värdepapper som nämns i moment 1 av § 3 och sådana investeringar i bostadslägenheter och fastigheter som nämns i moment 1 av § 8 a.

10 §

Utländska värdepapper, varor som blir kvar i utlandet samt bostadslägenheter, andelar som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året och fastigheter i utlandet nämnda i detta kapitel får säljas tillbaka till en valutautlänning, om de förvärvats i enlighet med valutabestämmelserna eller med Finlands Banks specialtillstånd. Finlands Bank kan dock separat göra förbehåll om återförsäljningen av sådana investeringar som avses i moment 3 av § 3 i detta kapitel eller som gjorts med Finlands Banks specialtillstånd.

11 §

En valutainlänning får till en annan valutainlänning sälja sådana utländska värdepapper, varor som blir kvar i utlandet, bostadslägenheter, andelar som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året och fastigheter i utlandet som nämns i detta kapitel och som kommit i valutainlänningens ägo i enlighet med valutabestämmelserna. Finlands Bank kan dock separat göra förbehåll om försäljningen till valutainlänningar av utländska värdepapper som förvärvats med Finlands Banks specialtillstånd. För köp av utländska värdepapper från en valutabank eller en annan fondkommissionär gäller dock de begränsningar som ingår i moment 1 av § 3 i detta kapitel. Av finländska försäkringsbolag eller finländska fondbolag som bedriver placeringsfondsverksamhet får en valutainlänning förvärva endast sådana utländska värdepapper som nämns i moment 3 av § 3 i detta kapitel.

Kapitel 8

Valutainlänningars konton i utlandet och deras konvertibla konton i Finland

1 §

En valutainlänning får från Finland till sina konton i utländska penninginrättningar överföra medel för de ändamål som nämns i moment 1 av § 3, moment 1 av § 8 a och moment 1 av § 9 i kapitel 7 och i moment 1 av § 2 i kapitel 8. Dessutom får en valutainlänning låta bli att hemta eller från Finland till sina utländska konton överföra medel i form av enskilda transaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark samt för de ändamål som nämns i § 2 av kapitel 8. Medlen skall överföras i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kontomedlen får användas till sådana utländska investeringar som nämns i moment 1 av § 3, moment 1 av § 8 a och moment 1 av § 9 i kapitel 7 samt för de ändamål som nämns i moment 1 av § 2 i kapitel 8 och till andra enskilda valutatransaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

På kontona får utan att hemtas utöver ovan nämnda medel också hållas sådan avkastning och försäljningsinkomst som nämns i moment 2 av § 3, moment 2 av § 8 a och moment 2 av § 9 i kapitel 7 samt upplupen ränta på kontomedlen.

2 §

En valutainlänning som på grund av arbete, studier e.d. vistas utomlands får under sin utlandsvistelse hålla medel på bankkonton i utlandet eller på konvertibla konton i valutabanker och använda medlen för sådana valutatransaktioner som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

Efter utlandsvistelsen får kontomedlen utan att hemtas användas till i kapitel 7 tillåtna investeringar eller till sådana enskilda valutatransaktioner motsvarande högst 10 000 mark som nämns i § 1 av kapitel 8. På kontona får utan att hemtas utöver ovan nämnda medel också hållas avkastning och försäljningsinkomst av sådana investeringar som nämns i moment 2 av § 3 i kapitel 7, moment 2 av § 8 a och moment 2 av § 9 samt upplupen ränta på kontomedlen.

Kapitel 11

Övriga kapitaltransaktioner

3 §

Valuta får anskaffas för understöd och gåvor till valutautlänningar enligt Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 21 juni 1988

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.