578/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om avgifter för statens köttkontrollanstalts prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För en hos statens köttkontrollanstalt begärd besiktning av kött eller köttprodukter som införs till landet uppbärs till staten besiktnings- och undersökningsavgift i enlighet med denna förordning.

2 §

För besiktning som utförts av statens köttkontrollanstalt uppbärs för varje varuparti, som särskilt anmälts för förtullning följande avgifter:

Kött och lever

Färskt kött och färsk lever 900 mk
Djupfryst kött och lever 750 mk

Köttprodukter och råvaror

Konserver och övriga köttprodukter 350 mk
Blodmjöl och övriga råvaror 400 mk

Är partiet större än 20 000 kilogram, uppbärs för varje mängd av 10 000 kilogram och överskjutande mängd en tilläggsavgift om 100 mark.

För ett kött- eller leverparti, vars vikt inte överstiger 100 kilogram och som kan anses ha blivit infört till landet som prov, uppbärs en besiktningsavgift om 350 mark.

3 §

Förutom den besiktningsavgift som avses i 2 § uppbärs till fullt belopp ersättning för kostnader som betalts för tjänster som köpts av andra.

4 §

Utförs besiktning på begäran av importören under annan tid än tjänstetid, uppbärs avgiften förhöjd med 50 procent.

5 §

Besiktningsmyndigheten debiterar den som begärt besiktning för avgift enligt denna förordning så snart besiktningen har utförts.

Betalningstiden är 14 dagar. Betalas avgiften inte inom utsatt tid, uppbärs en dröjsmålsränta om 16 procent.

6 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Genom den upphävs förordningen den 29 december 1983 om avgifter som skall uppbäras för statens köttkontrollanstalts prestationer (1132/83).

För besiktningar som påbörjats före ikraftträdandet uppbärs avgift enligt tidigare stadganden.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.