Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

570/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsministeriet

På föredragning av arbetskraftsministern

ändras i förordningen den 30 december 1977 (1121/77) om arbetskraftsministeriet 1 §, mellanrubriken före 11 §, 11-16 §§, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. 4 punkten och 35 §,

av dessa lagrum 19 § 1 mom. och 20 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i förordning av den 25 mars 1988 (251/88) och 35 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny mellanrubrik före 14 § samt en ny 16 a § som följer:

Ministeriets avdelningar
1 §

Vid arbetskraftsministeriet finns

1) en allmän avdelning,

2) en planeringsavdelning,

3) en sysselsättningsavdelning, samt

4) en avdelning för arbetskraftsservice.

Sysselsättningsavdelningen
11 §

Vid sysselsättningsavdelningen finns en sysselsättningsbyrå och en byrå för lokaliseringsstyrning.

12 §

Sysselsättningsbyrån handlägger ärenden som gäller

1) sysselsättningen och bekämpningen av arbetslöshet samt arbetslösas utkomsttrygghet,

2) uppgörande och övervakning av statens arbetsverks arbetsprogram och planer för användningen av arbetskraft,

3) förberedande, programmering och övervakning av de arbeten som utförs med sysselsättningsanslag, samt

4) sysselsättningsvillkor vid beviljande av understöd, lån och räntestöd av statsmedel för arbeten av investeringsnatur.

13 §

Byrån för lokaliseringsstyrning handlägger ärenden som gäller

1) sammanställning av sådan information om arbetskraftspolitiken som påverkar företags och inrättningars val av förläggningsort samt upprätthållande av ett register över informationen, samt

2) förmedling av information som avses i föregående punkt till företag, inrättningar och andra som beslutar om eller påverkar företags val av förläggningsort.

Byrån för lokaliseringsstyrning har dessutom till uppgift att med företagen föra underhandlingar som gäller lokaliseringsstyrning.

Avdelningen för arbetskraftsservice
14 §

Vid avdelningen för arbetskraftsservice finns en byrå för arbetsförmedlingsärenden, en yrkesvägledningsbyrå och en byrå för yrkeskursärenden.

15 §

Byrån för arbetsförmedlingsärenden handlägger ärenden som gäller

1) arbetsförmedling,

2) främjande av arbetskraftens fackliga och regionala rörlighet,

3) uthyrning av arbetskraft,

4) främjande av placeringen av handikappade arbetssökande i arbete,

5) internationellt praktikantutbyte, samt

6) utvandring, återflyttning och invandring.

16 §

Yrkesvägledningsbyrån handlägger de yrkesvägledningsärenden som ankommer på ministeriet samt den informationstjänst som hör till avdelningens uppgifter.

16 a §

Byrån för yrkeskursärenden handlägger ärenden som gäller sådan facklig utbildning av arbetskraft som ministeriet skall sköta.

Ministeriets tjänsteman och deras åligganden
19 §

Vid ministeriet kan finnas en kanslichef med avtalslön, en avdelningschef med avtalslön vid allmänna avdelningen, en avdelningschef med avtalslön vid planeringsavdelningen, en avdelningschef med avtalslön vid sysselsättningsavdelningen, en avdelningschef med avtalslön vid avdelningen för arbetskraftsservice, en biträdande avdelningschef vid avdelningen för arbetskraftsservice, ett byggnadsråd med avtalslön, en konsultativ tjänsteman med avtalslön, en konsultativ tjänsteman, ett regeringsråd som byråchef, byråchefer, en forskningsdirektör, äldre och yngre regeringssekreterare, överinspektörer, specialforskare med avtalslön, specialplanerare med avtalslön och en specialplanerare, forskare med avtalslön och andra forskare, inspektörer med avtalslön och andra inspektörer, en ADB-chef och ADB-planerare, en utbildningschef, en ekonomisekreterare, en arbetskraftsattaché, en informationssekreterare, föredragande, en överkamrer och en överrevisor, planerare, translatorer, en biträdande inspektör, en registrator, avdelningssekreterare, biträdande avdelningssekreterare, en arkivarie, en huvudbokförare, en vaktmästerichef, statistikförare, sektorsekreterare, byråsekreterare, expeditionsvakter, kanslister, en bokförare, dataregisterskötare, vaktmästare, en vaktmästare-chaufför, biträdande vaktmästare, maskinskrivare, telefonister, byråbiträden, byråfunktionärer samt andra tjänstemän.


20 §

Behörighetsvillkor är


4) för tjänsterna som avdelningschef vid sysselsättningsavdelningen och avdelningen för arbetskraftsservice samt för tjänsten som biträdande avdelningschef vid avdelningen för arbetskraftsservice högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor,


35 §

Avdelningschefen vid avdelningen för arbetskraftsservice avgör utöver de ärenden som nämns i 31 §

1) ärenden som gäller arbetsförmedling, uthyrning av arbetskraft och yrkesvägledning samt

2) ärenden som gäller sådan facklig utbildning av arbetskraft som ministeriet skall sköta, med undantag av ärenden som gäller regional fördelning av anslag och utbildningsplatser.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.