567/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av 14 a § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 a § 1 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner, sådant det lyder i lag av den 31 december 1986 (1038/86), som följer:

14 a §

Om den försäkrades arbetsförhållande upphört innan han har nått den i 14 § stadgade åldern och om detta har berott på att fartyget sålts eller tagits ur trafik eller på att arbetskraften inskränkts eller på att den försäkrade sagt upp sitt arbetsavtal eller hävt det på grunder som stadgas i 46 eller 49 § sjömanslagen, jämställs arbetslöshetstiden med anställningstid vid bestämmande av rätten till ålderdomspension, under förutsättning att den försäkrade når den ålder som berättigar till pension inom fem år efter det att arbetsförhållandet upphörde och att han för denna tid har rätt till dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till arbetslöshetspension i enlighet med 15 e §. Avbrott i utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning eller pension lämnas dock obeaktat, om avbrottet inte har fortgått i en följd längre än sex veckor.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988, dock så att den tillämpas räknat från den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 49/88
Social- och terveysutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 69/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.