562/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 46 b 2 mom., vilket temporärt fogats till lagen genom lag av den 25 februari 1983 (222/83),

ändras 8 § 11 och 12 punkten, sådana de lyder i lag av den 21 november 1986 (824/86), samt

fogas till 8 § en ny 13 punkt samt till lagen nya 27 b och 45 a §§ som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


11) sparbankernas och affärsbankernas lagstadgade samt andelsbankernas lag- eller stadgeenliga överföringar till sina säkerhetsfonder,

12) den ökning av levnadskostnaderna som orsakas av arbetsresa i samband med den skattskyldiges och hans makes näringsverksamhet, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer närmare samt

13) avgift för kärnavfallshantering enligt kärnenergilagen (990/87).

27 b §

Den avgift för kärnavfallshantering som påförts den skattskyldige att betalas till statens kärnavfallshanteringsfond utgör kostnad för skatteåret före det år då avgiften fastställdes. Det överskott som kärnavfallshanteringsfonden enligt kärnenergilagen har återburit till den skattskyldige utgör intäkt för skatteåret före det år då återbäringen fastställdes.

45 a §

De utgifter som den skattskyldige har åsamkats på grund av sin kärnavfallshanteringsskyldighet enligt kärnenergilagen dras av under det skatteår då skyldigheten att betala utgifterna har uppkommit också då det är fråga om en anskaffningsutgift för anläggningstillgångar.

Handels- och industriministeriet ger på begäran av skattemyndigheten eller den skattskyldige utlåtande om huruvida anskaffningen av anläggningstillgångar hör till kärnavfallshanteringen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1988.

Med avvikelse från 27 b § dras den avgift för kärnavfallshantering som har betalts 1988 av som kostnad under samma skatteår. En reservering för kärnavfallshantering som har dragits av från inkomsten vid beskattningen för 1983-1987 skall beaktas som intäkt vid beskattningen för 1988.

Regeringens proposition 32/88
Statsutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 50/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.