554/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för det sociala området

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för det sociala området (499/87) 21 §, 23 § 4 mom., 34 § 2 mom. 1 punkt och 52 § 3 mom., samt

fogas till 34 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3, 4 och 5 mom. blir 4, 5 och 6 mom., till 39 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 47 a § som följer:

21 §

En undervisningsgrupp skall omfatta minst 15 studerande om inte länsstyrelsen av särskilda skäl medger undantag. Undervisningsministeriet beslutar vid behov närmare om grunderna för bildande av undervisningsgruppen.

23 §

För intagning som studerande krävs sådan hälsa som inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på ifrågavarande yrkesområde och minst 17 års ålder före utgången av det år studierna påbörjats.

34 §

För övriga tjänster och befattningar krävs

1) av lektor (samhällsvetenskapliga, pedagogiska, psykologiska och teologiska ämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen och i denna eller fristående minst 55 studieveckors studier i ett och minst 35 studieveckors studier i ett annat till tjänsten eller befattningen hörande ämne samt minst två års praktisk erfarenhet inom socialvården eller på motsvarande område i uppgifter som förutsätter examen på institutnivå.


Behörig att undervisa i konst- och miljöfostran är även den som uppfyller något av de i 2 mom. 1-6 punkten avsedda behörighetsvillkoren för lektorer och som dessutom har slutfört av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier.


39 §

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som behövs för vuxenutbildning.

47 a §

I ett beslut av länsstyrelsen får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller ärende som avses i 21 § eller 24 § 3 mom. eller 27 § 3 mom.

52 §

Behörig för lektorstjänst eller lektorsbefattning (informationsteknik) är också i 34 § 2 mom. 1 punkten avsedd lektor och lektor (matematik, fysik, kemi) som före utgången av år 1995 har fullgjort av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier i informationsteknik.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Lektor (samhällsvetenskapliga, pedagogiska, psykologiska och teologiska ämnen) som har utnämnts till sin tjänst eller befattning innan denna förordning träder i kraft och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt tidigare gällande stadganden, är fortfarande behörig för sin tjänst eller befattning och kan utan hinder av stadgandena i denna förordning utnämnas till annan motsvarande tjänst eller befattning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.