546/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87) 25 § 1 mom., 52 § och 58 § 5 mom. samt

fogas till 35 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5, 6 och 7 mom. blir 6, 7 och 8 mom., till 36 § nya 5 och 6 mom., till 42 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 53 a § som följer:

25 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov och arbetserfarenhet samt andra därmed jämförbara eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad statsrådet vid behov närmare bestämmer. Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för den ordning enligt vilken studerandena väljs samt om anordnande av eventuella inträdes- och lämplighetsprov.


35 §

Behörig att undervisa i konst- och miljöfostran är även den som uppfyller de i 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten nämnda behörighetsvillkoren för lektorer och som dessutom har slutfört av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier.


36 §

Rektor för en statlig läroanstalt beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än ett år beviljas rektor dock av länsstyrelsen. Biträdande rektor, föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning och lektor beviljas tjänstledighet av rektor. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än tre månader beviljas dock biträdande rektor, föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning och lektor av direktionen.

Vid en statlig läroanstalt anställs en vikarie av den som beviljar tjänstledighet. Vikarie för över tre månader för biträdande rektor, föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning och lektor anställs dock av direktionen.

42 §

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som behövs för vuxenutbildning.

52 §

I ett beslut av länsstyrelsen får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller ärende som avses i 22 § eller 25 § 3 mom. eller 28 § 3 mom.

53 a §

Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om i 8 § statstjänstemannalagen (755/86) avsedd överföring av en tjänst från en statlig yrkesundervisningsanstalt till en annan.

58 §

Behörig för lektorstjänst eller lektorsbefattning (informationsteknik) är också lektor (yrkesämnen) och lektor (matematik, fysik, kemi) som före utgången av år 1995 har fullgjort av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier i informationsteknik.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.