513/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 10 och 23 §§ lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 och 23 §§ lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83) som följer:

10 §

Om uppgörande och godkännande av ett kvällsgymnasiums läroplan samt om delgivning av planen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om kommunalt gymnasiums läroplan, om inte något annat stadgas genom förordning.

23 §

Om utsökning av debiterad terminsavgift och om försöksverksamhet samt om sökande av ändring och rättelse gäller i tillämpliga delar gymnasielagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av 10 § skall en läroplan som utarbetats i enlighet med lagen om kvällsgymnasier underställas länsstyrelsen när läroplanen första gången godkänns.

I beslut om besättande av lärartjänst eller lärarbefattning som har fattats innan denna lag trätt i kraft söks ändring i enlighet med de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 193/87
Kulturutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 33/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.