511/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 58 § 2 mom. och 58 a § 4 mom.,

av dem 58 a § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (417/87),

ändras 27 § 5 mom., 30 § 2 mom., 38 § 2 mom., 46 § 2 mom. och 47 § 2 mom. samt

fogas till 48 § ett nytt 3 mom. som följer:
27 §

Inom specialundervisningen kan undantag göras från 1-4 mom. i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

30 §

Kommunerna uppgör en läroplan för grundskolan i enlighet med vad som stadgas genom förordning. För finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolor utarbetas skilda läroplaner. Till läroplanen hör en arbetsplan som uppgörs årligen. Meddelande om ändring av läroplanen och om godkännande av arbetsplanen skall lämnas till länsstyrelsen i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

38 §

En elev har rätt att av skäl som har samband med hans hälsotillstånd eller av något annat vägande skäl bli intagen i någon annan skola med undervisning på hans eget språk än skolan i hans eget distrikt. Då det gäller annat vägande skäl än sådant som har samband med elevens hälsotillstånd, krävs det dock att intagningen i den andra skolan inte medför någon ändring i antalet basgrupper i det egna eller det andra distriktet.


46 §

En grundskolas direktion skall vid behov meddela den nämnd som saken angår att en elev i grundskolan behöver hörapparat eller annan hjälp.

47 §

Går en elev med stöd av 38 § 2 mom. i annan grundskola än det egna distriktets, skall 1 mom. inte tillämpas, utom då skolgången i den andra grundskolan bygger på skäl som har samband med elevens hälsotillstånd eller det val som elevens vårdnadshavare har gjort beträffande elevens deltagande i studierna i det andra inhemska språket eller ett främmande språk i den närmaste för ändamålet lämpliga skolan.


48 §

I en grundskolas elevhem kan också få bo elever i ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt. Dessa elever har rätt att bo avgiftsfritt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av 30 § 2 mom. skall en läroplan som har utarbetats i enlighet med grundskolelagen underställas länsstyrelsen när läroplanen första gången godkänns.

I beslut om besättande av en lärartjänst eller lärarbefattning som har fattats innan denna lag trätt i kraft söks ändring i enlighet med de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 193/87
Kulturutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 33/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.