509/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 16 september 1983 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83) 28 och 40 §§ samt 41 § 2 mom. och

fogas till förordningen ett nytt 2 a kap., till vilket 28 § samtidigt överförs, som följer:

2 a kap.

Bekämpning av fartygsoljeskador

28 §
Kommunens plan för bekämpning av oljeskador

Kommunen skall sammanställa den bekämpningsplan som avses i 12 § fartygsavfallslagen och den plan som avses i 5 § lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land till en enhetlig kommunal plan för bekämpning av oljeskador.

Planen skall beträffande bekämpningen av fartygsoljeskador, innehålla

1) uppgifter om den myndighet som i enlighet med 12 § 2 mom. fartygsavfallslagen har utsetts att inom kommunens område ansvara för organiserandet av bekämpningen, uppgifter om den ledare för bekämpningsarbeten som utnämnts av kommunen samt uppgifter om andra kommunala myndigheters och förvaltningars skyldighet att delta i bekämpning av oljeskador,

2) uppgifter om sådana samarbetsavtal om bekämpning av fartygsoljeskador som avses i 12 § 2 mom. fartygsavfallslagen och som kommunen ingått med en annan kommun eller med ägare av hamn, inrättning eller varv som avses i lagens 14 § 1 mom. samt en utredning om eventuellt annat oljebekämpningssamarbete med andra kommuner inom samma samarbetsområde för brand- och räddningsväsendet,

3) en utredning om de redskap, förnödenheter och kemikalier för oljebekämpning som behövs och om annan materiel och andra förnödenheter som lämpar sig för bekämpning av oljeskador, så som transportmedel, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner, verktyg och underhållsförnödenheter, samt om förvaringen och underhållet av dessa, samt uppgifter om vilka av de ovan avsedda redskapen och förnödenheterna som redan står till förfogande,

4) en beräkning av de årliga anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsförnödenheter, underhålls- och förvaringskostnaderna för oljebekämpningsredskap och oljebekämpningsförnödenheter och av övriga kostnader för upprätthållande av oljebekämpningsberedskap och av utbildningskostnader för de följande fem åren (driftskostnader),

5) planer för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsredskap samt för byggande av förvaringsutrymmen för oljebekämpningsredskap och oljebekämpningsförnödenheter, behandlingsplatser för oljehaltigt avfall från bekämpningen och mottagningsanordningar för oljeavfall från fartyg för de följande fem åren (anskaffningskostnader),

6) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av oljeskador samt för bildande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter samt uppgifter om alarm- och kommunikationssystem,

7) en plan för uppsamling, transport, förvaring, oskadliggörande och annan behandling av oljehaltigt avfall från bekämpningen samt för annan efterbehandling av oljeskador,

8) en plan för utbildning och övningar,

9) uppgifter om faktorer som medför risk för fartygsoljeskador inom kommunens område, t.ex. oljehamnar, reparationsvarv, oljelager och farleder, samt

10) uppgifter om sådana objekt inom kommunens område, som särskilt skall skyddas mot oljeskador.

Om avsikten är att oljebekämpningsredskap, oljebekämpningsförnödenheter eller annan anskaffning som avses i bekämpningsplanen inte skall användas enbart för bekämpningen av oljeskador, skall i planen anges en uppskattning av hur stor andel bekämpningen av oljeskador utgör av användningen av anskaffningen (kapacitetsutnyttjande för oljebekämpningen).

Vatten- och miljöstyrelsen ger närmare anvisningar om uppgörandet av kommunala planer för bekämpning av oljeskador.

28 a §
Underställande av planen

Kommunen skall sända den av fullmäktige godkända planen för bekämpning av oljeskador i fem exemplar till vatten- och miljödistriktet för fastställelse. Kommunen skall sända planen till vatten- och miljödistriktet också i det fall att planen enligt 12 § 3 mom. fartygsavfallslagen fastställs av vatten- och miljöstyrelsen.

28 b §
Fastställande av planen

Vatten- och miljödistriktet skall vid behov av de läns>styrelser saken gäller inbegära utlåtande om kommunens plan för bekämpning av oljeskador.

Vid behandlingen av planen skall vatten- och miljödistriktet särskilt kontrollera att den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig samt att upprätthållandet av bekämpningsberedskapen är ordnat på det sätt som de lokala och regionala förhållandena kräver och med undvikande av onödiga kostnader. Vid behandlingen av planen skall i övrigt iakttas vad som i 137 § kommunallagen (953/76) stadgas om handläggning av underställda ärenden.

Angående planer som skall underställas vatten- och miljöstyrelsen skall vatten- och miljödistriktet inhämta behövliga utlåtanden, varefter vatten- och miljödistriktet skall sända planen till vatten- och miljöstyrelsen jämte eget utlåtande om planen. Vad som stadgas i 2 mom. gäller på motsvarande sätt vatten- och miljöstyrelsen när den behandlar planen.

Den myndighet som fastställt planen skall sända den fastställda planen för kännedom till direktionen för oljeskyddsfonden och de länsstyrelse som saken gäller.

28 c §
Justering av planen

Kommunen skall minst vart fjärde år justera den i 28 § 2 mom. avsedda planen för bekämpning av oljeskador beträffande punkt 4 som gäller driftskostnader och punkt 5 som gäller anskaffningskostnader. De ändringar som företas i planen till följd av justeringen behandlas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan stadgas om planen och behandlingen av den.

Den kommunala myndigheten för oljeskadebekämpning skall se till att den operativa delen av planen som avses i 28 § 2 mom. 6 punkten med jämna mellanrum rättas så, att den motsvarar de rådande förhållandena. En ändring i den operativa delen underställs inte för fastställelse, utan bekämpningsmyndigheten skall sända den ändrade delen till vatten- och miljödistriktet samt länsstyrelsen för kännedom.

28 d §
Samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador

Den samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. fartygsavfallslagen uppgörs med tanke på fartygsoljeskador som avses i 19 § 1 mom. fartygsavfallslagen för varje kustlän och län vid Saimens djupled, om inte länsstyrelserna har avtalat om utarbetande av en gemensam plan.

Vatten- och miljödistriktet utarbetar samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador under ledning av länsstyrelsen och i samarbete med de myndigheter inom området som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen. Vatten- och miljöstyrelsen skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador att vatten- och miljöstyrelsen enligt 19 § 1 mom. fartygsavfallslagen förordnar om bekämpningen.

Länsstyrelsen skall sända samarbetsplanen till vatten- och miljöstyrelsen. Denna skall inhämta behövliga utlåtanden om planen och sända den till miljöministeriet för fastställelse jämte eget utlåtande om planen.

28 e §
Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador skall innehålla

1) uppgifter om personer vid de statliga oljebekämpningsmyndigheterna, vid de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen, vid de kommunala oljebekämpningsmyndigheterna och vid hamnar, inrättningar och varv som avses i 14 § fartygsavfallslagen samt om frivilliga, vilka inom länets område står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador,

2) uppgifter om statens, kommunernas och olika inrättningars utrustning, förnödenheter och kemikalier för oljebekämpning samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom länets område står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och om var de finns, en plan för nödvändiga överföringar av oljebekämpningsredskap och oljebekämpningsförnödenheter från andra läns områden samt en framställning om behövliga tilläggsanskaffningar,

3) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador, för bildande, bemanning, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter, samt för alarm- och kommunikationsystem, en utredning om bekämpningsenheternas alarmberedskap och utryckningsordning samt en utredning om hur bekämpningsarbetena leds innan den ledare för bekämpningsarbetena som nämns i 19 § fartygsavfallslagen tar det ledande ansvaret,

4) en plan för övningar och utbildning för dem som deltar i bekämpning av fartygsoljeskador,

5) en plan för organisering av efterbehandling av oljeskador och behandling av oljehaltigt avfall från bekämpningen,

6) en plan för organisering av provtagning och undersökningar i syfte att utreda de skador och miljökonsekvenser som förorsakats av oljan och oljebekämpningen samt en plan för tillsättande av en synenämnd,

7) uppgifter om verksamhet och faktorer som inom länets område medför särskild risk för fartygsoljeskador, samt

8) uppgifter om verksamhet och områden vilkas skydd särskilt skall beaktas inom länets område vid bekämpningen av oljeskador.

Miljöministeriet ger vid behov närmare anvisningar om utarbetandet av samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador.

28 f §
Internationell handräckning

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samarbete med de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen utarbeta behövliga planer för organiseringen av bekämpningen av oljeskador på de internationella havsområden där oljebekämpningsansvaret enligt de internationella avtal Finland ingått åligger finska oljeskadebekämpningsmyndigheter samt planer för handräckning som i enlighet med gällande avtal lämnas andra avtalsstaters oljeskadebekämpningsmyndigheter.

28 g §
Oljebekämpningskemikalier

Vatten- och miljöstyrelsen beslutar som användning av sådan olja eller oljehaltig blandning eller sådana farliga flytande ämnen som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten fartygsavfallslagen (oljebekämpningskemikalie) vid bekämpning av fartygsoljeskador. Innan vatten- och miljöstyrelsen beslutar om användning av oljebekämpningskemikalier skall den försäkra sig om att

1) för bekämpningen används kemikalier vilkas användbarhet kontrollerats på förhand och vilkas användning inte medför uppenbar fara för vattnens förorening och inte heller annat men för människans hälsa eller miljön, samt att

2) oljebekämpningskemikalier är betydligt bättre än andra bekämpningsmetoder vid bekämpning av oljeskador, och att användningen av oljebekämpningskemikalierna inte medför fara eller men som avses i 1 punkten.

Miljöministeriet meddelar närmare föreskrifter om kontroll och användning av oljebekämpningskemikalier.

28 h §
Redogörelse för bekämpningen av oljeskada

Oljeskadebekämpningsmyndigheten skall lämna en redogörelse för varje inträffad fartygsoljeskada och bekämpningen av den. Redogörelsen skall sändas till vatten- och miljöstyrelsen, vatten- och miljödistriktet och direktionen för oljeskyddsfonden för kännedom.

Vatten- och miljöstyrelsen ger närmare anvisningar om uppgörandet av redogörelsen.

40 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Miljöministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av stadgandena i 2 a kap.

Sjöfartsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av 1 och 2 samt 3-5 kap.

41 §
Undantag

Sjöfartsstyrelsen kan efter att ha hört vatten- och miljöstyrelsen medge undantag beträffande iakttagandet av stadgandena i 1 och 2 samt 3-5 kap., om ett iakttagande av dem skulle föranleda oskäligt besvär eller oskäliga kostnader samt vore obefogat med hänsyn till den obetydliga risken för skada.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Stadgandena i denna förordning om kommunala planer för bekämpning av oljeskador tillämpas på de planer som kommunerna uppgör efter den 1 september 1988.

Kommunen skall senast den 1 juli 1992 utarbeta den i 28 § 2 mom. 4 punkten denna förordning avsedda beräkningen av driftskostnaderna och den i 5 punkten avsedda anskaffningsplanen för de fem följande åren.

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.