505/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 21 kap. 4 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 21 kap. 4 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 13 mars 1964 (133/64), som följer:

4 §

Har flera käromål väckts i saken och vinner och förlorar parterna dem ömsom, skall vardera parten stå för sina kostnader. Om högsta domstolen fastställer hovrättens domslut, skall den som förlorar målet ersätta motparten för dennes kostnader, ifall inte denne på grund av sakens natur själv skall stå för dem. Detsamma gäller då hovrättens avgörande står fast med anledning av att besvärstillstånd inte meddelas.Denna lag träder i kraft den 1 september 1988.

I mål i vilka underrättens avgörande har givits eller avkunnats innan lagen trätt i kraft tillämpas den tidigare lagen.

Regeringens proposition 39/88
Lagutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 49/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.