503/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 33 och 38 §§ bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 33 § 2 mom. och 38 § 1 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73),

av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (741/78), som följer:

33 §

Vad 1 mom. stadgar om offentliggörande gäller inte bostadsandelslag och bostadsaktiebolag, ej heller aktiebolag som avses i 25 § lagen om bostadsaktiebolag (30/26). Bostadsandelslag, bostadsaktiebolag och ovan nämnda aktiebolag skall likväl, sedan två månader förflutit efter att bokslutet fastställdes, inom två veckor efter att begäran framställts ge var och en som ber om det en kopia av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor. De har rätt att av andra än myndigheter uppbära en avgift för kopian enligt samma grunder som de enligt vilka patent- och registerstyrelsen uppbär avgift för en motsvarande kopia.


38 §

Fullgörs inte skyldigheten enligt 33 § att till patent- och registerstyrelsens handelsregisteravdelning sända in eller på begäran ge handlingar, kan patent- och registerstyrelsen vid vite ålägga den som enligt 22 § 1 mom. är skyldig att underteckna dessa handlingar, att sända in dem inom utsatt tid. I beslut genom vilket patent- och registerstyrelsen har förelagt vite får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 211/87
Lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 40/88

Helsingfors den 10 juni 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.