502/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 79 c och 164 §§ lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 79 c § 1 mom. och 164 § lagen den 28 maj 1954 om andelslag,

dessa lagrum sådana de lyder, 79 c § 1 mom. i lag av den 5 augusti 1983 (688/83) och 164 § i lag av den 29 maj 1981 (371/81), samt

fogas till 79 c §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 29 maj 1981 och den 5 augusti 1983, nya 3 och 4 mom. som följer:

79 c §

Ett andelslag, vars omsättning överstiger fyra miljoner mark eller vars balansomslutning överstiger två miljoner mark, skall inom två månader efter att bokslutet fastställdes tillställa registreringsmyndigheten en kopia av bokslutet jämte bilagor samt en kopia av revisionsberättelsen.


Andra andelslag än sådana som avses i 1 mom. skall, sedan två månader förflutit efter att bokslutet fastställdes, hålla en i 1 mom. nämnd kopia framlagd för allmänheten och inom två veckor efter att begäran framställts ge var och en som ber om det en kopia av handlingarna, om inte andelslaget har offentliggjort bokslutet genom att sända en kopia av handlingarna till registreringsmyndigheten. Andelslaget har rätt att av andra än myndigheter uppbära en avgift för kopian enligt samma grunder som de enligt vilka registreringsmyndigheten uppbär avgift för en motsvarande kopia.

Om offentliggörande av boksluten för bostadsandelslag stadgas i bokföringslagen.

164 §

Fullgörs inte skyldigheten enligt 79 c § att tillställa eller på begäran ge registreringsmyndigheten handlingar, kan denna vid vite ålägga en ledamot av styrelsen eller den som enligt 80 § sköter andelslagets förvaltning, att inom utsatt tid tillställa myndigheten dessa handlingar.

I beslut genom vilket registreringsmyndigheten har förelagt vite får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 211/87
Lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 40/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.