501/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 11 kap. 14 § och 16 kap. 7 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 kap. 14 § och 16 kap. 7 § 1 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 augusti 1983 (687/83), som följer:

11 kap.

Bokslut och koncernbokslut

14 §

Ett aktiebolag, vars omsättning överstiger fyra miljoner mark eller vars balansomslutning överstiger två miljoner mark, skall inom två månader efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes tillställa registreringsmyndigheten en kopia av bokslutet jämte koncernbokslut och bilagor samt en kopia av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. På kopian av bokslutet skall finnas ett intyg av en styrelsemedlem eller av verkställande direktören angående fastställelsedagen. Intyget skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vad 1 mom. stadgar skall tillämpas på koncernens moderbolag, om koncernens omsättning överstiger fyra miljoner mark eller dess balansomslutning två miljoner mark.

Andra bolag än sådana som avses i 1 och 2 mom. skall, sedan två månader förflutit efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes, hålla en i 1 mom. nämnd kopia framlagd för allmänheten på bolagets huvudkontor och, inom två veckor efter att begäran framställts, ge var och en som ber om det en kopia av handlingarna, om inte bolaget har offentliggjort bokslutet genom att sända en kopia av handlingarna till registreringsmyndigheten. Bolaget har rätt att av andra än myndigheter uppbära en avgift för kopian enligt samma grunder som de enligt vilka registreringsmyndigheten uppbär avgift för en motsvarande kopia.

16 kap.

Särskilda stadganden

7 §

Fullgörs inte skyldigheten enligt 11 kap. 14 § att tillställa eller på begäran lämna registreringsmyndigheten handlingar, kan denna vid vite ålägga verkställande direktören eller en styrelsemedlem att inom utsatt tid tillställa myndigheten dessa handlingar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 211/87
Lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 40/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.