490/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) 56 och 57 §§ samt

ändras 55 och 58 §§, 492 § 1 mom. och 493 §,

av dessa lagrum 492 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1034/83), som följer:

55 §

De som ingått förlovning vigs kyrkligt till äktenskap på det sätt som föreskrivs i kyrkohandboken. Vigseln förrättas av en präst.

För kyrklig vigsel förutsätts att de förlovade båda är medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan eller att den ena är medlem av kyrkan och den andra hör till något annat kristet trossamfund. Den som är medlem av kyrkan skall ha genomgått skriftskola.

58 §

Ett äktenskap som ingåtts i någon annan ordning än den som stadgas i 55 § 1 mom. skall på begäran välsignas på det sätt som föreskrivs i kyrkohandboken.

492 §

I kyrkostyrelsen handläggs ärendena antingen i plenum eller vid en sektions sammanträde. I plenum är kyrkostyrelsen beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt dessutom minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Vid förfall eller jäv för ordföranden eller vice ordföranden förs ordet av den i tjänsten äldsta ledamoten av kyrkostyrelsen.


493 §

Ärendena bereds och föredras i kyrkostyrelsen av de för obestämd tid utsedda ecklesiastikråden samt av de tjänstemän som anförtros beredning av ärenden. Om jävsgrunderna för en ledamot eller tjänsteman i kyrkostyrelsen gäller lagen om förvaltningsförfarande (598/82). I övrigt skall vid ärendenas behandling i kyrkostyrelsen i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om domkapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 6/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 47/88

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.