480/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om psykologiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgett sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 4 maj 1979 om psykologiska examina (470/79) 7 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 13 § 2 mom., som följer:

7 §

De allmänna studierna omfattar minst 15 studieveckor och praktiken minst 10 studieveckor.


12 §

I språkstudierna bör studeranden uppnå:

1) sådan kunskap i finska och svenska språken, som motsvarar den språkkunskap, vilken med stöd av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22), kräves av sådan inom tvåspråkigt ämbetsdistrikt verksam statstjänsteman som avlagt högskoleexamen, och som är nödvändig med hänsyn till yrkesutövningen och vederbörandes utveckling på yrkesområdet; samt

2) sådan förmåga att förstå läst text på ett eller två främmande språk och att i tal använda ett främmande språk, som är nödvändig med tanke på studierna, för att vederbörande skall kunna följa med utvecklingen på sitt eget område och för hans utveckling i yrkesmässigt avseende.


13 §

Studieperioderna är obligatoriska eller alternativt valbara, varjämte i ämnesstudierna och de fördjupade studierna kan ingå fritt valbara studieperioder sammanlagt högst 10 studieveckor.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.