477/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om kancerframkallande ämnen samt deras påskrifter och giftklassificering

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § statsrådets beslut den 6 juni 1985 om avvärjande av kancerrisk i anslutning till arbete (583/85) och 1, 34 och 37 §§ förordningen den 27 juni 1980 om gifter (492/80) samt 8, 12 och 18 §§ statsrådets beslut den 20 april 1978 om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78) beslutat:

1 §

Den förteckning som avses i 2 § statsrådets beslut om avvärjande av kancerrisk i anslutning till arbete (583/85) utgör bilaga 1 till detta beslut.

2 §

Förpackning för kancerframkallande ämne skall förses med påskrifter i enlighet med bilaga 1 till detta beslut och SFS-standarden 4150.

Av de ämnen som nämns i bilaga 1 är de som skall märkas med varningssymbol T (giftigt) gifter av första klass, och de som skall märkas med varningssymbol C (frätande), Xn (farligt) eller Xi (irriterande) gifter av andra klass.

Som påskrifter, vilka anger skyddsåtgärder (S-fraser), kan användas andra än de i bilagan nämnda påskrifterna som bättre motsvarar bruksförhållandena för ifrågavarande gift eller annat hälsofarligt ämne.

I bilaga 2 är ämnena enligt detta beslut uppräknade enligt CAS-nummer (Chemical Abstract Service-nummer).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari >1989,> och genom detsamma upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 21 december 1983 om ämnen som föranleder risk för kancersjukdom samt om giftklassificering och påskrifter rörande dessa (1060/83).

Förpackningar för ämnen som tillverkats eller importerats före beslutets ikraftträdande skall förses med i beslutet förutsatta påskrifter senast den 1 januari 1990.

Helsingfors den 27 maj 1988

Minister
Matti Puhakka

Överinspektör
Matti Kajantie

Liitteet puuttuvat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.