452/1988

Given i Helsingfors den 20 maj 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa ägoregleringar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 31 januari 1975 om vissa ägoregleringar (54/75) som följer:

1 §

Har ett järnvägsbygge utförts eller byggs en järnväg så att nyttjandet av en lägenhet eller en del därav till följd av splittring av ägorna orsakas betydande förfång, kan ägoreglering verkställas mellan lägenheter, förutsatt att förfånget härvid kan avlägsnas utan att övriga sakägare åsamkas någon nämnvärd skada eller olägenhet. Vid en sådan ägoreglering kan ägobyten verkställas, ägor överföras mot fullt penningvederlag från en lägenhet till en annan och ersättning i pengar bestämmas i den mån graderingsvärdena för ägor som ingår i bytet inte motsvarar varandra.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 208/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 12/88

Helsingfors den 20 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.