451/1988

Given i Helsingfors den 20 maj 1988

Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Har byggande i vattendrag, dikning eller annat företag som nämns i vattenlagen (264/61) utförts eller kommer det att utföras så att det vållar betydande men för användningen av en fastighet eller en del därav till följd av att ägor splittras eller blir mindre eller förbindelser försvåras, kan ägoreglering verkställas i enlighet med denna lag.

Vad denna lag stadgar om fastigheter gäller även samfällda områden, om inte något annat stadgas nedan.

2 §

Vid ägoreglering i enlighet med denna lag kan

1) ett ägobyte mellan fastigheter verkställas,

2) ett område överföras från en fastighet till en annan,

3) ett samfällt område eller en del därav anslutas till någon fastighet,

4) skifte av tillandning verkställas, fristående tillandning ombildas till lägenhet, reglering av tillandningar företas samt tillandning inlösas,

5) i lagen om skifte (604/51) nämnt servitut stiftas, överflyttas och upphävas, samt

6) reglering av enskilda vägar företas.

På ett område där samfälld dikning skall verkställas i överensstämmelse med en vid dikningsförrättning fastställd dikningsplan kan i samband med dikningen verkställas ägoreglering enligt vad som stadgas nedan.

Vid ägoreglering får dessutom vidtas sådana i lagen om skifte nämnda åtgärder som redan i registerväsendet och fastighetssystemet förutsätter.

3 §

Ägoreglering verkställs vid en ägoregleringsförrättning. Vid denna gäller om förrättningsmännen och förfarandet i tillämpliga delar vad som stadgas om förrättningsmän och förfarande vid skiftesförrättning i 7-11, 13, 15-18, 20 och 24 kap. lagen om skifte.

Utöver vad som stadgas i 64 § lagen om skifte är även den sakägare vid ägoregleringen till vilken ett outbrutet område har överlåtits.

Om inte annat stadgas i denna lag, skall på de åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1-5 punkten tillämpas vad lagen om skifte stadgar om förfarandet vid dem samt på reglering av enskilda vägar vad lagen om enskilda vägar (358/62) stadgar om förfarandet vid vägförrättning.

4 §

Rätt att ansöka om ägoregleringsförrättning har ägaren av en fastighet som nämns i 1 § 1 mom.

Så snart de i 21 kap. 8 a § vattenlagen nämnda utslagshandlingarna har inkommit till lantmäterikontoret skall detta, om ägoreglering kan bli nödvändig, överföra handingarna till en behörig lantmäteribyrå som skall förordna om verkställande av ägoregleringsförrättning. Om det inte finns något uppenbart hinder för ägoregleringsförrättning skall lantmäteribyrån, så snart de i 19 kap. 5 a § 1 mom. vattenlagen nämnda handlingarna inkommit till den, utfärda förordnande om sådan förrättning.

Yrkar ingen av fastighetsägarna under begynnelsesammanträdet vid förrättning som anhängiggjorts enligt 2 mom. att förrättningen skall verkställas, skall den lämnas därhän. Härvid får dock vidtas åtgärder som nämns i 2 § 3 mom.

5 §

Ägoreglering får verkställas, om ett i 1 § 1 mom. nämnt men därigenom kan undanröjas eller minskas väsentligt. Verkställande av ägoreglering i samband med dikning förutsätter dessutom att ägoregleringen främjar ett ändamålsenligt utförande av dikningen. Ägoregleringen skall verkställas så att den inte vållar nämnvärd skada eller nämnvärt men för någon och så att den inte försvårar genomförandet av en stads-, byggnads- eller strandplan.

6 §

Motsvarar graderingsvärdet för de ägor som skall bytas inte varandra, får vid ägobytet högst 10 procent av det summariskt uträknade graderingsvärdet för den överlåtande fastigheten ersättas i pengar.

Ägobyte förutsätter samtycke av fastighetsägaren och panträttshavaren enligt 211 § 3 mom. lagen om skifte.

7 §

Överföring av ett område från en fastighet till en annan får verkställas, om inte motsvarande förbättring av skiftesläggningen kan uppnås genom ägobyte. Om ägarna av den överlåtande och den mottagande fastigheten så avtalar, får dock överföring av område verkställas i stället för ägobyte. Om fastigheterna har olika ägare, skall ägaren av den mottagande fastigheten betala full ersättning till den överlåtande fastighetens ägare för det område som skall överföras. Det summariskt uträknade graderingsvärdet för den överlåtande fastigheten får nedgå med högst 10 procent till följd av överföringen. Överföringen förutsätter dessutom samtycke av fastighetsägaren och panträttshavaren enligt 211 § 3 mom. lagen om skifte.

8 §

Om anslutning av ett samfällt område eller en del därav till en fastighet gäller i tillämpliga delar vad 7 § stadgar om överföring av ett område från en fastighet till en annan. För anslutning krävs dock inte samtycke av innehavaren av en panträtt som belastar det samfällda området.

På betalning och indrivning av löseskilling för ett anslutet område skall i tillämpliga delar iakttas vad 243 § 2 och 3 mom. lagen om skifte stadgar om förfarandet vid inlösning av samfälld tillandning.

9 §

Beträffande förutsättningarna för stiftande och överflyttande av servitut gäller 237 och 239 §§ lagen om skifte. Servitut kan dock stiftas också om sakägarna inte kommer överens därom.

Servitut får upphävas, om det har blivit onödigt till följd av att ägoreglering eller vattendragsprojekt verkställts eller om det men servitutet medför, till följd av förändrade förhållanden, är oskäligt jämfört med nyttan.

10 §

Till den del inte något annat stadgas i 6-9 §§ skall på förutsättningarna för åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1-5 punkten tillämpas vad lagen om skifte stadgar om dem.

11 §

I fråga om förutsättningarna för grundande av vägrätt samt för flyttning och indragning av befintlig enskild väg gäller lagen om enskilda vägar.

12 §

I samband med ägoreglering kan styckning av outbrutet område och rågång verkställas utan särskilt förordnande, med iakttagande av lagen om skifte. Styckningen får dock inte nämnvärt fördröja ägoregleringen.

Styckning av ett överlåtet outbrutet område skall inom ett område där ägoreglering verkställs ske före de i 2 § nämnda åtgärderna. De avslutande styckningsåtgärderna kan likväl behandlas tillsammans med de avslutande ägoregleringsåtgärderna, om inte särskilda skäl kräver att styckningen avslutas tidigare.

13 §

För verkställande av ägoreglering skall förrättningsmännen uppgöra ett regleringsförslag, i vilket redogörs för de åtgärder som skall vidtas under förrättningen. Då regleringsförslaget uppgörs skall sakägarna höras.

14 §

Ett regleringsförslag som gäller ägoreglering i anslutning till dikning skall uppgöras så att skiftesläggningen planeras utgående från de förhållanden som kommer att råda efter dikningen.

Framgår det, då ett regleringsförslag som nämns i 1 mom. uppgörs, att ändringar borde göras i den preliminära dikningsplanen för att en ändamålsenlig skiftesläggning skall fås till stånd, skall förrättningsmännen göra förslag till sådana ändringar.

Då regleringsförslag enligt denna paragraf uppgörs skall även sakägarna vid dikningsförrättningen höras.

15 §

Förrättningsmännen skall framlägga regleringsförslaget jämte ändringar för sakägarna och bereda dem tillfälle att framställa anmärkningar med anledning av förslaget.

16 §

Framgår det av de anmärkningar som sakägarna gjort mot regleringsförslaget eller annars omständigheter som påkallar ändringar i regleringsförslaget, skall förslaget justeras i behövlig mån, varefter förrättningsmännen skall fatta beslut om fastställande av regleringsplanen.

Gäller en fastställd regleringsplan en ägoreglering i anslutning till dikning, skall förrättningsingenjören tillställa förrättningsmännen vid dikningsförrättningen regleringsplanen och de i 14 § 2 mom. nämnda förslagen till ändring av dikningsplanen.

17 §

Ett område som vid regleringsförrättning överförs från en fastighet till en annan samt ett samfällt område eller en del därav som ansluts till en fastighet befrias från de panträtter som hänför sig till området. Panträtter som belastar den mottagande fastigheten hänför sig efter det ägoregleringen vunnit laga kraft även till det område som överförts eller anslutits till fastigheten.

Sjunker en fastighets värde till följd av en ägoregleringsåtgärd så att fastigheten inte längre utgör full säkerhet för de fordringar som den utgjorde pant för innan ägoregleringen verkställdes, skall det förordnas att den ersättning som vid förrättningen bestämts tillkomma ägaren jämte ränta skall deponeras hos överexekutor. Innehavaren av en panträtt har samma rätt till den deponerade ersättningen som han haft i fastigheten. Kan den överlåtande fastighetens ägare inte visa att han erhållit alla panträttsinnehavares samtycke till att lyfta den deponerade ersättningen, skall överexekutor fördela medlen i enlighet med stadgandena i utsökningslagen om fördelning av köpeskilling för fast egendom.

Förordnas det inte att ersättningen skall deponeras, gäller i fråga om betalningen av den vad som stadgas om likvid vid lantmäteriförrättning.

18 §

Om något annat inte stadgas i 6 och 7 §§, förutsätter i 2 § 1 mom. angivna regleringsåtgärder inte samtycke av fastighetsägaren eller den som har panträtt i fastigheten.

Verkställande av ägoreglering förutsätter inte samtycke av innehavaren av en lego- eller bruksrätt eller annan därmed jämförbar nyttjanderätt. Byter ett område ägare på grund av en regleringsåtgärd, skall nyttjanderättshavarnas ställning ordnas i enlighet med 21 kap. lagen om skifte.

19 §

Ägoreglering verkställs utan att mantalen ändras. En nybildad lägenhet skall dock åsättas mantal.

20 §

Sakägarna skall betala förrättningskostnaderna för ägoregleringen på det sätt som de kommer överens om. Kan sakägarna inte enas om hur kostnaderna skall betalas, skall dessa påföras varje sakägare enligt den nytta som ägoregleringen medfört eller enligt någon annan grund som kan anses skälig. I övrigt tillämpas på förrättningskostnaderna och betalningen av dem samt på förmånsrätt och indrivning av ersättningarna och kostnaderna 263-265 och 276-281 §§ lagen om skifte, om inte något annat stadgas i denna lag.

Vidtas i samband med en ägoregleringsförrättning åtgärder som nämns i 2 § 3 mom. och som är nödvändiga med tanke på redan i registerväsendet och fastighetssystemet, betalas kostnaderna för dem i sin helhet av statens medel. Lämnas förrättning med stöd av 4 § 3 mom. därhän, betalas alla förrättningskostnader av statens medel.

Förrättningskostnaderna för styckning i samband med ägoreglering hör inte till förrättningskostnaderna för ägoregleringen.

21 §

Har det i samband med ägoregleringen beslutats att en byggnad skall flyttas samt att nya vägar som är nödvändiga för en ändamålsenlig skiftesläggning skall byggas, stöds flyttningen respektive byggandet av statens medel med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om stöd för nyskiften (24/81) stadgar om utflyttning av lägenhet och byggande av väg.

Förrättningsmännen skall göra upp ett kostnadsförslag för byggandet av de i 1 mom. nämnda vägarna samt bestämma den tid inom vilken vägarna skall vara färdiga. Lantmäterikontoret kan av särskilda skäl på ansökan av väglaget eller, om något väglag inte har grundats, på gemensam ansökan av vägdelägarna bevilja förlängning av den tid som förrättningsmännen utsatt.

22 §

En lantmäteriavgift som sakägarna skall betala med anledning av en ägoreglering kan sänkas eller helt efterskänkas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften.

23 §

Då de åtgärder som hör till ägoregleringen har vidtagits förklaras ägoregleringsförrättningen avslutad och besvärsundervisning meddelas.

Ägorna får tillträdas när förrättningen har antecknats i jordregistret.

24 §

Om sökande av ändring i en ägoregleringsförrättning gäller i tillämpliga delar vad lagen om skifte stadgar om sökande av ändring i ägobyte.

25 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 208/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 12/88

Helsingfors den 20 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.